Dokuzuncu Kalkınma Planı ve Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planındaki Niceliksel Eğitim Göstergelerinin Gerçekleşme Düzeyinin Değerlendirilmesi -Bolu İli Örneği-

Harun ŞAHİN, Selma KAYA, Alaattin CEREN, Adem FIRAT, Musa YILMAZ, Ömer MADEN
701 288

Öz


Bu çalışmanın amacı; Dokuzuncu Kalkınma Planı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı’nda; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okul düzeyi için belirlenen niceliksel eğitim hedeflerinin Bolu ili merkez ilçe ve ilçelerinde gerçekleşme düzeyinin değerlendirilmesidir. Tarama modelinde olan bu çalışmada evrenin tamamına ulaşılmıştır; verilerin çözümlenmesinde nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi tekniği ve betimsel istatistik kapsamındaki frekans ve yüzdelerden yararlanılmıştır.

Anahtar kelimeler


Kalkınma, Eğitim, Okullaşma Oranı, Stratejik Plan.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7884/teke.117