P6 ONBİR 13 VE 15 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ FİZİKSEL AKTİVİTE VE VÜCUT KİTLE İNDEKSİ İLE İLİŞKİLERİ

Barış Ekici, Oya Ercan, Müjgan Alikaşifoğlu, Ethem Erginöz, Ömer Uysal, Deniz Kaymak Albayrak, Gülşah Oktay, İlker Kemal Yücel, Süheyla Ocak
967 282

Öz


Giriş: Pulmoner hipertansiyonu olmayan izole ventriküler septal defektli VSD olgularda ekokardiyografideki sol kalp boşluklarının genişlikleri ile kateter anjiyografideki pulmoner kan akımının sistemik kan akımına oranı Qp Qs arasındaki ilişki araştırıldı

Tam metin:

PDF