2012-2013 Eğitim- Öğretim Yılında Alan Değiştiren Öğretmenlerin Yeni Alanlarına Yönelik Memnuniyet Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Harun ŞAHİN, Selma Kaya, Adem Fırat, Ömer Maden, İlksen Oben Eruçar, Alaattin Ceren
1.188 821

Öz


2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında; Türk Eğitim Sisteminde öğretmenlere üniversite eğitimi sırasında aldıkları yan alanlarına göre ve sınıf öğretmenlerine Özel Eğitim ile Teknoloji ve Tasarım öğretmenliğine yan alan şartı olmaksızın geçiş hakkı tanınmıştır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen araştırmada alan değiştiren öğretmenlerin yeni alanlarına ilişkin memnuniyet düzeylerini belirleme temel amacının yanı sıra alan değiştirme nedenleri, memnuniyet durumunu etkileyen faktörler ve bu faktörler ile yaş, hizmet yılı gibi kişisel değişkenlerle memnuniyet durumları arasında ilişki olup olmadığı da değerlendirilmiştir. Bununla birlikte alan değiştiren öğretmenlerin eğitim ihtiyaçları ve sistemden beklentileri belirlemekte amaçlanmıştır. Araştırma sürecinde araştırmacılar tarafından iki ölçek geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçeklerin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapıldıktan sonra asıl uygulamada kullanılmıştır.

Anahtar kelimeler


Öğretmenlik Mesleği Memnuniyet Düzeyi, Alan Öğretmenliği, Alan Değişikliği

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7884/teke.179

Referanslar


AKYÜZ, Y. (1994). Türk Eğitim Tarihi. İstanbul: Kültür Koleji Yayınları.

ALTUNIŞIK, R., COŞKUN, R., BAYRAKTAROĞLU, S. ve YILDIRIM, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Sakarya Kitabevi Yayınları.

BROWN, J. L., JONES, S. M., LARUSSO, M. D., ABER, J. L. (2010). Improving Classroom Quality: Teacher Influences And Experimental Impacts of The 4Rs Program. Journal of Educational Psychology, 102(1), 153-1 doi: 1037/a0018160. http://morningsidecenter.org/sites/default/files/documentspdfs/JournalEdPsych2010.pdf (Erişim Tarihi: 10.4.2013).

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2006). Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum. Ankara: PegemA Yayıncılık.

ÇELİK, V. (1998). Alan Dışından Gelen Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalizasyonu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. 14, 191-208. http://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/841-20120211163048-celik.pdf (Erişim Tarihi: 4.4.2013).

DARLING-HAMMOND, L. (2006). Powerful Teacher Education: Lessons from Exemplary Programs (preface) John Wiley&Sons. San Fransisco, California, USA. http://www.amazon.com/Powerful-Teacher-Education-ExemplaryPrograms/dp/0787972738 (Erişim Tarihi: 10.4.2013).

DARLING-HAMMOND, L. (2006). Constructing 21st-Century Teacher Education. Journal of Teacher Education, Vol. http://ewa.convio.net/docs/linda_darlinghammond_article1.pdf (Erişim Tarihi: 2013).

EFE, F. (1998). Eğitim Fakültesi Mezunu Olmayan İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlilikleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

KALAYCI, Ş. (2008). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

KARASAR, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

KARTAL, S. (2009). Eğitim Fakülteleri Dışındaki Fakültelerden Mezun Olan Öğretmenlerin Eğitim Örgütlerindeki Değerlere Uyumları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 283-2 http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/dergi/sayi21/KARTAL,%20SADIK.pdf (Erişim Tarihi: 4.4.2013).