Sağlıklı Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozukluğu Sıklığı Ve Risk Faktörleri

Emel EGE, Belgin AKIN, Selda YARALI ARSLAN, Naile BİLGİLİ
3.397 983

Öz


Kadınlarda cinsel fonksiyon bozukluğu (KCF), biyolojik, psikolojik ve bireysel birçok faktörden etkilenen karmaşık bir sorundur. Cinselliğin kadının genel sağlık durumunu ve yaşam kalitesini etkileyen noel unsurlardan birder. Bu çalışma 15-49 yaw sağlıklı kadınlarda cinsel fonksiyon bozukluğu ve nedenlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Kesitsel olarak planlanan çalışma 15-49 yaw sağlıklı 188 evli kadın üzerinde yapılmıştır. Verilerin toplanmasında soru formu ile Türkiye de geçerlik güvenirlik çalışması yapılmış Kadın Cinsel Fonksiyon İndeksi (Female Sexual Function Index- FSFI) kullanılmıştır. Çalışmaya katılan 188 kadının yaw ortalaması 30.26±6.89 yıldır. Kadınların çoğunluğu (%84.1) ilköğretim mezunu ve %95.6’sı ev hanımıdır. Kadın cinsel fonksiyon indeksine göre FSD görülme sıklığı %45.6 (FSFI skoru < 23) olarak saptanmıştır. Kadınların %45.1’inin disparoniden şikayet ettiği görülmüştür. Logistik regresyon analizi sonucuna göre gelir (OR 0,999, %95 CI: 0,997 - 1,000), eşin eğitimi (OR 2,831, %95 CI: 1,148 - 6,978) ve disparoni yaşayan kadınlarda (OR 5,022, %95 CI: 2,285 - 11,035) cinsel fonksiyon bozukluğu riskinin arttığı saptanmıştır. Cinsel fonksiyon bozukluğunun kadınlar arasında sık görülen karmaşık bir sağlık sorunu olduğu, kadınların psikolojik ve sosyal sağlığı ve eş ilişkileri üzerine olumsuz etkilerinin olabileceği sonucuna varılmıştır. Bu alanda çalışan sağlık profesyonellerinin kadınlarda cinsel fonksiyon bozukluğu konusunda eğitim almaları ve kadınlara uygun danışmalık hizmeti sunmalarının sorunun çözümüne katkı sağlayacağı düşünülmüştür.

Anahtar kelimeler


Female Sexual Function Index (FSFI); Kadın Sağlığı; Cinsellik; Risk Faktörleri

Tam metin:

PDF


ISSN: 1308 - 4941