DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN İŞ TATMİNİ VE YAŞAM TATMİNİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İZMİT’DE ÇALIŞAN ECZANE TEKNİSYENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

bora yenihan
532

Öz


Bu çalışmada, Kocaeli ili İzmit ilçesinde faaliyet gösteren eczanelerde çalışan eczane teknisyenlerinin demografik özeliklerinin iş tatmini düzeyleri ile yaşam tatmini seviyeleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Yapılan literatür taraması ve anket tekniği ile elde edilen verilerin SPSS 22 programı ile yorumlanması sonucunda, Kocaeli ili İzmit ilçesinde faaliyet gösteren eczanelerde çalışan eczane teknisyenlerinin iş tatmini algıları ile yaşam tatmini algıları arasında bir ilişki olmadığı, ancak demografik özelliklerini hem iş tatmini algıları hem de yaşam tatmini algıları üzerinde farklı etkileri olduğu görülmüştür. Çalışmanın son bölümünde elde edilen verilerin yorumlanmasıyla ortaya çıkan sonuçlar incelenmeye çalışılmıştır.


Referanslar


Aşan, Öznur ve Erenler, Esra, “İş Tatmini ve Yaşam Tatmini İlişkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, Isparta, 2008.

Avşaroğlu, Selahattin, Deniz, Engin ve Kahraman, Ali, Teknik Öğretmenlerde Yaşam Doyumu İş Doyumu ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 14, Konya, 2005.

Berry, Lilly, “Psychology at Work: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology”, Mc. Graw Hill Companies Inc., Edition 2, San Francisco, USA, 1997.

Chiu, Su-Fen ve Chen, Hsiao-Lan, “Relationship Between Job Characteristics And Organizational Citizenship Behavior: The Mediational Role of Job Satisfaction”, Social Behavior and Personality, An International Journal, Vol. 33, Iss. 6, 2005.

Çevik, Nüket ve Korkmaz, Oya, “Türkiye’de Yaşam Doyumu ve İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İki Değişkenli Sıralı Probit Model Analizi”, Niğde Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, Niğde, 2014.

Gerekan, Bilal ve Pehlivan, Abdülkadir, “Kamu İç Denetim Elemanlarının İş Tatmin Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt XII, Sayı I, Afyon, 2010.

Keser, Aşkın, “İş Doyumu ve Yaşam Doyumu İlişkisi”, Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk Dergisi, 4/7, 2005.

Keser, Aşkın, “Çağrı Merkezi Çalışanlarında İş Yükü Düzeyi İle İş Doyumu İlişkisinin Araştırılması”, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 11, Cilt 1, Kocaeli, 2006.

Koustelios, Athanasios, “Personal Characteristics And Job Satisfaction Of Greek Teachers”, International Journal of Educational Management, Vol. 15-7, 2001.

Kuzulugil, Şebnem, “Kamu Hastaneleri Çalışanlarında İş Tatminini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 41, No. 1, İstanbul, 2012.

Lukowski, Amy, “The Relationship Between Employer-Employee Congruence of Values, Job Satisfaction and Life Satisfaction”, Ph. D. Thesis, University of Northern Colorada, Colorada State, USA, 2004.

Özaydın, Mehmet Merve ve Özdemir, Ömer, “Çalışanların Bireysel Özelliklerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir Kamu Bankası Örneği”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 6/1, 2014.

Piccolo, Roland, Judge, Timothy, Takahashi, Koji, Watanabe, Naotaka ve Locke, Edwin, “Core Self-Evaluations in Japan: Relative Effects on Job Satisfaction, Life Satisfaction, and Happiness”, Journal of Organizational Behavior, Vol. 26, Iss. 8, December-2005.

Punch, Keith, “Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches, Sage Publishing, London-Englan, 1998.

Sousa-Poza, Alfonso ve Sousa-Poza, Andres, “Taking Another Look at the Gender/Job-Satisfaction Paradox”, Kyklos, International Review for Social Sciences, Vol. 53, Iss. 2, 2000.

Spector, Paul, “Industrial and Organizational Psychology: Research and Practice USA”, John Wiley & Sons Inc., 1996.

Uyguç, Nermin, Arbak, Yasemin, Duygulu, Ethem ve Çıraklar, Nurcan, “İş ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin Üç Temel Varsayım Altında İncelenmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, İzmir, 1998.

Veenhoven, Ruut, “Developments in Satisfaction Research” Social Indicators Research, Vol. 37, 1996.

Vieira, Jose Cabral, “Skill Mismatches and Job Satisfaction”, Economic Letters, 2005, (https://www.researchgate.net/publication, Erişim Tarihi 13.08.2015).

Wagner, John ve Hollenbeck, John, “Organizational Behavior: Securing Competitive Advantage”, Routledge Published, New York, 2010.

Zhao, Xinyuan, Qu, Hailin ve Ghiselli, Richard, “Examining the Relationship of Work–Family Conflict to Job and life Satisfaction: A Case of Hotel Sales Managers”, International Journal of Hospitality Management, Vol. 30, Iss. 1, March-2011.

http://www.nobetcieczaneara.com/ecz_liste/kocaeli_eczane_liste.asp?eczane_liste=nobeczara