BİR DEVLET HASTANESİNDE YAŞANAN İSTİFA SAYILARINDAKİ ARTIŞIN NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Gülin Feryal CAN, Kumru Didem ATALAY, Ergün ERASLAN, Betül Cansu ÖZÇAKMAK
1.543 615

Öz


Ülkemizde son yıllarda tekstil, turizm, inşaat ve sağlık sektörleri başta olmak üzere imalat ve hizmet sektörünün genelinde istifa sayılarında hızla artış yaşanmaktadır. Araştırmalar, bu artışın nedenlerini çalışanların kurumlarından beklentilerinin değişmesi ve bu beklentilerin işveren tarafından karşılanamaması olarak göstermektedir. Çalışanlar en fazla iş yüklerinin fazlalığından, aldıkları ücretlerin yetersizliğinden, ödül ve takdir sisteminin bulunmamasından yakınmaktadırlar. Bu problemler iş tatminini doğrudan etkilemektedir. İş tatmini, çalışanların algılarına, duygularına ve davranışlarına ilişkin çok boyutlu farklı iş tutumlarının bir ölçüsüdür. Çalışmada, Ankara’daki bir devlet hastanesinde yaşanan istifa sayılarındaki artışın sebepleri incelenerek, bunların iyileştirilmesi için hastane yönetimine öneriler sunulması amaçlanmıştır. Bu şekilde kurumda yaşanan personel değişiminin azalacağı ve kurumun daha etkin bir şekilde çalışabileceği düşünülmektedir. Bu kapsamda, kurum personelinin algıladığı iş yükünün ölçülebilmesi için öznel iş yükü değerlendirme tekniği (Subjective Workload Assessment Technique-SWAT), iş tatmini seviyelerinin ölçülmesi için ise İş Tatmin Ölçeği (Job Satisfaction Survey-JSS) kullanılmıştır. Buna göre, meslek gruplarına ve cinsiyetlere göre değişen iş yükü ve iş tatmin seviyeleri belirlenmiş, bu seviyelerin iyileştirilmesi için önerilerde bulunulmuştur.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.