Tek Girişli Artrosentez İşleminin Temporomandibular Eklem Bozukluklarına Kısa Dönem Etkisi / Short Term Effects of Single Puncture Arthrocentesis Procedure in Temporomandibular Joint Disorders

Elif Bilgir, Derya Yıldırım, Mehmet Fatih Şentürk, Hikmet Orhan
927

Öz


Özet
Amaç:
Artrosentez; temporomandibular eklemde ağrının, hareket kısıtlılığının ve enflamasyonun giderilmesi amacıyla üst eklem boşluğunun yıkanması işlemidir. Bu çalışmanın amacı; temporomandibular eklem ağrısı ve mandibular hareketler üzerinde başlangıç tedavisi olarak artrosentez işleminin klinik bulgulara kısa dönem etkinliğini değerlendirmektir.
Materyal-Metod:
Çalışmaya 18 yaş üstü 40 hasta dahil edildi. Eklemde rahatsızlık nedeniyle başvuran hastalar, klinik muayene ve manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirildi. Artrosentez endikasyonu koyulan hastalar çalışma grubunu oluşturdu. Artrosentez işleminden önce mandibular hareket mesafeleri ve görsel analog skala yardımıyla ağrı düzeyleri değerlendirildi. İşlemden bir gün ve bir hafta sonra klinik olarak ölçümler tekrarlandı. Elde edilen bulgular tedavi öncesi bulgularla karşılaştırılıp, istatistiksel olarak analiz edildi.
Bulgular:
Bir haftalık kontrolde, VAS ile değerlendirilen istirahatte ve harekette temporomandibular eklem ağrısı istatistiksel olarak anlamlı derecede azaldı ve maksimum ağız açıklığı ortalaması 32.4 mm’den 38.78 mm’ye yükseldi (p=0.001).
Sonuç:
Başlangıç tedavisi olarak artrosentez; mandibular hareket kısıtlılığı ve ağrıyı kısa dönemde azaltır. Akut ağrı ve hareket kısıtlılığı olan hastalarda, semptomların içsel düzensizliklerden kaynaklandığı teşhis edildikten sonra, artrosentez başlangıç prosedürü olarak uygulanabilir.
Anahtar Kelimeler: MRG, Tek Girişli Artrosentez, TME.
Abstract
Objective:
Arthrocentesis is an irrigation procedure of upper joint space to eliminate inflammation, and joint movement restriction. The aim of this study is to present the short term clinical effects of single puncture arthrocentesis as initial treatment with regard to temporomandibular joint pain and mandibular movement.
Material-Method:
This study has been conducted on 40 patients over the age of 18. The patients who were attended with the complaint of temporomandibular joint disorder has been evaluated with clinical and magnetic resonance imaging findings. The patients that was decided arthrocentesis indication included in the study. Before the arthrocentesis the mandibular movement measurements has been performed and pain has been evaluated with visual anlogue scale. Clinical follow up has been performed one day and one week after the procedure by repeating the measurements. The clinical findings between before and after the procedure has been evaluted and statistically analised.
Results:
After one week, the temporomandibular joint pain (mm VAS at rest, and mm VAS during movement) had decreased rapidly and maximum mouth opening (mm interincisor distance) had improved from 32.4 mm to 38.78 mm (p=0.001).
Conclusion:
Arthrocentesis as initial treatment reduces pain and restrict of mandibular movement more rapidly. In patients with acute pain and limitation of mandibular movement, arthrocentesis may be performed as the initial procedure after symptoms are diagnosed as originating from internal derangements in temporomandibular joint.
Keywords: Single Puncture Arthrocentesis, MRI, TMJ.