AKDENİZ BÖLGESİ ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ ÇALIŞANLARININ İŞ GÜVENLİĞİ ALGILARININ BELİRLENMESİ

İbrahim YILDIRIM, Kadri Cemil AKYÜZ, Aytaç AYDIN, Cumhur ALEVLİ
1.669 698

Öz


Sanayileşmenin hızlı bir şekilde gelişmesi ve üretim araçlarının karmaşık bir şekilde çoğalarak iş yaşamına girmesi iş kazalarını büyük oranda artırmış ve iş güvenliği kavramını gündeme getirmiştir. Bu nedenledir ki iş kazalarının azaltılabilmesi için işverenlerin ve çalışanların iş güvenliğine daha fazla önem vermelerini gerekli kılmaktadır. Yapılan çalışmada, imalat sanayi içerisinde, çalışan sayısı bakımından yaklaşık olarak %8’lik bir paya sahip olan orman ürünleri sanayinde çalışanların iş güvenliği algıları ölçülmeye çalışılmıştır.
Araştırma, Akdeniz bölgesi orman ürünleri sanayi alanındaki endüstri kuruluşlarının çeşitli kademelerinde çalışan 228 birey üzerinde gerçekleştirilmiş ve çalışanlar tesadüfî yöntemle araştırma kapsamına alınmıştır. Çalışmada, çalışanların iş güvenliği algı düzeylerini belirlemek amacıyla Williamson ve arkadaşları tarafından (1997) geliştirilen 27 sorudan oluşan iş güvenliği ölçeği ve demografik değişkenleri belirlemek amacıyla da 12 sorudan oluşan bir bilgi formu kullanılmıştır. Orman ürünleri sanayi alanında çalışan bireylerin iş güvenliği algılarına ilişkin elde edilen veriler demografik değişkenler bakımından bağımsız iki örnek t-testi ve basit varyans analizi ile SPSS 22.0 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Çalışma sonucu elde edilen bilgiler ışığında çalışanların %23’ü mobilya %77’si levha sektöründe, %57,5’i 26-35 yaş arasında, %92’si erkek, %71’i evli, %43’ü lise mezunu, %69’u 1-10 yıl arası iş tecrübesine ve %71’i 1-5 yıl arası mevcut çalıştıkları işletmede ve %92’si iş güvenliği eğitimi aldıklarını belirtmişlerdir.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.