A Study on the School Experiences of Geography Student Teachers: Theory and Practice

Yusuf Kılınç
1.662 482

Abstract


The aim of this study was mainly to determine geography teacher candidates’ readiness to their professional career in their last year of undergraduate education. Also, secondary aim was to determine the deficiencies and problems faced in their preparation process to their career. For this reason, a group of students including 38 fifth year students were selected as a sample from Marmara University, Dept. of Geography Education. These students were followed for one year and a semi-structured questionnaire was applied to them after their one-year long teaching practices in high schools. Then, the results of the questionnaire were analyzed by using descriptive statistics. The results of the study revealed that the geography undergraduate students don’t find themselves ready for their profession. Also, it was observed that there were some lacks in their professional competence. So, some suggestions were given in the study in order to solve these problems.

 

Key words: Geography teacher candidate, Professional competencies, Teaching practice


Keywords


Geography teacher candidate, Professional competencies, Teaching practice

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Aksu, M. B. (2000). Uygulamanın ikinci yılında okul deneyimi-I dersinin değerlendirilmesi. Erzurum: IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 27-28 Eylül 2000 Eğitim Programları ve Öğretim Bildiriler-I, ss. 48-56.

Alakuş, A.O., Oral, B. ve Mercin, L. ( 2005). Güzel sanatlar eğitimi bölümü öğretmen adaylarının okul deneyimi-II uygulamasına ilişkin algıları. Milli Eğitim Dergisi, 168, Ankara.

Alım, M. (2008). Lise öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik tutumları. Doğu Coğrafya Dergisi, 13(19), 25-32.

Alkan, C. (1987). Öğretmenlik uygulamaları el kitabı. Ankara: Yargıçoğlu Matbaası.

Artvinli, E., Kılıçaslan, A., Bulut, İ. (2003). Trabzon’daki liselerde coğrafya öğretmenlerinin etkili öğretme ve ders işleme becerilerinin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Doğu Coğrafya Dergisi, 8(10), 21–41.

Aydın, S., Selçuk, A. ve Yeşilyurt, M. (2007). Öğretmen adaylarının “Okul Deneyimi II” dersine ilişkin görüşleri (Yüzüncü Yıl Üniversitesi örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 75-90.

Aydın, F., Coşkun, M. ve Kaya, H. (2010). The efficacy of geography teachers according to secondary school students’ views in Turkey (Karabük case). World Applied Sciences Journal, 9(9), 1033-1038.

Bakioğlu, A, Gürdal, A. ve Berkem, M. L. (2000). Okul Deneyimi-I uygulaması konusunda fakülte ve bakanlık elemanlarının görüşleri ve mesleğe bakışları. Erzurum: IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 27-28 Eylül 2000 Eğitim Programları ve Öğretim Bildiriler-I, ss. 112-125.

Battal, N. (1998). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması etkinlikleri ne ölçüde gerçekleştirilmektedir? Selçuk üniversitesi Eğitim F. Eğitim B. 7. Ulusal Eğitim B. Kongresi, Konya.

Büyükkaragöz, S. (1985). Öğretmen yetiştirme probleminin dünü, bugünü ve geleceği hakkında düşünceler. İçinde Milli Eğitim ve Kültür(s. 30-37). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Coşkun, M. (2004). Coğrafya eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Coğrafya Bilim Dalı.

Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Celepler matbaacılık. Trabzon.

Develioğlu, A. S. (1987). Toplumun en kutsal unsuru öğretmen. Çağdaş Eğitim. Ankara: Tekışık Matbaası. Sayı: 128 ss.24-25.

Doğanay, H. (2002). Coğrafyada metodoloji: genel metotlar ve özel öğretim metotları. MEB yayınları, Öğretmen Kitapları Dizisi, 187, İstanbul.

Doğanay, H. (1993). Coğrafya öğretim yöntemleri: ortaöğretimde coğrafya eğitiminin esasları. Aktif Yayınevi. Erzurum.

Doğanay, H. 1989). Coğrafya ve liselerde coğrafya öğretimi. Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 1(1), 7-25.

Doğanay, H., & Zaman, S. (2002). Ortaöğretim coğrafya eğitiminde hedefler, ilkeler, stratejiler ve amaçlar. Doğu Coğrafya Dergisi, 7(8), 7-26.

Eraslan, A. (2009). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının ‘Öğretmenlik Uygulaması’ üzerine görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 3(1), 207-221.

Ergüneş, Y. (2005) Okul Deneyimi dersi uygulamasının öğrenciler tarafından amacına uygun olarak yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(13), 106-128.

Gürşimşek, I. , Durukafa, G., Günay, D., Kocabaş, A., Kavcar, N. ve Boyacı. S., (2000). Buca Eğitim Fakültesi Uygulama Okulları İşbirliği Programının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri: İzleme Çalışması. Çanakkale: II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu. ss. 179-187.

Güngördü, E. (1993). Coğrafya Öğretim yöntemleri: İlkeler ve uygulamalar. Nobel Yayıncılık. Ankara

Harmandar, M., Bayrakçeken, S., Kıncal, R., Büyükkasap, E.ve Kızılkaya, S. (2000). Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde Okul Deneyimi Uygulaması ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, Sayı148.

İlhan, A., Gülersoy, A. E., & Gümüş, N. (2013). Coğrafya Bölümü ve Coğrafya Öğretmenliği Anabilim Dalı mezunlarının mezuniyet sonrası karşılaştıkları istihdam sorunu. Electronic Turkish Studies, 8(9).

Karadeniz, C.B., (2011). Öğretmenlerin coğrafya öz-yeterlik inançları (Ordu İli Örneği). Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 9(35), 28-47.

Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayıncılık (12. Baskı). Ankara.

Karademir, N. (2013). Coğrafya öğretmen adaylarının alan bilgisi yeterlikleri. Doğu Coğrafya Dergisi, 29, 79-96.

Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Tekışık Web Ofset Tesisleri. Ankara.

Kaya, H. Ş. ve Samancı, O. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının okul deneyimi dersinde iletişimle ilgili ilk izlenimleri. Ekev Akademi Dergisi, 1, 419-428 .

Kılınç. Y. (2013a). Yükseköğretimde ve coğrafyada öğretmen yetiştirme. 21. Yüzyılda Değişen Yaklaşımlar ve Yükseköğretimde Coğrafya Eğitimi (s. 283-310). Pegem Akademi, Ankara.

Kılınç, Y. (2013b). Geography teacher candidates’ competencies of using geography teaching methods and techniques in a sample class environment. The International Journal of Social Sciences, 13(1), 76-91.

Korkmaz, İ. ve Akbaşlı, S. (2000). OkulD II çalışmasının öğrenciler tarafından değerlendirilmesi. Eğitim Araştırmaları, 2,1–3.

Kuş, E. (2003). Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri: Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri: Nicel mi; Nitel mi? Anı Yayıncılık. Ankara.

MEB (2011). Coğrafya Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri, MEB öğretmen yetiştirme Genel Müdürlüğü Ortaöğretim projesi. http://otmg.meb.gov.tr/yeterlikdos

Oral, B. ve Dağlı, A. (1999). Öğretmen adaylarının Okul Deneyimine ilişkin algıları. Çağdaş Eğitim, 254, 18-24.

Ören, F. Ş., Sevinç, Ö. S., & Erdoğmuş, E. (2009). Öğretmen adaylarının okul deneyimi derslerine yönelik tutumlarının ve görüşlerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 15(2), 217-246.

Öztürk, M. ve Eroğlu, E. (2013). Coğrafya öğretmen yeterlikleri ve uygulamaların değerlendirilmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, 27, 630-659.

Seçer, Z., Çeliköz, N. ve Kayılı, G. (2010). Okul öncesi öğretmenliği okul uygulamalarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 128-152.

Taş, H. İ. (2008). Coğrafi beceriler ve bunları öğrencilere kazandırma yolları. Doğu Coğrafya Dergisi, 20, 45-57.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

ISSN:2148-9068