ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

fatma geçici
689

Öz


Amaç: Çalışma öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarını incelemek amacı ile yapılmıştır.
Materyal-metot: Araştırmanın evrenini Gaziantep de bulunan bir Vakıf Üniversitesinde 2014-2015 öğretim yılına devam eden öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemi öğrenimine devam eden toplam 641 öğrenci oluşturmuş ve araştırmayı kabul eden 250 kız ve 198 erkek olmak üzere toplam 448 öğrenciye uygulanmıştır. Katılım oranı %69.8’dır. Veri toplama araçları, sosyo-demografik bilgi formu ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği’dir. Anket formu gözetim dahilinde uygulanmış, gerekli açıklamalar yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında, sayı, frekans, yüzdelik, T-testi ve Anova ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın yürütülebilmesi için etik ve yasal izinler alınmış ve çalışmaya katılan öğrencilerden sözel onayları alınmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21±1.9; %36.2’si Fizyoterapi, %29.7’si Beslenme, %28.1’i Hemşirelik, %6.0’ı Acil ve İlk Yardım programında okuduğu; %34.6’sı 1., %19.6’sı 2., %23.7’si 3., %22.1’i 4. sınıf da okuduğu; %55.8’inin kız, %44.2’sinin erkek , %64.5’inin çekirdek aileye sahip, %11.6’sının annelerinin okur-yazar olmadığı; %2.5’inin babalarının okur-yazar olmadığı; %42.9’unun annelerinin ev hanımı, %29.7’sinin babalarının memur olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda ölçekten alınan en yüksek puan 146 iken en düşük puan 56’dir ve alınan yüksek puanlar eşitlikçi tutuma, düşük puanlar ise geleneksel tutuma işaret etmektedir. Öğrencilerin sınıf bazında Toplumsal Cinsiyet Rolleri puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p˂0.05). Farklılığın kaynağı 3. Sınıf dan kaynaklandığı saptanmıştır. Öğrencilerin bölüm bazında Toplumsal Cinsiyet Rolleri puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (F= 4.686, p˂0.05).
Sonuç: Öğrencilerin toplumsal cinsiyet rolleri açısından genel olarak eşitlikçi tutuma sahip oldukları saptanmıştır. Ölçek puan ortalaması 112.42±13.96’dır. erkeklerin puan ortalamaları kızlara göre daha yüksek, birinci sınıfların puan ortalamasının diğer sınıflardan yüksek, 23 ≤ yaş grubundaki öğrencilerin yaş puanları daha yüksek olduğu saptanmıştır.