Sıcak Çermik Bölgesi (Sivas) Traverten Atıklarının Yol Temel ve Alt Temel Tabakalarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Fatih ERGEZER
1.437 400

Öz


Bu çalışmada Sivas ili Sıcak Çermik Bölgesi traverten atıklarının karayollarının temel ve alt temel tabakalarında kullanılabilirliği araştırılmıştır. Atık depolama sahalarından alınan atık haldeki travertenlerin laboratuvar ortamında deneylerinin yapılabilmesi için Karayolları Teknik Şartnamesi’nde (KTŞ) belirtilen uygun granülometrik boyutlara getirilmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda atık malzeme laboratuvar ortamında mini konkasör kullanılarak istenilen granülometrik boyutlara getirilmiştir. Malzemenin fiziksel özelliklerinin tayini için Elek Analizi Deneyi, Hava Tesirlerine Karşı Dayanım Deneyi, Los Angeles Deneyi, Yassılık İndeksi Deneyi, Kaba ve İnce Agregada Su Emme Deneyi, Likit Limit ve Plastik Limit Deneyi, Organik Madde Tespit Deneyi, Metilen Mavisi Deneyi ve Modifiye Proctor Deneyi Uygulanmıştır. Deney sonuçlarının KTŞ’de belirtilen sınır değerleri sağladığı belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler


Traverten atıkları; Yol üstyapısı; Agrega

Tam metin:

PDF


Referanslar


[1] Öztürk, Ö., Çelikkol, M. ve Erkan, M., 2007. Türkiye agrega sektör raporu hazır beton, Kasım-Aralık.

[2] Tunç, A., 2007. Yol malzemeleri ve uygulamaları. Nobel Yayınevi, 840 s, Ankara.

[3] Okubay, M. ve Yardım, M., 2016. Mermer Atıklarının Bitümlü Sıcak Karışımların Stabilite Özelliklerine Etkisi. Engineering Science, 11(3), 73-82.

[4] Ural, N. ve Yakşe, G., 2015. Atık Mermer Parçalarının Yol Temel Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2 (2), 53-62.

[5] Yıldız, A. H., 2008. Mermer Toz Atıklarının Yol İnşaatında Değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 172s, Isparta.

[6] Gürer, C., 2005. Atık Mermer Parçalarının Bitümlü Yol Kaplamalarında Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 91s, Afyon.

[7] Ceylan, H. ve Mança, S., 2013. Mermer Parça Atıklarının Beton Agregası Olarak Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Teknk Bilimler Dergisi, 3(2), 21-25.

[8] Terzi, S. ve Karaşahin, M., 2003. Use of Marble Dust in the Hot Mix Asphalt As a Filler Material. Journal of Technology Chamber Civil Engineering. 14, 2903-3022.

[9] Kavas, T. ve Kibıcı Y., 2001. Afyon Bölgesi Mermer Atıklarının Portland Kompoze Çimento Üretiminde Katkı Maddesi Olarak Kullanım Olanakları. Türkiye 3. Mermer Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Afyon.

[10] Güven, H., 2015. Denizli ve Çevresindeki Traverten Atıklarının Betonda Katkı Malzemesi Olarak Kullanılması. Yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 49s, Denizli.

[11] Çobanoğlu, İ., Çelik, S., Çam, O., Etiz, H. ve Kurşun, M., 2014. Denizli Bölgesi Traverten Artıklarının Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(3), 92-99.

[12] Ayaz, M. E., 2002. Travertenlerin Değerlendirilmesinde Yapılması Gerekli İncelemeler Ve Kullanım Yeri Seçimi. Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 19(1), 11-20.

[13] Kadıoğlu, Ö., Özav, L., 2008. Denizli İlinde Önemli Bir Ekonomik Fonksiyon Özelliği Kazanan Endüstriyel Doğal Taşlar: Mermer ve Traverten. Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 18, 207-225.

[14] Polat, S., 2011. Türkiye’de Traverten Oluşumu, Yayılış Alanı ve Korunması. Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 23, 389-428.

[15] TS EN 933-1, 1999. Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 1: Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini- Eleme Metodu. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

[16] TS EN 1367-2, 2010. Agregaların Termal Bozunma Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 2: Magnezyum Sülfat Deneyi. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

[17] Özen, H., 2005. Ulaştırma Laboratuvar Deneyleri. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, 65 s, İstanbul.

[18] TS EN 1097-2, Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 2: Agregaların Parçalanma Direncinin Tayini İçin Metotlar. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

[19] Ilıcalı, M., Tayfur, S., Özen, H., Sönmez, İ. ve Eren K., 2001. Asfalt ve Uygulamaları, İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul.

[20] Orhan, F., 2012. Bitümlü Karışımlar Laboratuvarı Çalışmaları. Karayolları Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üstyapı Geliştirme Şubesi Müdürlüğü, Ankara.

[21] TS EN 933-3, 1999. Agregaların geometrik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 3: Tane Şekli Tayini- Yassılık İndeksi. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

[22] BS 812-105.1, 1989. Testing Aggregates. Method For Determination of Particle Shape-Flakiness Index. Bristish Standart, England.

[23] TS EN 1097-6, 2002. Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin Tayini İçin Deneyler Bölüm 6: Tane Yoğunluğu ve Su Emme Oranının Tayini. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

[24] Özaydın, 1997. Zemin Mekaniği. Birsen Yayınevi, İstanbul.

[25] TS EN 1900-1, 2006. İnşaat Mühendisliğinde Zemin Laboratuvar Deneyleri Bölüm 1: Fiziksel Özelliklerin Tayini. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

[26] Karayolları Teknik Şartnamesi, 2013. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara.

[27] TS EN 1744-1, 2010. Agregaların Kimyasal Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 1: Kimyasal Analiz. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

[28] Yitik, H. 2006. İnce tanelerdeki kil içeriğinin metilen mavisi deneyi ile belirlenmesi. Yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi, 75s, Eskişehir.

[29] TS EN 933-9, 2001. Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm:9 İnce Tanelerin Tayini-Metilen Mavisi Deneyi. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara

[30] Özbebek H. ve Açık H., 2012. İnce Agregalarda Yapılan Metilen Mavisi ve Kum Eşdeğerliği Deney Sonuçlarının Beton Özelliklerine ve Maliyetine Etkisi. Hazır Beton, 84-92.