Cilt 22 Sayı 2

Editörden
4.069 1.306

Öz


Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ (Mevlâna Ü.) Prof. Dr. Doğan SOYASLAN (Başkent Ü.) Prof. Dr. Cemal ŞANLI (İstanbul Ü.) Prof. Dr. Murat ŞEN (Melikşah Ü.) Prof. Dr. İlhan ULUSAN(İstanbul Kültür Ü.) Prof. Dr. Mehmet ÜNAL (Ankara Ü.)

Tam metin:

PDF

Referanslar


AKÇA, Gürsoy/HÜLÜR, Himmet, "Osmanlı Hukukunun Temelleri ve Tanzimat Dönemindeki Hukuksal Yeniliklerin Sosyo- Politik Dinamikleri", Türkiyat Araştırmaları, Bahar 2006, Sayı: 19, ss. 295-321.

AKGÜNDÜZ, Ahmed, İslâm ve Osmanlı Hukûku Külliyâtı: Birinci Cild: Kamu Hukuku, Osmanlı Araştırmaları Vakfı, İstanbul 2011.

ANSAY, Sabri Şakir, "Sulh", AÜHFD, 1 (2), 1944, ss. 200-209.

AVCI, Mustafa, Türk Hukuk Tarihi Dersleri, Mimoza, Konya

AYDIN, M. Akif, Türk Hukuk Tarihi, 8. bs., Beta, İstanbul 2010.

BERKİ, Ali Himmet, Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye, Ankara 1959.

BİLGE, Necip/ ÖNEN, Ergun, Medenî Yargılama Hukuku, 3. bs., Sevinç Matbaası, Ankara 1978.

BİLMEN, Ömer Nasuhi, Hukuki İslâmiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, Enes Sarmaşık Yayınları, Cilt: 8, İstanbul 2010.

CİN, Halil/ AKYILMAZ, Gül, Türk Hukuk Tarihi, 4. bs., Sayram Yayınları, Konya 2011.

EKİNCİ, Ekrem Buğra, Osmanlı Hukuku: Adalet ve Mülk, 2. bs., Arı Sanat, İstanbul 2012.

GÖZLER, Kemal, "Res Iudicata'nın Türkçesi Üzerine", AÜHFD, 56 (2), 2007, ss. 45-61.

KARSLI, Abdurrahim, Medeni Muhâkeme Hukuku Ders Kitabı, 3. bs., İstanbul 2012.

KAŞIKÇI, Osman, İslâm ve Osmanlı Hukukunda Mecelle, OSAV, İstanbul 1997.

KORAL, Rabi, "Yeni ve Eski Hukukumuzda Tahkim", İÜHFM, C. 13 (S. 1), 1947, ss. 193-218.

KOŞUM, Adnan, "Hukukun İşlevleri Arasındaki Zıtlık ve Adaletin Üstünlüğü Bakımından İslâm Hukuku", AÜİFD, 47 (1), 2006, ss. 55-66.

KURU, Baki, "Kaza Çeşitleri ve Bunlar Arasındaki Münasebet: Kaza (yargı) Yolu", ABD, 1962/2, ss. 27-33.

KURU, Baki/ARSLAN, Ramazan/ YILMAZ, Ejder, Medenî Usul Hukuku, 22. bs., Ankara 2011.

ORTAYLI, İlber, “Osmanlı Şehirlerinde Mahkeme”, Bülent Nuri Esen‟e Armağan, Ankara 1977, ss. 245-264.

ÖZTÜRK, Osman, Osmanlı Hukuk Tarihinde Mecelle, İstanbul 1973.

PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/ ÖZEKES, Muhammet, Medenî Usûl Hukuku, 14. bs., Yetkin, Ankara 2013.

TANRIVER, Süha, "Mahkeme Huzurunda Yapılan Sulhler", AÜHFD, 49 (1), 1994, ss. 333-348.

TAŞPINAR, Sema, "Fiili Karinelerin İspat Yükünün Dağılımındaki Rolü", AÜHFD, 45 (1), 1996, ss. 533-572.

TURAN, M. Fatih, "İslam Muhâkeme Hukukunda İz Bilimi (Kriminalistik) ve Adli Tıp Çalışmalarını Anımsatan Bazı Uygulamalar", Ata.Ü.İFD, (33), 2010, ss. 146-169.

ÜNAL-ÖZKORKURT, Nevin, "Yargı Bağımsızlığı Açısından Osmanlı'da ve Günümüz Türkiye'sinde Yargıya Genel Bir Bakış", AÜHFD, 57 (1), 2008, ss. 225-242.

Çakırca, S. İrem: Miras Payının Devri Sözleşmeleri, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen‟e Armağan, İstanbul 2007, s. 1819–1846.

Dalamanlı, Lütfü: Miras Hukuku ve Tatbikatı, İstanbul 1983.

Dural, Mustafa/Öz, Turgut: Türk Özel Hukuku Miras Hukuku, C. IV, 4. Bası, İstanbul 2009.

Gönensay, Samim/Birsen, Kemaleddin: Miras Hukuku, İstanbul 1956.

Hatemi, Hüseyin: Miras Hukuku, 4. Bası, İstanbul 2004.

İmre, Zahit/Erman, Hasan: Miras Hukuku, 5. Baskı, İstanbul 2004.

İnan, Ali Naim/Ertaş, Şeref/Albaş, Hakan: Miras Hukuku, 6. Bası, Ankara 2006.

Kılıçoğlu, Ahmet M.: Miras Hukuku, 3. Bası, Ankara 2009.

Oğuzman, Kemal: Miras Hukuku, 3. Bası, İstanbul 1984.

Özakman, H.Cumhur: Miras Payının Devrine İlişkin Sözleşmeler, İstanbul 1984.

Öztan, Bilge: Miras Hukuku, 3. Bası, Ankara 2008.

Serozan, Rona/Engin, Baki İlkay: Miras Hukuku, Ankara 2004.

Şener, Esat: Miras Hukuku, Ankara 1977.

Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet: Türk Medenî Hukuku, 3. Bası, İstanbul 1963, s. 615–616.

Yıldırım, Mustafa Fadıl: Beklenen (Açılmamış Bir Terekedeki) Miras Hakkının Devri Sözleşmesi (I), YD, Ocak-Nisan 1995, C. 21, S. 1– 2, s. 109–144 (I).

Yıldırım, Mustafa Fadıl: Beklenen (Açılmamış Bir Terekedeki) Miras Hakkının Devri Sözleşmesi (II), YD, Ocak-Nisan 1995, C. 21, S. 1–2, s. 278–291(II).

Yıldırım, Mustafa Fadıl: Beklenen miras hakkının Devri Sözleşmesi Konusunda İki Gelişme, AÜHFD, Yıl:2004, C. 53, S. 1, s. 117–130 (III).

Akdağ Güney. N.: Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Avrupa Birliği

Mevzuatı Çerçevesinde Ticaret Sicili. İstanbul 2011.

Alpmann, J. A.: Handelsrecht, 14. Auflage, Münster 2011.

Becchio, B., Wehinger, U., Farha, A.S., Siegel, S.: Swiss Company Law. Second Edition, 1996.

Haack, C.: Grundlagen Fälle Handelsrecht, 2. Auflage, Münster 2013.

Hager, J.: “Das Handelsregister”. Juristische Ausbildung: Jura, Sayı 14, 1992, (ss. 57-65).

Holzborn, T., Leube, S.: International practice of commercial

registration, Amicus Curiae Issue, 56, November/December 2004, (ss. 25-32).

Jung, P.: Handelsrecht, 10. Auflage, München 2014.

Kalss, S.: "Centros" Und Dıe Beitrittswerber. Arbeitspapiere des

Forschungsinstituts für mittel- und osteuropäisches

Wirtschaftsrecht, 67. WU Vienna University of Economics and Business, Vienna 2000.

Karahan, S.: Şirketler Hukuku ,2. Bası, Konya 2013.

Kendigelen, A.: Türk Ticaret Kanunu, 2. Bası, İstanbul 2012. Meier-Hayoz, Gesellschaftsrecht, Bern 1998. A., Forstmoser P.:

Schweizerisches Melchior,

Handelsregisterverordnung: R., Schulte, C., Schneider, S.:

Kommentar (Taschenbuch), Norderstedt

Michalski, L.: Übungen im Hanels- und Gesellschaftsrecht I:

Handelsrecht, Berlin 1995.

Prader, D. F.: Die Vorrats- oder Mantelgesellschaft im schweizerischen Aktienrecht, VDF, Zürich 1995.

Pulaşlı, H.: 2. Baskı, Cilt II, Şirketler Hukuku Şerhi, Adalet Yayınevi, Ankara 2014.

Roth, G. H., Weller, M. P., Moser, J.: Handels- und Gesellschaftsrecht, 8. Auflage, München 2013.

Schade, L.: Handels- und Gesellschaftsrecht, 3. Auflage, Köln 2014.

Scherf, U., Schmieszek, H. P., Viefheues, W.: Elektronischer

Rechtsverkehr: Kommentar und Handbuch, Berlin 2006.

Steinbeck, A.: Handelsrecht, 2. Auflage, Köln 2010.

Tekinalp, Ü.: Tek Kişilik Ortaklık: Tek Pay Sahipli anonim Ortaklık I, İstanbul 2011.

Tekinalp, Ü.: Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2013.

http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/ 31557724.pdf ET: 16.06.2014 YAYIN ŞARTLARI

Dergide yayınlanması talebiyle editöre gönderilen eserler, gizli tutulan hakemlerin (iki hakem) olumlu görüşleri alınmaksızın ya da hakemler tarafından önerilen düzeltmeleri içeren yeni metin sağlanmaksızın yayınlanmaz. Hakemlerden biri olumlu diğeri olumsuz görüş bildirdiğinde eser üçüncü bir hakeme gönderilir.

Hazırlanan çalışmaların doc (word belgesi) olarak hazırlanmış bir disket/cd.si ile ikisi isimsiz diğeri isimli olmak üzere üç adet A4 kâğıt çıktısı gönderilmelidir.

Gönderilen makalelerin başına, makalenin yabancı dildeki adı, en fazla 100 kelimelik Türkçe ve yabancı dilde özetlerinin ve beş adet anahtar kelimenin (Keywords) eklenmesi gerekmektedir. Çalışmanın sonunda kaynakça yer almalıdır.

Sayfa yapısı: Üst ve alttan 6‟şar cm; yanlardan 4,5‟ar cm. olmalıdır. Bu şekilde hazırlanan yazılar kural olarak 35 sayfadan fazla olmamalıdır.

Makalenin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir.