Lennox Gastaut sendromlu hastaların klinik özellikleri ve uzun süreli seyri

Arzu Ekici, Coşkun Yarar, Ayten Yakut, Kürşat Bora Çarman, Sevgi Yimenicioğlu
881 418

Öz


Amaç: Bu çalışmanın amacı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı rsquo;nda Lennox Gastaut sendromu tanısı ile izlenen 20 hastanın klinik özellikleri tedavi ve seyrinin nbsp; geriye dönük olarak değerlendirilmesidir Gereç ve Yöntem: Lennox Gastaut sendromu tanısı birden fazla değişik nöbet tipi olması elektroansefalogramda yaygın yavaş lt;3 Hz sn diken dalga örüntüsünün bulunması psikomotor gerilik olmasıyla konuldu Etiolojik neden bulunamayan hastalar idiyopatik olarak tanımlandı Hastaların doğum öncesi doğum ve doğum sonrası risk etkenleri nöbet ve klinik özellikleri nöromotor gelişimleri tedavi ve seyir özellikleri değerlendirildi Bulgular: Hastaların 13 rsquo;ü erkek yedisi kız erkek kız oranı 1 9 idi On dokuz hastanın klinik belirtisi vardı En sık saptanan risk etkeni hipoksik iskemik ansefalopatiydi Yüzde altmış hastada infantil spazm öyküsü vardı Tonik tonik klonik ve atonik drop atak en sık görülen nöbetler konuşma bozukluğu ve mikrosefali ise en sık görülen nörolojik bulgulardı Elektroansefalografide yaygın yavaş diken dalga aktivitesi 1 3 Hz sn yanı sıra en sık bulgu biyoelektrik status epileptikus ve 9 14 Hz sn hızlı aktivite deşarjlarıydı En sık nörogörüntüleme bulgusu beyin atrofisiydi Çoklu antiepileptik ilaç kullanımına rağmen hastaların 60 rsquo;ı günde çok sayıda nöbet geçiriyordu En sık kullanılan antiepileptik ilaçlar sodyum valproat klobazam lamotrijin ve topiramattı Çıkarımlar: Lennox Gastaut sendromunda gerek dirençli nöbetler gerekse zeka işlevlerinde bozulma nedeniyle seyir kötüdür Çoklu antiepileptik ilaç kullanımına rağmen nöbet kontrolü sağlanamamaktadır Yeni antiepileptik ilaçlara gereksinim duyulmaktadır Türk Ped Arş 2012; 47: 47 51

Tam metin:

PDF PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.4274/tpa.634