Deneysel periodontitiste fazla kilolu olma durumunun dolaşımdaki sitokinler ve adipokinler üzerine etkisi

Fethiye Çağlar Özşahin, Zuhal Yetkin Ay, Duygu Kumbul Doğuç, Birsen Harun Dağdeviren, Ersin Uskun, Fatma Yeşim Kırzıoğlu
764

Öz


Amaç: Interlökin (IL)-1β, IL-4, IL-6 ve tümör nekrozis faktör (TNF)-α periodontal patogenezde anahtar sitokinlerdir. Bu çalışma periodontitisi olan fazla kilolu ratlarda serumda daha yüksek düzeyde pro-inflamatuvar sitokin ve adipokin (leptin, rezistin, adiponektin) düzeyi olduğu hipotezini test etmeyi amaçlamaktadır.
Materyal-Metot: Dört aylık 32 erkek Wistar rat normal ağırlıklı ve periodontal sağlıklı (n=8), normal ağırlıklı periodontitisli (n=8), fazla kilolu periodontitisli (n=8) ve fazla kilolu periodontal sağlıklı (n=8) olmak üzere dört gruba ayrıldı. Periodontitis ligatürle 14 günde oluşturuldu. Serum sitokin ve adipokin düzeyleri ELISA ile incelendi.
Bulgular: normal ağırlıklı periodontitisli olan ve olmayan ratlar fazla kilolu olan eş gruplarından daha yüksek IL-4 düzeyi sergiledi (P <0,0125). Fazla kilolu periodontitisli ratların IL-6 düzeyleri normal kilolu periodontitisli ratlardan anlamlı düzeyde yüksek bulundu (P < 0,0125). Adiponektin düzeyi normal kilolu periodontal sağlıklı ratlarda fazla kilolu gruplardan daha yüksekti (P < 0,0125). Leptin ve rezistin düzeyleri gruplar arasında farklı bulunmadı (P > 0,0125).
Sonuç: Bu deneysel modelde fazla kilolu olma durumu serum sitokin ve adipokin düzeylerini periodontitisten bağımsız olarak etkilemiştir.