Tıbbi İlaçlar ve Kişisel Bakım Ürünlerinin (PPCPs) Triticum aestivum L. Üzerinde Antioksidan Enzim Aktivitelerine Etkileri

Etem OSMA, Müjgen ELVEREN, Eda TÜRKOĞLU, Hasan YAVUZER, Yavuz ÇIĞIR
1.318 354

Öz


Bu çalışma tıbbi ilaç ve kişisel bakım ürünlerinin ekmeklik buğday (Triticum aestivum L. cv. Bezostaja) bitkisi üzerindeki antioksidan enzim aktiviteleri hakkındadır. Araştırmada günlük hayatta sıklıkla tüketilen Acetaminophen, Caffein, Gemfibrozil ve β-estradiol olmak üzere dört farklı tıbbi ilaç etken maddesi kullanılmıştır. Ekim yapılacak toprağa 15 mg, 50 mg, 200 mg Acetaminophen, Gemfibrozil ve β-estradiol ile bunun yanı sıra 50 mg, 100 mg, 300 mg şeklinde farklı konsantrasyonlarda Caffein karıştırılmıştır. Daha sonra, hazırlanan 650 g toprağın üzerine 7 g buğday tohumu ekilmiş, bunun üzeri ise 100 g toprak ile kaplanmıştır. Çimlenen buğdaylar, 15 gün sonra hasat edilmiştir. Hasat edilen örneklere ekstraksiyon işlemi uygulandıktan sonra, örneklerde katalaz (CAT), peroksidaz (POD), süperoksit dismutaz (SOD) gibi antioksidan enzim aktiviteleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde buğdayda; CAT değerlerinin 1.525-2.350 EU g¯¹ FW, POD değerlerinin 37.200-59.600EU g¯¹ FW, SOD değerlerinin de 38-52,8 EU g¯¹ FW arasında olduğu tespit edilmiştir. Kontrol örnekleri ile farklı konsantrasyonlarda yetiştirilen örnekler arasındaki ilişki %95 güven aralığında istatistiksel olarak değerlendirilmiş, anlamlı farklılıklar belirlenmiştir. Çalışmada, Acetaminophen, Caffein, Gemfibrozil ve β-estradiol uygulanan örneklerde konsantrasyon artışına bağlı olarak kontrol grubuna kıyasla antioksidan enzim aktivitelerinde artış olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler


Triticum aestivum L.; Antioksidan enzim; Acetaminophen; Caffein; Gemfibrozil; β-estradiol

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.19113/sdufbed.59919

Referanslar


[1] Daughton, C.G. 2003. Cradle-to-cradle stewardship of drugs for minimizing their environmental disposition while promoting human health. I. Rationale for and avenues toward a green pharmacy. Environmental Health Perspectives, 111(5), 757-774.

[2] Daughton, C.G., Ternes, T.A. 1999. Pharmaceuticals and personal care products in the environment: agents of subtle change Environ. The Researcher's Perspective, 107, 907– 942.

[3] Dökmeci, H. 2009. Bazı Farmasötik İlaç Kalıntılarının Sulardaki Toksik Etkileri. Doktora Programı Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Toksikoloji Bilim Dalı, 110s, Edirne.

[4] Topal, A., Yalvaç, K., Akgün, N. 2003. Efficiency Of Topdressed Nitrogen Sources And Application Times In Fallow-Wheat Cropping System. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 34(9-10), 1211 – 1224.

[5] Ternes, T.A. 1998. Occurrence of drugs in German sewage treatment plants and rivers. Water Researh, 32 (11), 3245–3260.

[6] Erdal, S. and Demirtas, A. 2010. Effects of cement flue dust from a cement factory on stress parameters and diversity of aquatic plants. Toxicology and Industrial Health, 26(6), 339–343.

[7] Halling-Sorensen, B., Nors Nielsen, S., Lanzky, P.F., Ingerslev, F., Holten Lutzhoft, H.C., Jorgensen, S.E. 1998. Occurrence, fate and effects of pharmaceutical substances in the environmenta review. Chemosphere, 36(2), 357–393.

[8] Kantarcı, D. 1995. Hava Kirliliğinin Bitkiler Üzerine Doğrudan ve Dolaylı Etkileri. İ.T.Ü., II. Hava Kirlenmesi, Modellenmesi ve Kontrolü Sempozyumu, s. 234-251.

[9] Xiaoqin, W., Ernst F., Conkle J.L., Gan J. 2013. Comparative uptake and translocation of pharmaceutical and personal care products (PPCPs) by common vegetables. Department of Environmental Sciences, University of California, Riverside, USA.

[10] Karanlık, S. 2001. Değişik Buğday Genotiplerinde Tuz Stresine Dayanıklılık ve Dayanıklılığın Fizyolojik Nedenlerinin Araştırılması. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 125 s, Adana.

[11] Çığır, Y. 2016. Tıbbi İlaçlar ve Kişisel Bakım Ürünlerinin (PPCPs) Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Üzerinde Fizyolojik ve Biyokimyasal Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 48s, Erzincan,

[12] Holden, P.R. and Tugwood, J.D. 1999. Peroxisome proliferatoractivated receptor alpha: Role in rodent liver cancer and species differences. Journal of Molecular Endocrinology, 22(1), 1-8

[13] Erboğa, H. 2012. Üreme çağındaki kadınlarda adet döngüsü hormonlarındaki değişimlere bağlı olarak ortaya çıkan kromozom hassasiyetleri ve sitolostik etkiler. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 102s, Adana.

[14] Keleş, F. 1985. Kafein. Journal of The Faculty of Agricultura, 16, 1-4.

[15] Anonim2016.http://www.drugbank.ca/drugs/DB00366

[16] Turk, H, Erdal, S, Genisel, M, Atici, O, Demir, Y, Yanmis, D. 2014. The regulatory effect of melatonin on physiological, biochemical and molecular parameters in cold-stressed wheat seedlings. Plant Growth Regulation, 74, 139–152.

[17] Angelini, R. and Federico R. 1989. Histochemical evidence of poliamin oxidation and generation of hydrogen peroxide in the cell wall. Journal of Plant Physiology, 135, 212-217.

[18] Havir, E.A. and Mchale N.A. 1987. Biochemical and developmental characterization of mutiple forms of catalase in tobacco leaves. Journal of Plant Physiology, 84, 1291-1294.

[19] Mutlu, S. 2009. Salisilik Asidin Arpada (Hordeum vulgare L.) Soğuk Toleransını Sağlama ve Apoplastik ile Simplastik Proteinler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 156s, Erzurum.

[20] Osma E., İlhan V, Yalçın İ.E. 2014. Heavy metals accumulation causes toxicological effects in aquatic Typha

domingensis Pers. Brazilian Journal of Botany, 37(4), 461-467.

[21] Li, J., Dodgen, L., Ye, Q., Gan, J. 2013. Degradations kinetics and metabolites of carbamazepine in soil. Enviromental Science & Technology, 47(8), 3678-3684.

[22] Lapen, D.R., Topp, E., Metcalfe, C.D., Li, H., Edwards, M., Gottschall, N., Bolton, P., Curnoe, W., Payne, M., Beck, A. 2008. Pharmaceuticals and personal care products in tile drainage following land application of municipial biosolids. Science of The Total Enviroment, 399, 50-65.

[23] Dodgen, L.K., Li, J., Parker, D., Gan, J.J. 2013. Uptake and accumulation of four PPCP/EDCs İn two leafy vegetables. Enviromental Pollution, 182, 150-156.

[24] Weilin, LS., Thomas, M.D. 2015. Ractopamine up take by alfalfa (Medicago sativa) and wheat (Triticum aestivum) from soil. Journal of Environmental Sciences, 3(34), 86-92.

[25] Wua, C., Spongberg, A.L Witter, J.D., Maruthi Sridhar, B.B. 2012. Transfer of wastewater associated pharmaceuticals and personal care products to crop plants from biosolids treated soil. Ecotoxicology and Environmental Safety, 85,104–109.

[26] An, J., Zhoua, Q., Suna, F., Zhanga, L. 2009. Ecotoxicological effects of paracetamol on seed germination and seedling development of wheat (Triticum aestivum L.). Journal of Hazard Materials, 169,751–757.

[27] Karnjanapiboonwong, A., Chase, D.A., Can˜as, J.E., Jackson, W.A., Maul, J.D., Morse, A.N., Anderson, T.A. 2011. Uptake of 17a-ethynylestradiol and triclosan in pinto bean, Phaseolus vulgaris. Ecotoxicology and Environmental Safety, 74, 1336–1342.

[28] Frederick, M.Z., Jr Sarah, E.S., Kevin, K.S., Barney, J.V. 2012. Bioconcentration of triclosan, methyl-triclosan, and triclocarban in the plants and sediments of a constructed wetland. Chemosphere, 88, 323–329.

[29] Pietrini, F., Baccioa, D.D., Acena, J., Pérez, S., Barceló, D., Zacchini, M. 2015. Ibuprofen exposure in Lemna gibba L.: Evaluation of growth and phytotoxic indicators, detection of ibuprofen and identification of its metabolites in plant and in the medium. Journal of Hazard Materials, 300, 189–193.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

e-ISSN: 1308-6529