Vertebralara Ait Anatomik Yapıların Morfometrik Olarak İncelenmesi ve Klinik Açıdan Değerlendirilmesi: Anatomik Çalışma

Kadir Desdicioğlu
803

Öz


Amaç: Vertebralara ait anatomik yapıların morfometrik olarak incelenmesi ve klinik açıdan değerlendirilmesi amaçlandı.
Materyal ve Metod: Çalışma İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı laboratuarındaki cinsiyetleri bilinmeyen 100 adet vertebra üzerinde yapıldı. Atlas, axis ve bütünlüğünü kaybetmiş olan vertebralar çalışmaya dahil edilmedi. Çalışmada vertebralara ait anatomik yapılardan morfometrik ölçümler alındı. Alınan ölçümler istatistiki olarak değerlendirildi.
Bulgular: Alınan morfometrik ölçümlerin ortalamaları belirlendi. Aynı bölgedeki vertebra parametre sonuçlarının değerlendirilmesinde; sağ ve sol taraflar arasında fark olmadığı belirlendi (p>0.05). Farklı bölgedeki vertebra parametre sonuçlarının değerlendirilmesinde; servikal ve thorakal vertebra parametreleri arasında sağ ve sol pediculus arcus vertebra kalınlık, sağ ve sol pediculus arcus vertebra uzunluk, interpediküler mesafe ve sağ ve sol processus transversus kalınlık hariç diğer parametreler arasında fark olduğu belirlendi (p<0.05). Ayrıca, thorakal ve lumbal vertebra parametreleri arasında sağ ve sol lamina arcus vertebra kalınlık, sağ ve sol lamina arcus vertebra yükseklik, interlaminar mesafe, sağ ve sol processus transversus uzunluk, üst ve alt yüzey foramen vertebra sagittal çap, sağ ve sol incissura vertebralis genişlik, sağ incissura vertebralis derinlik parametreleri hariç diğer parametreler arasında fark olduğu tespit edildi (p<0.05). Servikal ve lumbal vertebra parametreleri arasında ise; sol processus transversus yükseklik parametresi hariç diğer parametreler arasında fark olduğu belirlendi (p<0.05).
Sonuç: Beyin cerrahları ve ortopedistler tarafından transpediküler vidalama yöntemi ile stabilizasyon yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Vertebralar cinsiyet tayininde az kullanılan kemikler olmasına rağmen, olay yerinde en fazla bulunan kemiklerdendir. Bu da cinsiyet tayininde vertebraların önemini artırmaktadır. Sonuç olarak; çalışma sonucunda elde ettiğimiz verilerin ilgili bölümlere faydalı olacağı kanısındayız.