Subklavian Arter Hastalığında kobalt krom stentlerin uygulaması

Ersin Sarıçam
2.030 503

Öz


Amaç: Üst ekstremiteyi etkileyen iskemik problemlerden biri subklavian arter darlığıdır. So zamanlarda endovasküler tedavi cerrahi tedaviye alternative bir tedavi olmuştur. Bu çalışmanın amacı hastalıkla başetmede yeni bir yol olarak sol subklavian arter hastalığında (LSAH) kobalt krom stentin endovasküler tedavide etkinliğini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Nisan 2011 ile Aralık 2014 yılları arasında LSAH nedeniyle endovasküler tedavi yapılan 30 hasta geriye dönük olarak incelenmiştir. Hastaların semptomları vertebrobasilar yetmezlik (16 hasta, %53), sol kol iskemisi (5 hasta, %17) ve angina (4 hasta, %13,3). Tüm hastalar sol subclavian arter proksimal bölgesi etkilenmişti ve darlık ya da tam tıkalı lezyon mevcuttu.

Bulgular: 25 hasta (%72) sol subklavian arter darlığı 5 hastada (%28) tam tıkalı lezyon mevcuttu. Ortalama lezyon uzunluğu 21,60±4,58 mm. Ortalama damar çapı 8,7±3,8 mm. lezyon tipi %40 hastada egzantrikti. Tüm hastalarda kobalt krom balonla genişleyen stent kullanıldı.  Teknik başarı %100 dü. Endovasküler tedavi sonrası 1 yılda yeniden daralma izlenmedi.

Sonuçlar: Kobalt krom balonla genişleyen stent avantajlı özellikleri nedeniyle LSAH da başarılı sonuçlara sahiptir.

 Anahtar kelimeler: Subklavian arter, tıkayıcı hastalık, endovasküler tedavi, kobalt krom stent   


Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18663/tjcl.42518