Hemşirelik öğrencilerinin kariyer uyumu ve iyimserlik düzeylerinin belirlenmesi

AYŞE KARADAŞ, SONGÜL DURAN, SERAP KAYNAK
1.273

Öz


Hemşirelik öğrencilerinin kariyer uyumu ve iyimserlik düzeylerinin belirlenmesi

Özet
Amaç: Araştırmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin kariyer uyumu ve iyimserlik düzeylerini belirlemektir.
Materyal-Metot: Araştırmanın örneklemini, 08-19 Aralık 2015 tarihleri arasında, Balıkesir Sağlık Yüksekokulunda öğrenim gören ve çalışmaya katılmayı kabul eden 345 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Çalışma için Balıkesir Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü’nden yazılı izin, araştırmaya katılmayı kabul eden öğrencilerden sözlü onam alınmıştır. Veriler kişisel bilgi formu ve Kalafat (2012) tarafından geçerlik ve güvenilirlik çalışması yapılan Kariyer Geleceği Ölçeği (KARGEL) ile toplanmıştır. Ölçek, kariyer uyumluluğu (KU), kariyer iyimserliği (Kİ) ve iş piyasalarına ilişkin algılanan bilgi (AB) adı verilen üç alt boyuttan ve 25 maddeden oluşmaktadır. Bu araştırmada KARGEL ölçeğinin Cronbach alfa değeri .89 olarak bulunmuştur. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında yüzdelik, ortalama, t testi, One Way Anova analizleri ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamasının 19.8±1.6, % 73.6' sının kız, % 43.5’inin birinci sınıf, %66.7’sinin hemşirelik mesleğini isteyerek seçtiği ve %72.5’inin ilk sırada tercih ettiği saptanmıştır. %67.5’inin bir kariyer planı olduğu ve kariyer planı olanların %29.6’sının lisansüstü eğitim almak istediği belirlenmiştir. Öğrencilerin %88.1’i aile gelir düzeyini orta olarak tanımlamakta ve %68.4’ü kariyer planlama konusunda desteğe ihtiyacı olmadığını belirtmektedir. Öğrencilerin KU puan ortalaması 41.4±6.4, Kİ puan ortalaması 39.9±6.9 ve AB puan ortalaması 9.8± 2.1’dir. KU ve Kİ alt boyutları ile kişisel durum değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı (p>0.05), cinsiyet ve mesleği tercih sırası ile ise AB alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu (p<0.05) saptanmıştır.
Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin kariyer uyum ve kariyer iyimserlik düzeylerinin yüksek, iş piyasasına ilişkin algılanan bilgi düzeyinin orta düzeyde olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencisi, Kariyer uyumu, Kariyer geleceği, İyimserlik