ALT ÇENE KEMİĞİNDEKİ HASARIN ABUTMENT BOYU VE PROTEZ DOLGU MALZEMESİ KULLANILARAK GİDERİLMESİNİN MANDİBULA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Sinan KÖSE, Hasan SOFUOĞLU
1.417 799

Öz


Hasarlı çene kemiklerinde, kemik eksikliklerinden kaynaklı sorunlar, farklı abutment boyları, yapay kemik oluşumu veya farklı dolgu malzemeleri ile çözülebilmektedir. Bu çalışmanın amacı ise, tamamıyla dişsiz ve hasarlı alt çene kemiğindeki hasarın, farklı boylardaki abutmentlar ve protez dolgu malzemesi kullanılarak giderilmesi durumunda yumuşak ve sert kemikte ortaya çıkan gerilme değerlerinin araştırılmasıdır. Çalışmanın ilk aşamasında optik tarama yöntemi kullanılarak protez verileri elde edilmiştir. Elde edilen veriler kullanılarak üç boyutlu katı modelleme programları yardımıyla bu proteze uygun implant ve abutment ve alt çene kemiği (sert kemik, yumuşak kemik, mukoza) modeli elde edilmiştir. Alt çene kemiğinde modelleme programı yardımıyla sağ bölgede 2,5 mm ve 4,5 mm derinliklerinde iki ayrı hasarlı durum oluşturulmuştur. Sonrasında, foramen kanallar arasına implant uygulaması gerçekleştirilip hasarlı durumlar için abutment boyu kullanılmak süretiyle kemikte iyileştirmeler yapılmıştır. Böylece 2,5 mm ve 4,5 mm için iki ayrı model elde edilmiştir. İkinci yöntemde ise, aynı hasarlı durum için abutment boyutları sabit tutularak hasarlı bölgenin dolgu malzemesi kullanılarak iyileştirilmesi yoluna gidilmiştir. Çalışmanın ikinci kısmını oluşturan analiz aşamasında, sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak maksimum ısırma kuvveti etkisinde hasarlı ve hasarsız alt çene kemiklerinde oluşan gerilme değerleri elde edilmiş ve birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Toplamda 4 adet hasarlı model ve 1 adet hasarsız model üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, hasarlı çene kemiklerindeki asimetrik yapının veya kemik eksikliğinin farklı boylarda abutment kullanımı yerine protez dolgu malzemeleriyle tedavi edilmesinin daha uygun olduğunu göstermiştir.

Anahtar kelimeler


Biyomekanik

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akkus, O., Belaney, R.M., 2005. Sterilization by Gamma Radiation Impairs the Fatigue Life of Cortical Bone by Two Orders of Magnitude. Journal of Orthopaedic Research, 23(5), 1054–1058.

DeBoer, J., 1993. Edentulous implants: overdenture versus fixed. The Journal of Prosthetic Dentistry, 69(4), 386-390.

Fontijn-Tekamp, E., Slagter, A., Van't Hof, M., Geertman, M. ve Kalk, W., 1998. Bite forces with mandibular implant-retained overdentures. Journal of Dental Research, 77(10), 1832-1839.

Geertman, M., Slagter, A., Van, M., Van Waas, M. ve Kalk, W., 2001. Masticatory performance and chewing experience with implant-retained mandibular overdentures. Journal of Oral Rehabilitation, 26(1), 7- 13.

Rismanchian, M., Bajoghli, F., Mostajeran, Z., Fazel, A. ve Eshkevari, P., 2009. Effect of implants on maximum bite force in edentulous patients. Journal of Oral Implantology, 35(4), 196-200.

Ring, M., 1995. A thousand years of dental implants: a definitive history--part 1. Compendium of Continuing Education in Dentistry (Jamesburg, NJ: 1995), 16,10,1060, 1062, 1064 passim.

Sancaklı, E., Alt Dişsiz Çenede Bar Destekli İmplant Üstü Protezlerin Stres Dağılımlarının Sonlu Elemanlar Stres Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2006.

Yavuzyılmaz, H., 2007. Diş Morfolojisi-Fizyolojisi ve Oklüzyon, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, Ankara.

Zarb, G. ve Schmitt, A., 1995. Implant prosthodontic treatment options for the edentulous patient. Journal of Oral Rehabilitation, 22(8), 661-671.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.