Tek Ebeveynli Aileler

Semiha Feyzioğlu, Ceren Kuşçuoğlu
1.885 4.566

Öz


Son yıllarda pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde
de tek ebeveynli ailelerin sayısı hızla artmaktadır.
Tek ebeveynli ailelerin profilini belirleyecek kapsamlı
ve özellikle niteliksel araştırmalara gereksinim
duyulmaktadır. Bu araştırma, Türkiye’deki tek ebeveynli
ailelerin durumlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen
bu çalışmada temel hedef anne, baba ve çocukların
tek ebeveynli aile olarak yaşadıkları süreçleri anlamak,
yaşanan güçlükleri ve gereksinimlerini belirlemektir.
Bu çalışma planlanırken farklı bakış açılarından
veriler elde edebilmek için, birbirinden bağımsız olarak
çocukların, annelerin ve babaların, aile algıları, tek
ebeveynli aile olma deneyimleri ve yaşadıkları güçlüklerle
nasıl baş ettikleri niteliksel olarak irdelenmiştir. Elde
edilen veriler niceliksel yöntemlerle de desteklenmiştir.
Tek ebeveynli aile olmanın, psiko-pedagojik, ekonomik,
sosyal, kültürel ve hukuki olmak üzere farklı alanlardaki
etkileri araştırılmıştır.


Anahtar kelimeler


aile, tek ebeveynli aileler

Tam metin:

PDF