Hemşirelerin ağrının farmakolojik olmayan yöntemlerle kontrolüne ilişkin bilgi ve uygulamaları

Hüsna Özveren, Saide Faydalı, Selin Özdemir
4.138 858

Öz


Amaç:  Bu araştırma, hemşirelerin ağrının farmakolojik olmayan yöntemlerle kontrolüne ilişkin bilgi ve uygulamalarını saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın örneklemini Ankara Üniversitesi İbni-Sina Hastanesi’nin iç hastalıkları ve cerrahi kliniklerinde çalışan toplam 162 hemşire oluşturmuştur. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen soru kağıdı ile toplanmıştır.

Bulgular: Hemşirelerin ağrıyı gidermede kullanılan farmakolojik olmayan yöntemlere ilişkin bilgi puan ortalaması 92 puan üzerinden 38.62 olarak bulunmuştur. Hemşirelerin %69.9’unun bakım verdikleri bireylerin ağrısını gidermede farmakolojik olmayan yöntemleri uygulamadıkları belirlenmiştir.

Sonuçlar: Çalışma sonucunda hemşirelerin ağrının kontrolünde kullanılan farmakolojik olmayan yöntemleri düşük oranda uyguladıkları ve bu yöntemlere ilişkin bilgilerinin az olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda temel hemşirelik eğitiminde ağrının kontrolünde uygulanabilecek farmakolojik olmayan yöntemlerin öğretimine daha fazla yer verilmesi ve uygun tekrarlarının yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler:  Hemşirelik uygulamaları, Farmakolojik olmayan yöntemler, Ağrı yönetimi


Tam metin:

PDF


Referanslar


Kaynaklar

Büyükyılmaz F, Aştı T. Ameliyat sonrası ağrıda hemşirelik bakımı. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2009; 12: 84-93.

Nadler DO, Scott F. Nonpharmacologic management of pain. Journal of the American

Osteopathic Association 2004;104: 6-12

Yentür EA. Ağrı ve yaşam kalitesi. II. Sağlıkta yaşam kalitesi kongresi. 2007; 12-13.

Nester TM, Hale LS. Effectiveness of pharmacist acquired medication history in promoting patient safety. Am J Health Syst Pharm 2002; 59: 2221-2225.

Adams DP, Melissa L, Gary J et.al. Non-Pharmacologic pain management ıntervention. Clin Podiatr Med Surg 2008; 25: 409-429.

Atabek Aştı T, Karadağ A. Hemşirelik Esasları. Hemşirelik Bilim ve Sanatı. İstanbul, Akademi Basın ve Yayıncılık; 2014

Sabuncu N, Akça AF. Klinik Beceriler. Sabuncu N, Akçay AF. ed. Ağrı AğrıyaYönelik Uygulamalar ve Hasta Bakımı. 1. Baskı. Ankara, Nobel Tıp Kitabevi; 2011.

Özveren H. Ağrı Kontrolünde Farmakolojik Olmayan Yöntemler Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik Dergisi 2011;18: 83-92.

Anderson KO, Cohen MZ, Mendoza TR et.al. Brief cognitive-behavioral audiotape interventions for cancer-related pain: Immediate but not long-term effectiveness. Cancer 2006; 107: 207-214.

Good M, Hicks MS, Grass JAet.al. Relaxation and music to reduce postsurgical pain. Journal of Advanced Nursing 2001; 33: 208-215.

Kubsch SM, Neveau T, Vandertie, K. Effect of

cutaneous stimülation on pain reduction in emergency departmant patients. accident and emergency. Nursing 2001; 9: 143-151.

Kuzu N, Uçar H. The effect of cold on the occurence of bruising, haematoma and pain at the injection site in subcutaneous low molecular weight heparin. Int J Nurs Stud 2001; 38: (1), 51-59.

Brockoppa DY, Downeyb E, Powersc Pet.al. Nurses’ clinical decision-making regarding the management of pain. International Journal of Nursing Studies 2004; 41: 631–636

Pirbudak-Çöçelli L, Bacaksız BD, Ovayolu N. Ağrı tedavisinde hemşirenin rolü. Gaziantep Tıp Dergisi 2008; 14: 53-58.

Yücel A. Ağrı kontrolünde hemşirenin rolü. 3.Baskı. İstanbul, Alemdar Ofset; 2007.

Eti-Aslan F. Ağrı Doğası ve Kontrolü. 2.Baskı. İstanbul, Avrupa Tıp Kitabevi; 2014.

Turan N, Öztürk A, Kaya N. “Hemsirelikte Yeni Bir Sorumluluk Alanı: Tamamlayıcı Terapi”, M.Ü. Hemsirelik Bilim ve Sanat Dergisi 2010; 3:93-98.

He HG, Jahja R, Lee TL et.al. Nurses’ use of non-

pharmacological methods in children’s postoperative pain management: educational intervention study. Journal of Advanced Nursing 2010; 66: 2398–2409.

Bicek E. Nurses' Attitudes, Knowledge, and Use of Nonpharmalogical Pain Management Techniques and Therapies. Honors Projects 2004; 1-40

Ay F, Ecevit AŞ. Postoperatif ağrı ve hemşirelik uygulamaları. Ağrı 2010; 22: 21-29.

Özveren H. Öğrenci Hemşirelerin Ağrı Kontrolünde Kullanılan Farmakolojik Olmayan Bazı Yöntemlere İlişkin Bilgileri Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2009; 16: 59-72

Akbaş M, Öztunç G. Examination of knowledge about and nursing interventions for the care of patients in pain of nurses who work at Cukurova University Medical Faculty Balcali Hospital. Pain Manag Nurs 2008; 9: 88-95.

Keçialan R. Lüzum halinde analjezik isteminin doktor ve hemşireler tarafından kullanımının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2001; 8.

Polkkı T, Vehvılaınen Vehvılaè Inen-Julkunen K, Pıetıla ÈAM. Nonpharmacological Methods İn Relieving Children's Postoperative Journal of Advanced Nursing 2001; 34: 483-492.

TARD. Postoperative Pain Management, Anesthesia Practice Manuals, Turkish Anesthesiology and Reanimation Society-TARD; 2006 Available from: http://www.tard.org.tr/kilavuz/7.pdf .Accessed 2011 August 30

Al-Shaer D, Hill PD, Anderson MA. Nurses' knowledge and attitudes regarding pain assessment and intervention.. Medsurg Nurs. 2011; 20:7-11.

Broome M, Richtsmeier A, Maikler Vet.al. Pediatric pain practices: A national survey of health professionals. Journal of Pain and Symptom Management 1996; 11: 312-320.

Brunier G, CarsonG, Harrison D. What do nurses know and believe about patients with pain? Results of a hospital survey. Journal of Pain and Symptom Management 1995; 10: 436-445.

Lynch M. Pain as the fifth vital sign. Journal of Intravenous Nursing 2001; 24: 85-93.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

e-ISSN: 2149-8296

The content of this site is intended for health care professionals. All the published articles are distributed under the terms of Creative Commons Attribution Licence, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.