Orman Mühendislerinin Mesleki Örgütlenmeye Bakış Açıları

Mehmet ÜNAL, Türkay TÜRKOĞLU, Ahmet TOLUNAY
1.306 250

Öz


Meslek mensuplarının haklarını korumak, mesleğin gelişimine katkıda bulunmak ve mesleğini tanıtmak gibi amaçları olan mesleki örgütleme, kalkınma ve demokratikleşmede önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada, mesleki örgütlenmenin önemi ve örgütlenme gereksinimleri orman mühendisliği ve akademisyen mesleği (ormancılık bilimi ile ilgilenen) açısından değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında 250 kişinin görüşleri anket tekniği vasıtasıyla toplanmıştır. Verilerin normal dağılım göstermemesi sebebiyle parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi kullanılarak veriler değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, meslek sahiplerinin mesleki örgüt vasıtasıyla kendisini geliştirebilmesine olanak sağlaması ve mesleki örgütün çalışmalarının önemli birer faktör olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler


Meslek örgütleri; Meslek odaları; Mühendislikte örgütlenme; Örgütsel kazançlar; Orman mühendisliği; Türkiye

Tam metin:

PDF


Referanslar


[1] Buluç, B., 1997. İlköğretim ikinci kademe okullarda eğitimde fırsat ve imkân eşitliği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 3:1, 11-22.

[2] Karataş, S., 2015. Mesleki Örgütlenmeler Hakkında Eğitim Yöneticileri ve Öğretmen Görüşleri. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 6-11:3-22.

[3] Can, N., 2002. Örgütlenme Gereksinimi ve Önemi. Eğitim ve Bilim, 27-125: 74-78.

[4] Bursalıoğlu, Z., 1991. Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Pegem Yayınları, Ankara.

[5] Tok, T.N., 1996. Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Mesleki Örgütlenmeye İlişkin Görüşleri, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

[6] Aslan, B., 1990. Eğitim yönetimi. Gazi Üniversitesi Yayınları, Ankara.

[7] Velioğlu, P., 1985. Hemşirelikte Bilimselleşmeye Dogru.1.Baskı, Bozak Matbaası, İstanbul.

[8] Ataman, P., 2006. Mesleki örgütlenme. Türkiye 9. Gıda Kongresi, 24-26 Mayıs 2006, Bolu, Bildiri Kitabı, 125-126.

[9] OMO, 2017. Orman Mühendisleri Odası Verileri, http://ormuh.org.tr/ (Erişim Tarihi: 15.09.2017).

[10] Baş, T., 2005. Anket Nasıl Hazırlanır Uygulanır Değerlendirilir. 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

[11] Baysal, Ö., 2006. Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Örgütlenme Tutumları Uşak Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İlköğretim Ana Bilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bölümü, Afyon, 67s.

[12] Baysal, Ö., Türkmen, L., Yücel, C., 2010. Sınıf Öğretmenlerinin mesleki örgütlenmeye yönelik tutumları: Uşak ili örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(3): 329-352.

[13] Akgül, A., Çevik, O., 2005. İstatistiksel Analiz Teknikleri, SPSS’te İşletme Yönetimi Uygulamaları. Emek Ofset, Ankara.

[14] Alkan, S. 2008. Orman Mühendislerinin Hizmet İçi Eğitim Programlarını Değerlendirmeleri. 3. Ulusal Ormancılık Kongresi, 150. Yılında Türkiye’de Ormancılık Eğitimi. 20-22 Mart, Ankara, 227-235.

[15] Şafak, İ., 2008, Ege Bölgesi Orman Mühendislerinin Profili, Orman Mühendisleri Odası Dergisi, Yıl:45, Sayı:10-11-12, Ankara, 22-26.

[16] Gözüm, S., Ünsal, A., Demirci, P., Birel. Ş., Çamuşoğlu, S., 2000. Hemşirelerin mesleki örgütler ve dergilere ilişkin görüşleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 3-2: 19-28.