Cerrahpaşa Tıp Fakültesi çocuk osteosarkom deneyimi Orijinal Araştırma

Alp Özkan, Tiraje Celkan, Hilmi Apak, Serap Karaman, Aylin Canpolat, Süheyla Ocak, Ferda Özkan, Sergülen Dervişoğlu, Murat Hız, İnci Yıldız
372

Öz


Amaç: Bu çalışmada klinigimizde tek bir merkezde tedavi görmüş osteosarkom olguları geriye dönük olarak incelenmiştir Gereç ve Yöntem: Kasım 1990 2004 yılları arasında COSS protokolüne göre tedavi gören 27 osteosarkomlu hastamızın sonuçları verilmiştir Hastalarımızın sağkalım sonuçları Kaplan Meier yöntemine göre hesaplanmıştır Bulgular: Tanıda ortanca 12 yaş 5 16 yaş olup 25 92 6 olgumuz ekstrimete yerleşimli iken 2 7 4 olgumuz aksiyal hat yerleşimli idi 17 olgumuza ekstremite koruyucu cerrahi 3 olgumuza ise amputasyon uygulanmıştır Cerrahi öncesi kemoterapiye iyi histolik yanıt lt; 90 tümör nekrozu oranımız 55’dir Beş yıllık toplam sağkalım oranımız cerrahi öncesi kemoterapiye histolojik yanıt derecesi ile anlamlı olarak ilişkili bulunmuştur 81 82 iyi yanıt grubuna karşılık 55 56 kötü yanıt grubu Çıkarımlar: Ortalama izlem süresi 75 ay 2 117 ay olup 5 yıllık olaysız sağkalım ve toplam sağkalım oranları sırası ile 52 58 ve 57 52’dir Anahtar kelimeler: Çocuk kemoterapi osteosarkom