EDİRNE BABA DEMİRTAŞ (TİMURTAŞ) MAHALLESİ GELENEKSEL KONUTLARI: MİMARİ ÖZELLİKLERİ, POTANSİYELLERİ VE SORUNLARI

Arif MISIRLI, Esin BENİAN
1.345 713

Öz


Edirne'nin Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra, yerleşmenin yoğun olduğu Kaleiçi bölgesi dışında yeni mahalleler oluşturulmaya başlanmıştır. Dönemin ileri gelenleri tarafından kurulan bu mahallelerden biri de Baba Demirtaş Mahallesi'dir. Kentsel sit sınırları içerisindeki mahalle, Edirne kent merkezinin ve Kaleiçi’nin yakınında konumlanmakta; dünya mirası Selimiye Camii ve Külliyesi'nin de geçiş ve etkileşim bölgesi sınırlarında yer almaktadır. Organik dokuya sahip mahalle, konumu dışında, Osmanlı dönemi kale dışı yerleşmelerine örnek teşkil etmesi ve bünyesinde anıtsal nitelikli tarihi yapılar ile geleneksel konutları barındırması açısından da önem taşımaktadır. Ancak zamanla kentleşme, trafik, kullanıcı değişmesi, bilinçsiz kullanım,  denetimsiz yapılaşma gibi faktörler dokunun bozulmasına ve geleneksel konutların azalmasına neden olmuştur.   Oysaki kültürel kimliği sergilemek adına geleneksel dokuların ve konutların korunarak günlük yaşama katılmaları sağlanabilir. Özellikle Selimiye Camii ve Külliyesi gibi dünya mirası bir yapının yaşatılması ve sergilenmesinde çevresiyle birlikte ele alınmış olduğu göz önünde bulundurulduğunda, mahalledeki tarihi ve geleneksel yapılar da önem kazanmaktadır.  Mahallenin ve mevcut geleneksel konutların önemine dikkat çekmek üzere hazırlanan bu çalışmada, mahalle sınırları içinde bulunan geleneksel konutların mimari özellikleri incelenmiş; potansiyelleri ve sorunları tespit edilmiştir.


Tam metin:

PDF

Referanslar


AKIN, N., “Türkiye’de Tarihi Çevre Koruma, Örnekler ve Sorunlar”, Mimarlık Dergisi, Sayı. 288, s. 40-43, 1988.

DARKOT, B., “Edirne Coğrafi Giriş”, s.1-12, 1993. [EDİRNE-Edirne’nin 600. Fethi Yıldönümü Armağan Kitabı, 349 (fotoğraflar hariç), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara].

KAZANCIGİL, R., “Edirne Mahalleleri Tarihçesi (1529-1990)”, 1999, Edirne Valiliği Yayınları No:7, İl Kültür Müdürlüğü Yayınları No: 4, İstanbul, 181, 1999.

MISIRLI, A., “Tarihsel Çevre ve Mimari Oluşum Üzerine Bir Alan Çalışması: Edirne Baba Timurtaş Mahallesi”, Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 2014.