Medya Profesyonellerinin ve Medyanın Aile Algısı

Murat ŞENTÜRK, Mustafa TURĞUT
2.806 924

Öz


Medya ülkemizde ve dünyada 1980 sonrasının, küreselleşme süreci ile birlikte düşünüldüğünde önemli bir aktörü olduğu görülecektir. Medya, bugüne değin birçok araştırmanın konusu olmuştur. Ancak yapılan araştırmalara bakıldığında, yoğun olarak medyanın topluma, aileye ya da bireye etkilerinin ele alındığı görülmektedir. Medya profesyonellerine veya medyanın doğasına ilişkin çalışmaların ise ihmal edildiği söylenebilir. Medya-toplum ilişkisi ele alınırken tüm tarafların araştırılması tartışmaya önemli açılımlar kazandıracaktır. Bu çerçevede bu sarmalın önemli bir tarafını oluşturan medya profesyonelinin aile algıları ve değerlerinin ortaya çıkarılması medyayla ilgili yapılan çalışmalara önemli katkılar sağlayacaktır. Bu makalede, medya profesyonellerinin aile yapısı hakkındaki algılarını ve değerlerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılan Medya Profesyonellerinin ve Medyanın Aile Algısı adlı araştırmada ulaşılan sonuçlara yer verilmektedir. Medyada görev yapan medya profesyonellerinin aile algıları temelinde sahip oldukları aile değerlerinin, tutumlarını ve üretilen mesajları hangi yönde etkilediği tartışılmaktadır.

Anahtar kelimeler


aile, medya, değerler

Tam metin:

PDF