Türk çocuklarında çölyak hastalığı ile ilişkili olası etmen ve belirtilerin değerlendirilmesi

Buket Dalgıç, Sinan Sarı, Beyza Özcan, Bilkay Baştürk, Ödül Eğritaş, Arzu Ensari, Ayşegül Bükülmez, Zeren Barış, Türk Çölyak Çalışma Grubu
2.260 603

Öz


Amaç: Türkiye rsquo;de 6 17 yaş grubu okul çağı çocuklarında çölyak hastalığının ÇH ortaya çıkışını etkileyebilecek etmenler ve hastalığı işaret edebilecek belirtiler araştırılmıştır Gereç ve Yöntem: 2006 2008 yılları arasında Türkiye rsquo;de 63 ilde 139 okulda yaşları 6 17 arasında ort 11 6 plusmn;2 9 yıl toplam 20 190 okul çağı çocuğu çalışmaya alınmıştır Çölyak hastalığı tanısında serolojik olarak total serum IgA doku transglütaminaz IgA ve endomizyal IgA kullanılmış ve selektif IgA eksikliği olanlarda doku transglütaminaz IgG bakılmıştır Antikor pozitifliği saptanan tüm olgulara ince bağırsak biyopsisi önerilmiş ve biyopsi yapılarak ÇH tanısı kanıtlanan olgular çölyak grubunu antikor testleri negatif olgular kontrol grubunu oluşturmuştur Çocukların demografik özellikleri ile ÇH rsquo; de görülebilecek belirtiler anket formlarına kaydedilerek ÇH rsquo;nin ortaya çıkışını etkileyebilecek risk etmenleri ve klinik belirtiler açısından gruplar karşılaştırılmıştır Çalışma protokolü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yerel Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır 12 05 2011 103 Bulgular: Antikor testlerinde pozitiflik saptanan 489 olgudan 215 rsquo;i ince bağırsak biyopsisi yapılmasını kabul etti Histopatolojik olarak ÇH kanıtlanan 95 olgu çölyak grubunu serolojik testleri negatif 19 701 olgu ise kontrol grubunu oluşturmuştur Olguların yaş ortalaması çölyak grubunda 11 7 plusmn;2 8 kontrol grubunda 11 6 plusmn;2 9 olup bu açıdan gruplar arasında fark bulunmamıştır p gt;0 05 Çölyak grubunda 61 rsquo;i 64 2 kontrol grubunda ise 10 092 rsquo;si 51 2 kız öğrenci olup kızlar çölyak grubunda anlamlı oranda fazla bulunmuştur p=0 012 Sindirim sistemine ait belirtiler bakımından gruplar arasında anlamlı fark saptanmamıştır p gt;0 05 Sindirim sistemi dışı bulgulardan iştahsızlık pika öyküsü ve boy kısalığı çölyak grubunda kontrol grubuna göre anlamlı oranda yüksek bulunmuştur p lt;0 05 Çıkarımlar: Türkiye rsquo;de literatüre benzer şekilde hastalığın kız cinsiyette daha fazla olduğu ve 6 17 yaş grubu çocuklarda ÇH rsquo;nin klinik sunumunun daha çok sindirim sistemi dışı belirtilerle olduğu sonucuna varılmıştır Türk Ped Arfl 2011; 46: 323 30

Tam metin:

PDF PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.4274/tpa.672