Yaşlı bireylerde denge, fonksiyonel egzersiz kapasitesi ve periferal kas kuvveti arasındaki ilişki

Gülşah Özsoy, İsmail Özsoy, Nursen İlçin, Nil Tekin, Sema Savcı
777

Öz


Yaşlı bireylerde denge, fonksiyonel egzersiz kapasitesi ve periferal kas kuvveti arasındaki ilişki
Amaç:
Bu çalışmanın amacı, yaşlı bireylerde denge, fonksiyonel egzersiz kapasitesi ve periferal kas kuvveti arasındaki ilişkinin saptanmasıydı.
Gereç ve Yöntem:
Çalışmaya, İzmir Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ikamet eden 34 yaşlı birey dâhil edildi. Katılımcıların demografik bilgileri, dengesi (Tinetti Denge ve Yürüme Değerlendirmesi-POMA), fonksiyonel egzersiz kapasitesi (6 Dakika Yürüme Testi [6DYT]), ve periferik kas kuvveti (diz ekstansör kuvveti) değerlendirildi. Yaşlı bireylerde bağımsız değişkenlerin birbiri ile ilişkisi Pearson Korelasyon Analizi ile değerlendirildi.
Bulgular:
POMA skoru ile 6DYT mesafesi (r=0.544, p=0.001), POMA skoru ile diz ekstansiyon kuvveti (r=0.364, p=0.034) ve 6DYT mesafesi ile diz ekstansiyon kuvveti (r=0.495, p=0.003) arasında anlamlı ve pozitif ilişki bulundu.
Sonuç:
Yaşlı bireylerde denge, fonksiyonel egzersiz kapasitesi ve diz ekstansiyon kuvvetleri birbiri ile ilişkili bulundu. Bu nedenle, yaşlılarda dengenin geliştirilmesine yönelik oluşturulacak geriatrik rehabilitasyon programlarında fonksiyonel egzersiz kapasitesi ve diz ekstansiyon kuvvetini arttırmaya yönelik yaklaşımlar göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Yaşlı, denge, fonksiyonel egzersiz kapasitesi, periferal kas kuvveti
The relationship between balance, functional exercise capacity and peripheral muscle strength in elderly
Objective:
The aim of the study was to determinethe relationship betweenbalancefunctional exercise capacity and peripheral muscle strengthin elderly individuals.
Material and Method:
34 elderly individuals who have living in Narlidere Nursing Home Elderly Care and Rehabilitation Centerwere included in the study. Patients’ demographics, balance (Tinetti Balance and Gait Assessment-POMA), functional exercise capacity (6 Minute Walk Test-6MWT) and peripheral muscle strength (knee extensor strength) were evaluated. The relationship between each of the arguments in elderly subjects was evaluated by Pearson correlation analysis.
Results:
The positive and significant relationship was found between 6MWT distance and POMA score (r = 0.544, p = 0.001), POMA score and knee extension strength (r = 0.364, p = 0.034) and 6MWT distance and knee extension strength (r = 0.495, p = 0.003).
Conclusion:
Balance, functional exercise capacity and knee extension strength was found to be associated with each other in elderly people. Therefore, it should be considered to increase functional exercise capacity and knee extension strength in geriatric rehabilitation program to develop the balance in the elderly.
Key Words: Elderly, balance, functional exercise capacity, peripheral muscle strength