Allopürinolün hipoksik iskemik beyin hasarı oluşturulan yenidoğan sıçanlarda kaspaz 3 ve kaspaz 8 aktivitesi üzerine etkisi

Kenan Özcan, Mehmet Satar, Necmiye Canacankatan, Erdal Taşkın, Kenan Dağlıoğlu
1.052 432

Öz


Amaç: Hipoksi iskemi sonrası reperfüzyon reoksijenasyon döneminde küçük damar endotel hücrelerinde serbest radikallerin üretimine neden olan siklooksijenaz ve ksantin oksidazın aktive olduğu iki önemli yol tetiklenir Ksantin oksidaz inhibitörü olan allopürinolün hipoksik iskemik ansefalopatide nöroprotektif olabileceği gösterilmiştir Kaspaz 3 ve kaspaz 8 nöronal apopitozda anahtar bir role sahiptir Bu çalışmada yenidoğan sıçanlara hipoksi iskemi sonrası değişik dozlarda uygulana allopürinolün beyin dokusunda apopitozun öncül proteinleri olan kaspaz 3 ve kaspaz 8 aktivitesine etkisi araştırıldı Gereç ve Yöntem: Çalışmada her gruba yedi günlük 10 sıçan alındı Etik Kurul onayı TIBDAM 25 alınan sıçanların sol karotis arteri bağlanıp 2 5 saat hipokside bırakıldı Kontrol S ve hipoksi iskemi H İ gruplarına ilaveten bir gruba AL48 30 dak ve 12 saat sonra bir gruba da AL72 30 dak ve 12 saate ilaveten 24 saat sonra 24 mg kg dozda allopurinol periton içine uygulandı Son ilaç uygulanmasından 24 saat sonra sıçanlar kafaları kesilerek beyin dokusunda kaspaz 3 ve kaspaz 8 aktivitelerine bakıldı Bulgular: Tüm grupların kendi sağ ve sol beyin kaspaz 3 ve kaspaz 8 aktiviteleri arasında fark yoktu p gt;0 05 H İ AL48 ve AL72 gruplarının her iki beyin küresindeki kaspaz 3 ve kaspaz 8 düzeyleri kontrol grubuna göre belirgin yüksekti hepsi için p=0 0001 Ancak AL48 grubu ile H İ grubu arasındaki kaspaz düzeyleri farklılık göstermez iken p gt;0 05 AL72 grubunda kaspaz düzeyleri hem Hİ hem de AL48 grubuna göre daha düşüktü sırası ile p=0 0001 p=0 001 Çıkarımlar: Toplam 72 mg kg allopürinol verilen hipoksik iskemik yenidoğan sıçanların beyin dokularında kaspaz 3 ve kaspaz 8 düzeylerinin azalması bu dozdaki allopürinolün hipoksik iskemik hasarda nöronal apopitozu azaltarak etkili olabileceğini düşündürmektedir Türk Ped Arş 2013; 48: 48 52

Anahtar kelimeler


Allopürinol, hiopksi-iskemi, kaspaz-3, kaspaz-8, yenidoğan sıçan

Tam metin:

PDF PDF (English)


Referanslar


Perlman JM. Summary proceedings from the neurology group on hypoxic-ischemic encephalopathy. Pediatrics 2006; 117: 28-33.

Fatemi A, Wilson MA, Johnston MV. Hypoxic-ischemic encephalopathy in the term infant. Clin Perinatol 2009; 36: 835-58. Ferriero DM. Oxidant mechanisms in neonatal hypoxia-ischemia. Dev Neurosci 2001; 23: 198-202.

Buonocore G, Perrone S, Bracci R. Free radicals and brain damage in the newborn. Biol Neonate 2001; 79: 180-6.

Chandra J, Samali A, Orrenius S. Triggering and modulation of apoptosis by oxidative stress. Free Radic Biol Med 2000; 29: 323-3. Boda D. Results of and further prevention of hypoxic fetal brain damage by inhibition of xanthine oxidase enzyme with allopurinol. J Perinat Med 2011; 39: 441-4.

Parks DA, Granger N. Xanthine oxidase: Biochemistry, distribution, and physiology. Acta Physiol Scand Suppl 1986; 548: 87-99.

Peeters-Scholte C, Braun K, Koster J, et al. Effects of allopurinol and deferoxamine on reperfusion injury of the brain in newborn piglets after neonatal hypoxia-ischemia. Pediatr Res 2003; 54: 516-22.

Palmer C, Smith M, Williams GD. Allopurinol preserves cerebral energy metabolism during perinatal hypoxia-ischemia injury and reduces brain damage in a dose dependent manner. J Cereb Blood Flow Metab 1991; 11: 144-9.

*S ve H-İ, S ve AL48, S ve AL72 grubu sıçanlarda sol ve sağ beyin yarım küresi kaspaz-8 aktivitesi arasında istatistiksel farklılık saptandı (p=0,0001).

# H-İ ve AL72 grubu sıçanlarda sol ve sağ beyin yarım küresi kaspaz-8 aktivitesi arasında istatistiksel farklılık saptandı (p=0,0001).

& AL48 ile AL72 grubu sıçanlarda sol ve sağ beyin yarım küresi kaspaz-8 aktivitesi arasında istatistiksel farklılık saptandı (p=0,0001).

Ω H-İ ve AL48 grubu sıçanlarda sol ve sağ beyin yarım küresi kaspaz-8 aktivitesi arasında istatistiksel farklılık saptanmadı (p>0,05)