Sosyal Yardım Algısı ve Yoksulluk Kültürü

Selahaddin ÖĞÜLMÜŞ
1.991 2.717

Öz


Bu araştırma temelde hem sosyal yardımlardan yararlananların hem de bu yardımı sunan kamu görevlilerinin görüş ve algılarına bağlı olarak, ülkemizde kamusal sosyal yardım sisteminin yapısı, işleyiş biçimi, performansı ve etkililik düzeyi ile kamusal sosyal yardımların yararlanıcılar tarafından nasıl algılandığı, yararlanıcıların yoksulluğun nedenlerine ilişkin yükleme biçimleri, sosyal yardımların ülkemizde kendine özgü bir yoksulluk kültürü oluşmasına yol açıp açmadığı konusunda mevcut durumu saptamayı amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler


yoksulluk, yoksulluk kültürü, yardım

Tam metin:

PDF