AYAKTAN BAŞVURAN HASTALARDA ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONUNA NEDEN OLAN ESCHERİCHİA COLİ SUŞLARINDAKİ FOSFOMİSİN DUYARLILIĞININ GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ VARLIĞI İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Mustafa Güzel, Doğan Akdoğan
893

Öz


Üriner sistem infeksiyonları (ÜSİ) sık karşılaşılan infeksiyonlar arasında yer almaktadır. Artan direnç oranları nedeniyle tedavi planlamasında zorluklar yaşanmakta ve yeni tedavi seçenekleri araştırılmaktadır. Bu çalışmada genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) pozitif ve GSBL negatif ÜSİ etkeni olan Escherichia coli suşlarına karşı fosfomisinin etkinliğinin ve tedavide kullanılan diğer antibiyotiklerin duyarlılıklarının araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya idrar kültüründe anlamlı E. coli üremesi tespit edilen 100 GSBL pozitif ve 100 GSBL negatif olmak üzere 200 idrar örneği dahil edilmiştir. Antibiyotik duyarlılıkları Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ve/veya Phoenix 100 otomatize sistem ile, GSBL varlığı ise kombine disk difüzyon yöntemi ile araştırılmıştır. E.coli suşlarının fosfomisine duyarlılık oranları GSBL pozitiflerde % 96, GSBL negatiflerde ise % 98 olarak saptanmış olup benzer olduğu görülmüştür. İmipeneme dirençli suş bulunmamış olup, GSBL pozitif suşların tedavide kullanılan diğer antibiyotiklere GSBL negatif suşlardan daha yüksek oranda direnç gösterdiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak tek doz kullanım kolaylığı da olan fosfomisinin hem GSBL pozitif hem de GSBL negatif E. coli suşlarının etken olduğu komplike olmayan ÜSİ tedavisinde kullanılabileceği düşünülmüştür.