The Role of Social Media on Leisure Preferences: A Research on the Participants of Outdoor Recreation Activities

Bülent Aydın, Erdal Arslan
1.717 837

Öz


Main objective of this research is to uncover whether the social media is used to treat time or not, and to reveal how the social media affects leisure preferences. In this scope, semi-structured interview is conducted and content analysis is carried out in line with these interviews. When the findings are analyzed, it has been found out that social media encourages travel, creates intercultural interactions and alternative leisure, incents leisure activities and facilitates making use of leisure. According to findings, the individuals take advantages of social media platforms in their free times. 


Tam metin:

PDF

Referanslar


Alikılıç, Ö., Gülay, G., Binbir, S. (2014). Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Çerçevesinde Facebook Uygulamalarının İncelenmesi: Yaşar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 1(37).

Ardahan, F., Lapa, T. Y. (2011). Açık Alan Rekreasyonu: Bisiklet Kullanıcıları ve Yürüyüşçülerin Doğa Sporu Yapma Nedenleri Ve Elde Ettikleri Faydalar. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (1), 1327-1341.

Aşan, K. (2013). Doğa Deneyimleri, Açık Alan Rekreasyon Güdüleri ve Tatil Aktivite Tercihleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Beutel, M. E., Brähler, E., Glaesmer, H., Kuss, D. J. Wölfling, K., Müller, K. W. (2011). Regular and Problematic Leisure-Time Internet Use in The Community: Results From a German Population- Based Survey. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14(5), 291-296. doi:10.1089/cyber.2010.0199.

Bostancı, M. (2010). Sosyal Medyanın Gelişimi ve İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi/SBE, Kayseri.

Bryce, J. (2001).The Technological Transformation of Leisure. Social Science Computer Review,19(1), 7-16.

Creswell, J. W. (2014). Researchdesign: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches (4th ed.). London : Sage Publications.

Gershuny, J. (2002). Mass Media, Leisure and Home it: A Panel Time-Diary Approach. It&Society, 1(1), 53-66.

Hamburger, Y. A., Hayat, Z. (2011).The Impact of The Internet on The Social Lives of Users: A Representative Sample From 13 Countries. Computers in Human Behavior, 27, 585–589.

Kara, F. M. (2013).Kadınların Serbest Zaman Davranışları: Etnik Grup Perspektifi. Pamukkale Journal of SportSciences, 4, 48-58.

Köktaş, Ş. K. (2004). Rekreasyon, Boş Zaman Değerlendirme (3 baskı). Ankara: Nobel Yayın.

Kuo, T., Tang, H. L. (2014). Relationships Among Personality Traits, Facebook Usages, and Leisure Activities: A Case of Taiwanese College Students. Computers in Human Behavior, 31, 13-19.

Lu, L., Chen, S. Y. (2009). Internet/PC Use as a Leisure Activity for Adults in Taiwan. Journal of Sportand Recreation Research. 3(4), 1-14.

Özgüven, N., Mucan, B. (2013).The Relationship Between Personality Traits and Social Media Use. Social Behavior and Personality, 41(3), 517-528.

Rojek, C. (2005). Leisure Theory. New York: Palgrave Macmillan.

Sharaievska, I., Stodolska, M. (2016). Family Satisfaction and Social Networking Leisure. Leisure Studies, 1-13.

Tel, M. ve Köksalan, B. (2009). Günümüzde Yeni Bir Boş Zaman Aktivitesi Olarak İnternet: Öğretim Üyeleri Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (28), 262-272.

Toruk, İ. (2008 ). Üniversite Gençliğinin Medya Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Analiz.

Vural, Z. B. A., Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Yasar University, 20(5) 3348‐3382.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Seçkin.

Zach, S., Lissitsa, S. (2016). Internet Use and Leisure Time Physical Activity of Adults–A Nationwide Survey. Computers in Human Behavior, 60, 483-491.

Zhang, N., Campo, S., Yang, J., Janz, K. F., Snetselaar, L. G., Eckler, P. (2015). Effects of social support about physical activity on social networking sites: applying the Theory of Planned Behavior. Health communication, 30(12), 1277-1285.

http://www.grin.com/en/e-book/106712/the-meanings-of-leisure Erişim Tarihi: 20.04.2014.