TÜRKİYE’DE KADIN GÖÇMENLİK VE GÖÇÜN KADIN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

Zeynep ARABACI, Ergün HASGÜL, Ayşe SERPEN
4.108 1.026

Öz


Sosyal, kültürel ve fiziksel olarak toplumu ve bireyleri etkileyen göç, sağlık ve sağlık değişkenleri üzerinde de çok önemli etkilere sahiptir. Göç süreci bedensel ve zihinsel sağlığı etkiler. Özellikle riskli gruplar içinde kadınlar bu süreçten daha fazla etkilenmektedir. Kadınların sağlık hizmetlerinden tam, eşit ve en yüksek standartlarda faydalanmalarını sağlamak, kadının insan haklarının tam olarak sağlanmasının temel koşullarından biri olmakla beraber göçmen annelerde yeni yaşama uyum, kültürel çevredeki değişimler ve sosyal destek eksikliği nedeniyle sağlık risklerinde artış olmaktadır. Sonuç olarak göç sonrasında kadınlar dil, beslenme, davranışlar yönünden yeni kültüre uyum sağlaması için desteklenmelidir.


Anahtar kelimeler


Göç, göçmenler, kadın, göçmen kadın, kadın sağlığı

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.21560/spcd.77608

Referanslar


Adaman, F. ve Keyder, Ç. (2005). Türkiye’de büyük kentlerin gecekondu ve çöküntü

mahallelerinde yaşanan yoksulluk ve sosyal dışlanma. Erişim tarihi: 20.01.2015,

http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/2006/study_turkey_

tr.pdf

Akdeniz, E. B. (2007). Göçmen Türk kadınlarının sorunlarının odak grup görüşmesi

yöntemi ile belirlenmesi ve psiko-eğitimsel modele göre danışmanlık hizmeti verilmesi

(Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Ankara.

Aker, T., Ayata, B., Özeren, M., Buran, B. ve Bay, A. (2002). Zorunlu iç göç: Ruhsal ve

toplumsal sonuçları. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 3(2), ss. 97-103.

Akın, A (2009). Sosyal dışlanma ve kadın sağlığı. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2009 kongre

kitabı (ss. 35-46). Ankara: Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi.

Aksu, H. ve Sevil, Ü. (2010). Göç ve kadın sağlığı. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve

Sanatı Dergisi, 2(3), ss. 133-138.

Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. (2008). Kadın ve sağlık politika

dokümanı. Erişim Tarihi: 26.02.2014, http://kadininstatusu.aile.gov.tr/

data/542a8e0b369dc31550b3ac30/saglik.pdf.

Battaglini, A., Gravel, S., Poulin, C., Brodeur, J., Durand, D. ve DeBlois, S. (2001).

Immigration and perinatal risk. Centres of Excellence for Women’s Health Research

Bulletin, 2(2), ss. 8-9.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı. (2009). Kentsel yoksulluk, göç ve sosyal politikalar

komisyonu raporu. Erişim Tarihi: 15.10.2015, http://www.kentges.gov.tr/_dosyalar/

sura_raporlari/kitap7.pdf

Çelik, A. B., Gülçubuk, B. ve Aker, A. T. (2006). Ovacık ve Hozat İlçelerinde geriye göç

sürecine ilişkin araştırma. Alana ilişkin temel demografik göstergeler ve göç süreçlerinde

yaşanan tarımsal değişimler. İstanbul: Ulaşılabilir Yaşam Derneği.

Çelik, A. B. (2006). Batman İli alan araştırması değerlendirmesi: Ülke içinde yerinden

edilmenin sosyo-ekonomik sonuçları ve geri dönüş önündeki engeller. Zorunlu göç

ile yüzleşmek: Türkiye’de yerinden edilme sonrası vatandaşlığın inşası (ss. 177-195).

İstanbul: TESEV Yayınları.

Demir, G. ve Arıöz, A. (2014). Göç eden kadınların sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve

etkileyen faktörler. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(2), ss. 1-8.

Gönüllü, M. (1996). Dış göç. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, ss. 94-104.

Güler, Ç. ve Akın, L. (2006). Halk sağlığı temel bilgiler. Demografi ve sağlık (ss. 54-55).

Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2006). Türkiye göç ve yerinden olmuş

nüfus araştırması (TGYONA). Erişim Tarihi: 15.10.2015. http://www.hips.hacettepe.

edu.tr/TGYONA-AnaRapor.pdf

Hemmasi, M. ve Prorok, C.V. (2002). Women’s migration and quality of life in Turkey.

Geoforum, 33(3), ss. 399–411.

İçişleri Bakanlığı Araştırma ve Etütler Merkezi. (2010). İç göçten kaynaklanan sorunlar ve

çözüm önerileri. Erişim Tarihi: 26.02.2014. http://www.arem.gov.tr/proje/ars_rapor/

ic_goc_sorun_cozum.htm

İlkaracan, P. ve İlkaracan, İ. (1999). 1990’lar Türkiye’sinde kadın ve göç. Bilanço ’98 dizisi:

yılda köylerden şehirlere (ss. 305-322). İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

Kaya, İ. (2008). Avrupalı Türkler: Misafir İşçilikten Avrupa Vatandaşlığına. Eastern

Geographical Review, 19, ss. 149-166.

Kofman, E., Phizacklea, A., Raghuram P. ve Sales, R. (2000). Gender and international

migration in Europe: Employment, welfare and politics. London and New York:

Routledge.

Kristiansen, M., Mygind, A. ve Krasnik, A. (2007). Health efects of migration. Danish

Medical Bulletin, 54(1), ss. 46-47.

Martin, S. F. (2003). Women and migration. Migration and mobility and how this movement

afects women (ss. 26-31). Sweden: United Nations Division for the Advancement of

Women.

Mcdonough, P., Walters, V. ve Strohschein, L. (2002). Chronic stress and the social

patterning of women’s health in Canada. Social Science and Medicine, 54(5), ss. 767-

Meadows, M.L., hurston, E.W. ve Melton, C. (2001). Immigrant women’s health. Social

Science and Medicine, 52(9), ss. 1451-1458.

Özgülnar, N. (2016). Kadınların Sorunları. Savaş, göç ve sağlık (ss. 52-56). Ankara: Türk

Tabipleri Birliği Yayınları.

Sağlık Bakanlığı. (2007). Türkiye’de sağlığa bakış. Erişim Tarihi: 15.10.2015. http://sbu.

saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/200708281545440_sagligabakis20.pdf

Şahin, Y. (2013). Kentleşme Politikası. İstanbul: Ekin Yayınevi, 2013.

Tomanbay, İ. (1999). Sosyal çalışma sözlüğü. Ankara: Selvi Yayınevi.

Topçu, S. ve Beşer, A. (2006). Göç ve sağlık. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Dergisi, 10(3), ss. 37-42.

Tuzcu, A. ve Bademli, K. (2014). Göçün psikososyal boyutu. Psikiyatride Güncel

Yaklaşımlar, 6(1), ss. 56-66.

Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK]. (2015). Erişim tarihi: 30.03.2016, http://www.tuik.gov.

tr/UstMenu.do?metod=temelist

World Health Organization [WHO]. (2003). International migration, health and

human rights. Erişim tarihi: 30.03.2016 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/

Migration/WHO_IOM_UNOHCHRPublication.pdf

World Health Organization [WHO]. (2008). Understanding and tackling social exclusion.

Erişim tarihi: 30.03.2016 http://www.who.int/social_determinants/knowledge_

networks/final_reports/sekn_final%20report_042008.pdf?ua=1

Yılmaz, T. T. (2005). Göç’ün kadın yaşamı üzerindeki etkileri (Yayınlanmamış Yüksek

Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.