Analysis of Vocational High School and Vocational Secondary School Students’ Thoughts towards Thermal Tourism Concept Using Metaphors

Nurettin Bilgen, Muhammet Hanifi Şahin, Akif Karatepe
1.804 643

Abstract


This study was carried out to put forward the Vocational Secondary and Vocational High Schools students' thoughts towards "thermal tourism" concept to describe with the help of metaphors in order to find out the perceptions that have been made. Phenomenography design was used in the study and the data were analyzed by content analysis techniques. The research was carried out in 2012-2013 academic year including 180 students attending Vocational Secondary and Vocational High Schools in Afyonkarahisar City center. Participants produced 46 different metaphors on the concept of ‘’thermal tourism''. Considering the common features of these metaphors were collected in five different categories. The research aimed to answer the following questions: (a) which metaphors were used by the teacher candidates to explain the concept of ''thermal tourism’’? (b) Given the common characteristics of the "thermal tourism" concept under which groups can be classified for the metaphors? As a result, students in general'' thermal tourism'' concept; thermal tourism students; health, the underground resources, the economic as has been seen and perceived as vacation and as a result metaphors produced by Vocational Secondary and Vocational High Schools' students can be used as a significant research tool to describe the concept of “thermal tourism” in understanding related perceptions.

 

Key words: Thermal tourism, Metaphor, Vocational high school, Vocational secondary school


Keywords


Thermal tourism, Metaphor, Vocational high school, Vocational secondary school

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akbaş, Y. ve Gençtürk, E. (2013). Coğrafi bilgi sistemleri kavramına metaforik bakış. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 179-196.

Aydın, F. ve Ünaldı Eser, Ü. (2010). Coğrafya öğretmen adaylarının coğrafya kavramına ilişkin algılarının metaforlar yardımıyla analizi. International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), 2(2), 600-622.

Aydoğdu, E. (2008). İlköğretim okullarındaki öğrenci ve öğretmenlerin sahip oldukları okul algıları ile ideal okul algılarının metaforlar yardımıyla analizi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Balcı, A. (2003). Eğitim örgütlerinde yeni bakış açıları. Kuram-araştırma ilişkisi II. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 33, 26-61.

Baştan, A., Tetik, İ. ve Kasımay, C. (2014). Okul müdürlerinin “müdür” algılarının incelenmesi. 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 8-10 Mayıs, Siirt.

Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712.

Çetin, T. (2011). Termal turizm potansiyeli açısından kozaklı (Nevşehir) kaplıcaları. Turkish Studies, 6(1) 878-902.

Doğanay H. (1992). Kurşunlu termal turistik bölgesi. Turizm Yıllığı, Ankara: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Yayınları: 76-96.

Doğanay H. ( 2001) Türkiye turizm coğrafyası. Konya: Çizgi Kitapevi

Guerrero, M. C. M. & Villamil, O. S. (2002). Metaphorical conceptu alizations of els teaching and learning. Language Teaching Research, 6(2), 95-120.

Güler, G., Akgün, L., Öçal, M. & Doruk, M. (2012) Matematik öğretmeni adaylarının matematik kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2),26-29

Inbar, D. (1996). The free educational prison: Metaphors and images. Educational Research, 38(1), 77-92.

Kalyoncu, R. (2012). Görsel sanatlar öğretmeni adaylarının “öğretmenlik” kavramına ilişkin metaforları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(9), 471-484

Kaya, H. (2010). Metaphors developed by secondary school students towards “earthquake” concept. Educatioanl Research and Review, 5(1), 712-718.

Kültür ve Turizm Bakanlığı.(1988). Türkiye'de sağlık turizmi ve kaplıca planlaması. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Lakoff, G. & Johnson M. (1980). Metaphors we live by. Chicago : Universityof Chicago.

Lakoff, G. & Johnson, M. (2005). Metaforlar: Hayat, anlam ve dil (Çeviren: G.Y. Demir). İstanbul: Paradigma.

Lea, J. (1988). Tourizm and development in the third World. London: Routledge.

Levine, P.M. (2005). Metaphors and ımages of classrooms. ERIC Document: EJ724893.

Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.

Özçağlar, A. (2000). Coğrafya’ ya giriş (sistematik-kavramlar-yöntemler). Ankara: Hilmi Usta Matbaacılık.

Özgüç, N. (2003). Turizm coğrafyası özellikler ve bölgeler. İstanbul: Çantay Kitabevi.

Öztürk, Y. ve Yazıcıoğlu, İ. (2002). Gelişmekte olan ülkeler için alternatif turizm faaliyetleri üzerine teorik bir çalışma. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 183-195.

Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155.

Saban, A. (2008). İlköğretim 1. kademe öğretmen ve öğrencilerinin bilgi kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. İlköğretim Online, 7(2), 421-455.

Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip olduğu zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.

Saban, A. Koçbeker, B.N. ve Saban, A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory & Practice), 6(2), 461-522.

Soykan, F. (2004). Kırsal turizm ve Türkiye turizmi için önemi. Ege Coğrafya Dergisi, 12, 1–11.

Töremen, F. ve Döş, İ. (2009). İlköğretim öğretmenlerinin müfettişlik kavramına ilişkin metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(4), 1973-2012.

Tutar, E. (1991). Afyonkarahisar’da termal turizm potansiyeli. Turizm Yıllığı, Ankara: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Yayınları, 222-234.

Yazıcı H. (1997). Turizm potansiyeli yönünden Eskişehir sakarı ılıca kaplıcalar. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 110, 19-31.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

ISSN:2148-9068