SÜNNET PERSPEKTİFİNDEN AİLEYE BAKMAK: SABİTELER VE DEĞİŞKENLER

Huriye MARTI, Abdurrahman HAN
2.010 400

Öz


Değişimin, insanları gelişimle beraber bir dönüşüme de zorladığı zamanlardan geçen aile kurumu, “Neler sabit kalmalı?” sorusunun muhataplarından birisidir. Değişime karşı direnmeli mi, yoksa değişime rağmen ayakta kalması gereken sabiteleri belirleyerek, onları korumalı ve geleceğe taşımalı mı? Verili yapı içinde zamanla değişebilecek niteliklerin muhafazakâr bir içgüdüyle değişemez addedilmesi temel sorunlardan biri ise mihenk taşı mesabesindeki sabitelerin gerekli önem atfedilmediğinden yitip gitmesi de benzer oranda problemdir. Bu makale, sünnet perspektifinden bakarak aile hakkında söz konusu edilebilecek sabiteleri ve değişkenleri irdelemekte “Sünnetin zaman ve zemine bağlı olarak aileye tanıdığı değişim alanı nedir?” ve “Hz. Peygamber(s.a.v), aile sistemi içerisinde ne gibi sabiteler öngörmektedir?” sorularına cevap aramakta; bu bağlamda adalet, merhamet, sevgi ve sadakat gibi dört sabitenin üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Anahtar kelimeler


Sünnet, aile, aile yapısında değişkenler, aile yapısında sabiteler, değerler.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.21560/spcd.08810

Referanslar


Açıkel, Y. (2006). Hz. Peygamber’in evrensel mesajlarından ‘adalet’ prensibi. VI. Kutlu

Doğum Sempozyumu Tebliğler Kitabı (ss. 69-79). Isparta: SDÜ İlahiyat Fakültesi

Yayınları.

Ahmed b. Hanbel. (trs.). el-Müsned, I-IV. İstanbul: Dâru’l-Kütübi’l-İslâmî.

Batar, Y. (2012). Empatik düşündürme yoluyla merhamet eğitimi -Kur’an ve Hz.

Peygamber’in uygulamaları ışığında-. Diyanet İlmi Dergi, 48(1), ss. 43-66.

el-Buhârî, Muhammed b. İsmail. (1995). Sahîhu’l-Buhârî (el-Câmiu’l-Müsnedü’s-Sahîhu’lMuhtasar

min Umûri Rasûlillâh sallallâhü aleyhi vesellem ve Sünenih ve Eyyâmih).

Haz. Muhammed Nizâr Temîm-Heysem Nizâr Temîm. Beyrut: Dâru’l-Erkam.

ed-Dârimî, Abdullah b. Abdurrahmân. (1987). es-Sünen. I-II. hk. ve hr. Fevvâz Ahmed

Zümerlî-Hâlid es-Seb’ el-Alîmî. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-Arabî.

Ebû Dâvûd, Süleymân b. Eş’as es-Sicistânî. (trs.). es-Sünen, I-IV. Haz. Muhammed

Muhyiddîn Abdülhamîd. İstanbul: el-Mektebetü’l-İslâmî.

Elmalı, A. (1997). Kur’an-ı Kerim’de adalet (adl) kavramı. Harran Üniversitesi İlahiyat

Fakültesi Dergisi, 3, ss. 283-328.

Görgülü, Ü. (2013). Kadınların kamu idareciliği bağlamında Nisa Suresi 34. ayete analitik

bir yaklaşım. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 21, ss. 383-394.

İbn Mâce, Ebû Abdullah Muhammed b. Yezîd. (1994). es-Sünen. I-II. hk. Muhammed

Fuâd Abdülbâkî. Kahire: Dâru’l-Hadîs.

İbn Manzûr. (trs.). Lisânü’l-Arab. Beyrut.

Karagöz, İ. (2001). Kur’an’da sıdk kavramı ve sadık insan. Diyanet İlmi Dergi, 37(1), ss.

-117.

Kasapoğlu, A. (2010). Bir kişilik özelliği olarak Kur’an’da sadakat. İnönü Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), ss. 119-155.

Kasapoğlu, A. (2012). Kur’an’da adalet psikolojisi-adaleti engelleyen psiko-sosyal faktörler.

Hikmet Yurdu, 5(10), ss. 61-106.

Köse, S. (2010). Günümüz Türk aile dokusunda zihniyet değişikliği üzerine gözleme dayalı

bir analiz. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 15, ss. 151-174.

Kur’an-ı Kerim Meali. (2013). (H. Karaman, A. Özek, İ. K. Dönmez, M. Çağrıcı, S. Gümüş,

A. Turgut, Çev.) Ankara: TDV Yayınları.

Küçük, R. (2007). İslam kültüründe sevgi için kullanılan kavramlar (muhabbet, meveddet,

rahmet ve merhamet). Kutlu Doğum- 2006: İslâm Ahlâkı ve Sevgi (ss. 73-909).

Ankara: TDV Yayınları.

Mâlik b. Enes. (1993). el-Muvatta’. I-II. Haz. Muhammed Fuâd Abdülbâkî. Kahire: Dâru’lHadîs.

Martı, H. (2009). Hazreti Peygamber’in ahlâkî çöküşü engellemede düşünce kalıplarını

değiştirme yöntemi (iman-ahlâk bağının vazgeçilmezliği özelinde bir deneme.

Nebevî Mesajın Evrenselliği Sîret Sempozyumu Bildiriler Kitabı (ss. 168-182). Konya:

Konya İlahiyat Derneği Yayınları.

Müslim, İbnü’l-Haccâc el-Kuşeyrî. (1995). el-Câmiu’s-Sahîh. I-XIX. Haz. Muhammed

Fuâd Abdülbâkî. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye.

en-Nesâî, Ebû Abdurrahman Ahmed b. Şuayb. (1994). es-Sünen. I-IX. Haz. Abdülfettâh

Ebû Ğudde. Beyrut: Dâru’l-Beşâiri’l-İslâmiyye.

Okuyan, M. (2004). Kur’an’da rahmet kavramı ve Hz. Peygamber’in âlemlere rahmet oluş

keyfiyeti. Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi,14, ss. 29-63.

et-Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ. (1987). el-Câmiu’s-Sahîh. I-V. hk. Ahmed

Muhammed Şâkir. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye.

Ünal, İ. H. (2010). İslam düşüncesinde ailenin dini temelleri. Küreselleşen Dünyada Aile

Sempozyumu Bildiriler Kitabı (ss. 117-121). Ankara: TDV Yayınları.

Ünal, İ. H. (2011). Yen içinde kalmayan kol. Kadın ve aile yazıları. Ankara: Diyanet İşleri

Başkanlığı Yayınları.