Hibrit Kompozit Kirişlerin Yanal Burkulma Davranışlarına Soğuk Ortamın Etkisi

Ayşe ÖNDÜRÜCÜ, Hüseyin Fırat KAYIRAN
2.082 437

Öz


Bu çalışmada, hibrit kompozit kirişlerin yanal burkulma davranışları üzerine soğuk ortamın ve farklı fiber kombinasyonlarının etkileri deneysel olarak araştırılmıştır. Yanal burkulma deneyleri için, karbon, E-cam ve aramid fiberlerin farklı kombinasyonları ve matris olarak da Araldite LY1564/Aradur 3486 reçine sistemi kullanılarak 12 tabakalı hibrit kompozit plakalar üretilmiştir. Hibrit kompozit numuneler 90 gün oda koşulları, 90 gün soğutucu ve 150 gün soğutucuda bekletildikten sonra yanal burkulma deneyine tabi tutulmuşlardır. Deneyler sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda tabakalı hibrit kompozit kirişlerin yanal burkulma davranışları incelenmiştir. En yüksek kritik yanal burkulma yükü [(30/-60)3]s istifleme dizilimine sahip CAG30 numunelerinde, en düşük kritik yanal burkulma yükü ise [(0/90)3]s istifleme dizilimine sahip GAC numunelerinde meydana gelmiştir. Çalışma sonucunda, soğuk ortamda bekletilen numunelerin kritik yanal burkulma yüklerinin oda koşullarında bekletilen numunelerin kritik yanal burkulma yüklerine göre arttığı belirlenmiştir.


Anahtar kelimeler


Hibrit kompozit; Yanal burkulma; İstifleme dizilimi; Soğuk ortam

Tam metin:

PDF


Referanslar


[1] Genel K. ed. 2014. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 971s.

[2] Demiray, H. 1990. Mukavemet - Katı Cisimlerin Mekaniğine Giriş. Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 662s.

[3] Okutan Baba, B. 2007. Buckling Behavior of Laminated Composite Plates. Journal of Reinforced Plastics and Composites, 26(16), 1637-1655.

[4] Brooks, R. J., Turvey, G. J. 1995. Lateral Buckling of Pultruded GRP I-Section Cantilever. Composite Structures, 32, 203–215.

[5] Eryiğit, E. 2006. Tabakalı kompozit çubuklarda yanal yük etkisi ile oluşan burkulma davranışlarının incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 126s, İzmir.

[6] Ma, M., Hughes O. 1996. Lateral Distortional Buckling of Monosymmetric I-Beams Under Distributed Vertical Load. Thin Walled Structures, 26(2), 123-145

[7] Gençoğlu, M. 2011. Tabakalı kompozit levhalarda burkulma analizi. Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 182s, Elazığ.

[8] Balcıoğlu, E. H. 2012. Delaminasyonlu tabakalı kompozitlerin yanal burkulması. Uşak Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 119s, Uşak.

[9] Zor, M. 2003. Delamination Width Effect on Buckling Loads Simply Supported Woven-Fabric Laminated Composite Plates Made of Carbon/Epoxy. Journal of Reinforced Plastics and Composites, 22(17), 1535-1546.

[10] Suemasu, H., Kumagai, T., Gozu, K. 1998. Compressive Behavior of Multiply Delaminated Composite Laminates. Experiment and Analytical Development. AIAA Journal, 36(7), 1279-1285.

[11] Pasinli, A. 2013. Shape and Position Effects of Double Holes on Lateral Buckling of Cantilever Composite Beams. Composites: Part B, 55, 433-439.

[12] Erkliğ, A., Yeter, E., Bulut, M. 2013. The Effects of Cut-Outs on Lateral Buckling Behavior of laminated Composite Beams. Composite Structures, 104, 54-59.

[13] Sayman, O., Benli, S., Arman, Y., Doğan, T. 2009. Karbon cam lifi hibrit kompozit malzemelerin farklı ortam koşulları altında düşük hızlardaki darbe dirençlerinin geliştirilmesi. Tübitak Projesi, Proje no: 107M332, 81s, İzmir.

[14] Fibermak Composites, 2017. Erişim tarihi: 15.7.2016.http://www.fibermakcomposites.com

[15] Kayıran, H. F. 2018. Farklı ortam koşullarına maruz hibrit kompozit plakalarda burkulma davranışının incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği, Doktora Tezi, Isparta.

[16] Torabizadeh, M.A. 2013. Tensile, Compressive and Shear Properties of Undirectional Glass-Epoxy Composites Subjected to Mechanical Loading and Low Temperature Services. Indian Journal of Engineering and Materials Sciences, 20, 299-309.

[17] Jiangbo, B., Junjiang, X. 2014. Temperature Effect on Buckling Properties of Ultra-Thin-Walled Lenticular Collapsible Composite Tube Subjected to Axial Compression, Chinese Journal of Aeronautics, 27(5), 1312-1317.

[18] Yeter, E. 2013. Buckling effect investigation of hybrid laminated composite plate. Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 161s, Gaziantep.

[19] Blascu, V. 2010. Aramid fibres for Technical Textiles II. Forms, Availability and Applications. Gheorghe Asachi Technical University of Iasi, Department of Knitting and Ready - Made Clothing, 10-16.

[20] Barut, C. 2015. Aramid esaslı kompozit malzemelerin balistik performanslarının ve mekanik davranışlarının incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 66s, Afyonkarahisar.