Destinasyon Tercihinde Gastronomi Turizmi'nin Önemi: Bozcaada Örneği

Aydoğan Aydoğdu, Esin Özkaya Okay, Zeynep Ceren Köse
3.334 992

Öz


Yöreye özgü ürünlerin tadılması, bu yörelerin farklılıklarının ortaya çıkarılması ve bu ürünlerin de bazı ziyaretçiler için ülke, bölge ve/ya turistik varış noktasının tercihinde önemli rol oynaması, destinasyonların tanıtılması açısından önemsenmektedir. Destinasyonlara yönelik gerçekleştirilen turizm etkinlikleri ve gidilen yerlerdeki gastronomi ürünleri birbirlerini tamamlar nitelikte olabilmektedir. Doğal güzelliklerin yanı sıra kültürel çekicilikler açısından da zengin bir varlığa sahip olan Bozcaada, kendine özgü zengin bir mutfağı da bünyesinde barındırmaktadır. Bu bağlamda çalışmada Bozcaada’yı ziyaret eden turistlerin destinasyon seçimlerinde Mutfak Turizmi’nin oynamış olduğu rolün belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için öncelikle ilgili yazın (literatür) incelemesi yapılmıştır. Elde edilen ikincil verilerin yardımıyla hazırlanan anket formu aracılığıyla Bozcaada’yı ziyaret eden turistlerin görüşleri alınmıştır. Araştırmanın nüfusu, 2015 yılı Temmuz ayında Bozcaada'ya ziyaret eden konuklardır. Kolayda ve gönüllü örneklem yöntemleriyle seçilen 300 kişi ise araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, yapılandırılmış anket formları aracılığıyla yürütülen yüz-yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Sosyal bilimler için geliştirilmiş bir paket program yardımıyla sıklık, oran, t testi ve Kruskal Wallis testleri aracılığıyla veriler çözümlenmiştir. Çözümleme ile elde edilen sonuçlar Mutfak Turizmi’nin Bozcaada’ya yönelik turizm talebinde rol oynayabileceği ve bir çekim gücü olarak kullanılabileceği biçiminde değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gastronomi Turizmi, Destinasyon Seçim, Bozcaada.


Tam metin:

PDF