Sporcu çocuklarda QT dispersiyonu Orijinal Araştırma

Figen Akalın, Burcu Topçu, İlhan Odabaş, Birol Çotuk, Sami Mengütay
522 176

Öz


Amaç: Sporcularda görülen ventrikül hipertrofisinin ani ölüm riski yaratıp yaratmayacağı tartışmalıdır Hipertrofik kardiyomiyopatili hastalarda QT dispersiyonunun QTd homojen olmayan ventrikül repolarizasyonu ve aritmi riski ile ilişkisi bilinmektedir Çalışmamızda spora bağlı hipertrofinin benzer bir repolarizasyon bozukluğuna yol açıp açmadığı araştırılmıştır Gereç ve Yöntem: Dokuz ile 12 5 yaşları arasında 28 yüzücü ve 20 sağlıklı çocuk; öykü fizik muayene ekokardiyografi ve 12 derivasyonlu elektrokardiyografi EKG ile değerlendirildi Kalp hızı QT intervali düzeltilmiş QT intervali QTc QTd ve QTc dispersiyonu QTcd nbsp; karşılaştırıldı Bulgular: Sporcularda ekokardiyografik ölçümler kilolarına göre normal sınırlarda olmakla birlikte; nbsp; interventriküler septum IVSd ve sol ventrikül arka duvar kalınlıkları LVPWd sol ventrikül diyastol sonu çapı LVDd sol ventrikül kitlesi LVMI kontrol grubuna göre anlamlı olarak artmış bulundu sırasıyla p lt;0 0001 0 009 0 046 lt;0 0001 idi Kalp hızı QT intervali QTc QTd ve QTcd yönünden istatistiksel anlamlı fark bulunmadı Çıkarımlar: Sporcularda QTd’nin artmamış olması heterojen bir repolarizasyonun bulunmadığını ve normal topluma göre artmış ventriküler aritmi riski taşımadıklarını düşündürmektedir Türk Ped Arş 2007; 42: 117 20 Anahtar kelimeler: QT dispersiyonu sporcu kalbi ani ölüm aritmi

Tam metin:

PDF