Türkiye’de Turizm Harcamaları, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Sınır Testi Yaklaşımıyla Analizi

Cem Işık
1.733 718

Öz


Bu çalışmada ekonomik büyüme (EB), doğrudan yabancı yatırım (DYY) ve turizm harcamaları (TH) değişkenleri arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkisi ARDL ile hata düzeltme modeli (ECM) kullanılarak analiz edilmiştir. Analizlerde 1985-2014 yıllarını kapsayan döneme ilişkin ver seti kullanılmıştır. Ekonometrik sonuçlar turizm harcamalarından büyümeye (bidirectional) ve turizm harcamalarından doğrudan yabancı yatırımlara tek yönlü (unidirectional) ve büyümeden doğrudan yabancı yatırımlara (unidirectional) tek yönlü bir ilişkinin olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Büyüme, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Turizm Harcamaları, Sınır Testi, ARDL

 


Tam metin:

PDF