ŞANLIURFA’DAKİ GEBELERİN BEBEK BAKIMINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ

Selma KAHRAMAN, Feray KABALCIOĞLU, Fatma ERSİN
2.077 378

Öz


Bu çalışma gebelerin bebek bakımına ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı araştırmanın evrenini, Şanlıurfa merkezde bulunan Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’ne doğum öncesi bakım hizmeti almak üzere başvuran gebeler oluşturmuştur (N=1018). Örneklem seçimine gidilmemiş olup, bu hastanede Ocak-Nisan 2014 tarihleri arasında araştırmaya katılmayı kabul eden 180 kadın örneklemi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri gebelerin bebek bakımına ilişkin bilgi durumlarını belirleyen anket ile toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı 16,0 kullanılarak analiz edilmiştir. Kadınların % 60,0’ının 21-30 yaş grubunda olduğu, %65,0’ının ilkokul mezunu ya da okuma yazması olmadığı ve hemen hemen hepsinin de ev hanımı olduğu (%87,2) saptanmıştır. Gebelerin %48,9’unun 20 yaşında ya da daha küçük hamile kaldığı bulunmuştur. Ayrıca kadınların %38,9’unun 2 ya da 3 gebelik yaşadığı, %37,8’inin yaşayan çocuğu olmadığı, %32,8’inin şuan ki gebeliğin ilk olduğu ve % 79,4’ünün 3. trimestırde olduğu görülmüştür. Çalışmada yaş (X2=32.847, p=0.000) ve eğitim düzeyi (X2=13.895, p=0.001) arttıkça bebekle bağları güçlendirme yollarını bilme durumunun da arttığı saptanmıştır. Gebelerin bebek bakımı konusundaki bilgilerinin eğitim ve yaş ile anlamlı bir şekilde değiştiği görülmüştür. Bunun için gebe kadınlara yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi ve bu eğitim programlarının hemşireler tarafından yapılması önerilmektedir.

Anahtar kelimeler


Gebelik, bebek bakımı, bilgi, hemşirelik, bilinçli hamilelik.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.21560/spcd.92701

Referanslar


Arslan, F.T., Turgut R. (2013). Prematüre bebek annelerinin evdeki bakım gereksinimleri

ve bakım verme yeterliliklerini algılama durumları. DEUHYO, 6(3),ss. 119-124.

Arslan, F. (2001). Primipar annelere gebelikte ve doğum sonu bebek bakımı konusunda

verilen danışmanlık ve eğitim hizmetinin yaşam kalitesi üzerine etkisinin belirlenmesi

(Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Bilimleri

Enstitüsü, Ankara.

Başçetinçelik, A. (2009). Adana halk kültüründe kırk basması- nazar-kırklama. Adana:

Altın Koza Yayınları.

Beydağ, K.D. (2007). Doğum sonu dönemde anneliğe uyum ve hemşirenin rolü. TSK

Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(6), ss. 479-84.

Charpak, N., Ruiz-Peláez, J.G., Figueroa De C.Z., Charpak, Y. (1997). Kangaroo mother

versus traditional care for newborn infants ≤2000 grams: a randomized, controlled

trial. Pediatrics, 100, ss. 682-688.

Cornic K.A., Greenberg, M.T, Ragozin, A.S., Robison, N.M., Basham, R.B. (1983). Efect

of stresss and social support on mothers and premature and full-term infant. Child

Development, 54(1), ss. 209-217.

Çankırılı, A. (2003). Anneliğe ilk adım bebeğimi büyütüyorum. İstanbul: Timaş Yayınları.

Dik, K., Koyuncuoğlu, E., Çelik, T., ve Korkmaz, A. (2012). Annelerin bebek bakımı ve

beslenmesi ile ilgili bilgi düzeyleri. Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Dergisi, 55, ss. 77-

Erten, R. (1994). Bizden çocuğa. Ankara: Bilgi Yayınları.

Field, P.A., ve Renfrew, M. (1998). Teaching and support: Nursing input in the postpartum

period. International Journal of Nursing Studies, 28(2), ss. 131-144.

Frei, I.A., ve Mander, R. (2011). he relationship between first time mothers and care

providers in the early postnatal phase: An ethnographic study in a Swiss postnatal

unit. Midwifery, 27, ss. 716-722.

Genç, M., Güneş, G., ve Pehlivan, E. (1998). Bebeklerimizi nasıl büyütüyoruz? Turgut

Özal Tıp Merkezi Dergisi, 5, ss. 2-3.

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. (2014). 2013 Türkiye nüfus ve sağlık

araştırması. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Kalkınma

Bakanlığı ve TÜBİTAK.

Koç, G.I., ve Tezcan, S. (2005). Gebelerin emzirmeye ilişkin tutumları ve emzirme

tutumunu etkileyen bazı faktörler. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(2), ss. 2-13.

Lowdermilk, D.L., ve Perry, S.E. (2003). Maternity nursing. Introduction to maternity

nursing (ss. 1-30) (Sixth edition). ABD: Mosby.

Manav, G., ve Yıldırım, F. (2010). Term ve preterm bebek annelerinin bebeklerini algılama

durumları. Cumhuriyet Tıp Dergisi, 32 , ss. 149-157.

Oğur, R., Tekbaş, F., Yaren, H., Ünay, B. (2000). Sağlam bebek kliniğine başvuran annelerin

hamilelik, bebek beslenmesi ve bakımı hakkındaki bilgi düzeyleri. T. Klinikleri

Pediatri, 9, ss 150-154.

Önsüz M., Köse O., Demir F. (2014). Hastanede takipli gebelerin yenidoğan bakımı ile

ilgili bilgi düzeyleri ve etkileyen faktörler. ADU Tip Fak Derg., 15(3), ss. 99-104.

DOI: 10.5152/Adutfd.2015.1965

Özçelik, H. (2006). Gebelerin bebek bakımına ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi

(Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Kayseri.

Özer, A., Taş, F., Çetin, H. (2010). 0-6 aylık bebeği olan annelerin anne sütü ve emzirme

konusundaki bilgi ve davranışları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 9, ss. 310-320.

Razurel, C., Schweitzer, M.B., Dupanloup, A., Irion, O., Epiney, M. (2011). Stressful events,

social support and coping strategies of prim parous women during the postnatal

period: A qualitative study. Midwifery, 27, ss. 237-242.

Tatlı, M., Gürel, M.S. (2002). Yenidoğan cilt bakımı. T. Klinikleri Pediatri,11, ss. 108-112.

Uslu, S., Can, E., Özdemir, H., Bülbül A. (2010). Bir yenidoğan ünitesinde annelerin anne

sütü ile beslenme bilgi düzeyleri. Çocuk Dergisi, 9, ss. 82-85.

Yalçın, H. (2012). Gebelik, doğum, lohusalık ve bebek bakımına ilişkin geleneksel

uygulamalar (Karaman örneği). Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 55, ss. 19-31.

Yıldız, D., Akbayrak, N. (2014). Doğum sonrası primipar annelere verilen eğitim ve

danışmanlık hizmetlerinin bebek bakımı, kaygı düzeyleri ve annelik rolüne etkisi.

Gülhane Tıp Dergisi, 56, ss. 36-41.