Hemşirelik Öğrencilerinin Laboratuvar Uygulamalarındaki Bilgi ve Becerileri ile Sınav Kaygısı İlişkisinin İncelenmesi

TÜLAY SAĞKAL MİDİLLİ, KIVAN ÇEVİK, EBRU BAYSAL
833

Öz


Amaç: Hemşirelik öğrencilerin intramüsküler enjeksiyon (İM), subkutan enjeksiyon (SC) ve üriner kataterizasyon uygulamaları konusunda bilgilerini ve uygulama becerilerini değerlendirmek ve öğrencilerin bilgi ve becerilerinin sınav kaygısı ile ilişkisini incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Araştırma Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünde Eylül 2014-Haziran 2015 tarihleri arasında Hemşirelik Esasları Dersinin teorik ve laboratuvar sınavına giren 200 öğrenci ile yürütülmüştür. Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte bir çalışmadır. Veri toplamada sınav öncesinde Öğrenci Tanılama Formu ve Sınav Kaygısı Ölçeği, sınav sırasında bilgi ve becerilerini değerlendirmede Mesleki Beceri İşlem Basamakları Formu kullanılmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin İM enjeksiyon uygulaması bilgi puanı düzeyinin %83’ünün, İM enjeksiyon uygulaması beceri puanı düzeyinin %87’sinin, SC enjeksiyon uygulaması bilgi puanı düzeyinin %87,5’inin, SC enjeksiyon uygulaması beceri puanı düzeyinin %90’nın, kadın üriner kataterizasyon bilgi puanı düzeyinin %78,5’inin, kadın üriner kataterizasyon beceri puanı düzeyinin %79’unun erkek üriner kataterizasyon bilgi puanı ve beceri puanı düzeyinin %83’ünün iyi düzeyde olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin laboratuvar sınavı uygulamalarındaki bilgi ve beceri puan ortalamaları ile sınav kaygısı puan ortalamaları arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştır (p>0,05).
Sonuç: Öğrencilerin laboratuvar uygulamalarındaki bilgisi ve becerisi iyi düzeydedir. Öğrencilerin laboratuvar sınavı uygulamalarındaki bilgi ve beceri puan ortalamaları ile sınav kaygısı puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki yoktur.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, intramüsküler, subkutan, üriner kataterizasyon, sınav kaygısı