Muğla Atıksu Arıtma Tesisi Karbon Ayak İzinin Değerlendirilmesi

Sait GÜLLER, Ahmet BALCI
863 324

Öz


Bu çalışmada Muğla ili Menteşe ilçesinde evsel atıksuyun arıtılması için işletilen 100 000 kişi/gün ve 17 111 m3/gün kapasiteli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinin karbon ayak izi hesaplanması amaçlanmıştır. 2015 ve 2016 yıllarına ait tesis işletmesinde kullanılan tüm kaynakların nicel olarak miktarları saha raporlarından elde edilmiştir. Saha verileri doğrudan ve dolaylı emisyonlar olarak gruplara ayrılmış ve hesaplamaya uygun hale getirilmiştir. Atıksu debisi, elektrik enerjisi, akaryakıt tüketimi, biyogazın yakılması, arıtma çamuru bertarafından kaynaklanan karbon emisyonları CCalC2 (ver.12.12.2016)[1] yazılımı aracılığı ile N2O emisyonu ve kimyasal tüketiminden kaynaklanan dolaylı emisyonlar ise NGA 2014 [2] ve IPCC 2006 [3] dokümanları kullanılarak hesaplanmıştır. Çalışma neticesinde 2015 yılı işletme verilerine göre toplamda 77 316 ton CO2 eşd., emisyon oluştuğu, biyogazdan elektrik enerjisi elde edilmesi ile 1 654 ton CO2 eşd., emisyonun engellendiği, 2016 yılı işletme verilerine göre 82 946 ton CO2 eşd. karbon ayak izi oluştuğu saptanmıştır.

Anahtar kelimeler


Atıksu arıtma tesisi; Karbon ayak izi; İklim değişikliği; Küresel ısınma

Tam metin:

PDF


Referanslar


[1] http://www.ccalc.org.uk/ccalc2.php (Erişim:16.01.2018).

[2] NGA 2014. National Greenhouse Accounts Factors. Department of Enviroment Australian, Government. Commonwealth, 81s.

[3] IPCC 2006. National Greenhouse Gas Inventories Vol:5 Waste. Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva, 149s.

[4] Mannina, G., Ekama, G., Caniani, D., Cosenza, A., Esposito, G., Gori, R., Olsson, G. 2016. Greenhouse Gases from Wastetawer Treatment-A Review of Modelling Tools. Science of The Total Environment, 551, 254-270.

[5] Kyung, D., Kim, M., Chang, J., ve Lee, W. 2015. Estimation of greenhouse gas emissions from a hybrid wastewater treatment plant. Journal of Cleaner Production, 95,117–123.

[6] Gustavsson, D., Tumlin, S. 2013. Carbon footprints of Scandinavian Waste Water Treatment Plants. Water Science and Technology. IWA, 68,887-893.

[7] Gülhan, H., Özgün, H., Erşahin, M. E., Dereli, R.K., ve Öztürk, İ. 2018. İstanbul’da ki Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinin Sera Gazı Emisyonunun Modellenme Metodu ile Tahmini. Science and Eng. J of Fırat Univ., 30(1), 59-67.

[8] Arbiogaz A.Ş. 2012. Muğla Atıksu Arıtma Tesisi Proje Raporu. İstanbul, Arbiogaz A.Ş. 124s.

[9] Gray, N. F. 2004. Biology of Wastewater Treatment. Imperial College Press and Distributed by World Scientific Publishing Co. London, 1421s.

[10] Bennett, G. F. 1997. Biotechnology for waste and wastewater treatment. Journal of Hazardous Materials, 54(3), 263-264.

[11] T.C. Resmi Gazete, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, 25687, 2004.

[12] Atilgan, B., Azapagic, A. 2016. An integrated life cycle sustainability assessment of electricity generation in Turkey. Energy Policy, 93,168–186.

[13] Anonim, 2015, Türkiye İstatistik Kurumu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21507 (Erişim: 30.11.2017)

[14] Monteith, H. D., Sahely, H. R., MacLean, H. L., Bagley, D. M. 2005. A Rational Procedure for Estimation of Greenhouse-Gas Emissions from Municipal Wastewater Treatment Plants. Water Environment Research, 77(4), 390–403.

[15] Gupta, D., Singh, S. 2012. Greenhouse Gas Emissions from Wastewater Treatment Plants: A Case Study of Noida. Journal of Water Sustainability, 1(2), 131–140.

[16] Das, S. 2011. Estimation of Greenhouse Gases Emissions from Biological Wastewater Treatment Plants at Windsor, Windsor Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 128s, Windsor.

[17] Erdoğan, M. 2015. Çevresel Tesislerden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması, İTÜ, Yüksek Lisans Tezi, 103s, İstanbul.

[18] Flores-Alsina, X., Corominas, L., Snip, L., Vanrolleghem, P. A. 2011. Including greenhouse gas emissions during benchmarking of wastewater treatment plant control strategies. Water Research, 45(16),4700–4710.

[19] Pachauri, R. K. Ve Reisinger, A. 2007, Intergovernmental Panel on Climate Change, Geneva, 104s.

[20] Anonim, 2016. ABD Çevre Ajansı, Facility Level Information Greenhouse Gases Tool, https://ghgdata.epa.gov/ghgp/main.do# (Erişim: 21.12.2017).

[21] Güller, S. 2018. Muğla Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Karbon Ayakizinin Değerlendirilmesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 90s, Muğla.

[22] Jetten MS., Niftrik Lv., Strous M., Kartal B., Keltjens JT., Op den Camp HJ., 2009. Department of Microbiology, IWWR, 44 (2009), 65-84.