The Impact of Web 2.0 Tools on Pre-Service Teachers’ Self Confidence Levels About TPCK

Zeynep Tatlı, Derya Altınışık, Hava İpek Akbulut
2.242 498

Abstract


The purpose of this study is to enable pre-service teachers from various fields to develop materials in their fields through practices introduced to enhance the use of web 2.0 tools for educational purposes, and to investigate the impact of the training on the TPCK self-confidence levels of the pre-service teachers. The study group is composed of a total of 46 pre-service teachers in 13 distinct fields, enrolled in the fourth year of KTÜ Fatih Faculty of Education in the fall semester of the academic year 2015-2016. The study employed an experimental method, namely the pre-test / post-test pattern used with a single group. The data used in the study were gathered through an opinion survey regarding the effectiveness of the use of Web 2.0 technologies for education purposes, and the technological pedagogical content knowledge self-confidence (TPCKSC) scale. The TPCKSC scale was developed originally by Graham et. al. (2009) and was adopted into Turkish by Timur and Taşar (2011). At the end of the study, a significant increase (t(45)=4,24, p<0,05)  on TPCK self confidence level of pre-service teacher was determined. The pre-service teachers who took part in the study reported a preference for Powtoon, quiz maker and edraw max applications, as well as an intention to use them in their professional lives.

Full Text:

PDF (Türkçe)


References


Akgün, E., Yılmaz, E. O. ve Seferoğlu, S. S. (2011, Şubat). Vizyon 2023 strateji belgesi ve fırsatları artırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi (FATİH) projesi: Karşılaştırmalı bir inceleme. Akademik Bilişim 2011’de sunulan bildiri, İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye.

Akıncı, A., Kurtoğlu, M. ve Seferoğlu, S. S. (2012, Şubat). Bir teknoloji politikası olarak Fatih Projesinin başarılı olması için yapılması gerekenler: Bir durum analizi çalışması. Akademik Bilişim 2012’de sunulan bildiri, Uşak Üniversitesi, Uşak, Türkiye.

Alazcıoğlu, H. (2016). Öğretmen adaylarının TPAB yeterlik düzeyleri ile web 2.0 araçlarını kullanım durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Mevlana Üniversitesi, Konya, Türkiye.

Albion, P. R. (2008). Web 2.0 in teacher education: Two imperatives for action. Computers in the Schools, 25(3-4), 181-198.

Andersson, R., Ma, W. W., & Streith, K.-O. (2005). Examining user acceptance of computer technology: An empirical study of student teachers. Journal of Computer Assisted Learning, 21(6), 387-395.

Arabacıoğlu, T. ve Dursun, F. (2015). Öğretmen adaylarinin web pedagojik içerik bilgisi algi düzeylerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 197-210.

Atıcı, B. ve Yıldırım, S. (2010, Şubat). Web 2.0 araçlarının e-öğrenmeye etkisi. Akademik Bilişim 2010’da sunulan bildiri, Muğla Üniversitesi, Muğla, Türkiye.

Baran, E., Canbazoğlu Bilici, S. ve Mesutoğlu, C. (2015). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (FeTeMM) spotu geliştirme etkinliği. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, 5(2), 60-69.

Barseghyan, L. (2015). The role and importance of audıo-visual aids in teaching. Retrieved October 2015 from http://publications.ysu.am/wp-content/uploads/2015/02/Barseghyan_L..pdf

Bilgin, İ., Tatar, E. ve Ay, Y. (2012, Haziran). Sınıf öğretmeni adaylarinin teknolojiye karşi tutumlarinin teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB)’ne katkisinin incelenmesi. 10. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, Niğde Üniversitesi, Niğde.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (17. baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Çoklar A. N., Kılıçer, K. ve Odabaşı, H. F. (2007, Mayıs). Eğitimde teknoloji kullanımına eleştirel bir bakış: Teknopedagoji. 7. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı’nda sunulan bildiri, Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi, Lefkoşe, KKTC.

Collis, B., & Moonen, J. (2008). Web 2.0 tools and processes in higher education: Quality perspectives. Educational Media International, 45(2), 93-106.

Deperlioğlu, Ö. ve Köse, U. (2010, Şubat). Web 2.0 teknolojilerinin eğitim üzerindeki etkileri ve örnek bir öğrenme yaşantısı. Akademik Bilişim 2010’da sunulan bildiri, Muğla Üniversitesi, Muğla, Türkiye.

Ekici, S. ve Yılmaz, B. (2013). FATİH projesi üzerine bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 27(2), 317-339.

Elmas, R., & Geban, Ö. (2012). Web 2.0 tools for 21st century teachers. International Online Journal of Educational Sciences, 4(1), 243-254.

Eren, E., Avcı, Z. Y., & Kapucu, M. S. (2015). Pre-service teachers' competencies and perceptions of necessity about practical tools for content development. International Journal of Instruction, 8(1), 91-104.

Ertmer, P. A. (2005). Teacher pedagogical beliefs: The final frontier in our quest for technology integration? Educational technology research and development, 53(4), 25-39.

Graham, C. R., Burgoyne, N., Cantrell, P., Smith, L., St. Clair, L., & Harris, R. (2009). TPACK Development in Science Teaching: Measuring the TPACK Confidence of Inservice Science Teachers. TechTrends, Special Issue on TPACK, 53(5), 70-79.

Kabakçı-Yurdakul, I. (2011). Öğretmen adaylarinin teknopedagojik eğitime yönelik yeterlik düzeylerinin ve bu düzeylerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini (BİT) kullanım düzeyleri açısından farklılaşma durumunun incelenmesi. H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 397-408.

Kabakçı, I. ve Tanyeri, T. (2006, Nisan). Öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersi kapsamında öğretim araçlarına ilişkin görüşlerinin karşılaştırılması. 6. Uluslarası Eğitim Teknolojileri Konferansı’nda sunulan bildiri, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Famagusta, Kıbrıs.

Karasar, N. (2005) Bilimsel araştirma yöntemi (14. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kariuki, M., & Duran, M. (2004). Using anchored instruction to teach preservice teachers to integrate technology in the curriculum. Journal of Technology and Teacher Education, 12(3), 431.

Kaya, Z. ve Yılayaz, Ö. (2013). Öğretmen eğitimine teknoloji entegrasyonu modelleri ve teknolojik pedagojik alan bilgisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(8), 57-83.

Kayaduman, H., Sırakaya, M. ve Seferoğlu, S. S. (2011, Şubat). Eğitimde FATİH projesinin öğretmenlerin yeterlik durumları açısından incelenmesi. Akademik Bilişim 2011’de sunulan bildiri, İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye.

Kırılmazkaya G. ve Kırbağ Zengin, F. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) özgüven algılarının incelenmesi. Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(5), 18-25.

Koehler, M. J., & Mishra, P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge. Journal of Educatıonal Computıng Research, 32(2), 131-152.

Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70.

Kuşkaya Mumcu, F., Haşlaman, T. ve Usluel, Y. K. (2008, Mayıs). Teknolojik pedagojik içerik bilgisi modeli çerçevesinde etkili teknoloji entegrasyonunun göstergeleri. International Educational Technology Conference’da sunulan bildiri. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Meriç, G. (2014). Determining science teacher candidates’ self-reliance levels with regard to their technological pedagogical content knowledge. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(2), 352-367.

Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for integrating technology in teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.

Nachmias, D., & Nachmias, C. (1997). Research methods in the social sciences (2nd Edition). New York: St. Martin’s Press.

Önal, N. ve Çakır, H. (2015). Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının teknolojik pedagojik içerik bilgilerine ilişkin özgüven algıları. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 117, 117-131.

Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H. B. ve Ayas, C. (2013). Öğretmen ve öğrenci bakış açısıyla tablet PC ve etkileşimli tahta kullanımı: FATİH Projesi değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1799-1822.

Pamuk, S., Ülken, A. ve Dilek, N. Ş. (2012). Öğretmen adaylarının öğretimde teknoloji kullanım yeterliliklerinin teknolojik pedagojik içerik bilgisi kuramsal perspektifinden incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17), 415-438.

Russell, M., Bebell, D., O'Dwyer, L., & O'Connor, K. (2003). Examining teacher technology use implications for preservice and inservice teacher preparation. Journal of Teacher Education, 54(4), 297-310.

Shulman, L. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.

Suharwoto, G., & Niess, M. (2001). How do subject specific teacher preparation program that integrate technology throughout the courses support the development of mathematics pre-service teachers’ TPCK. Retrieved 10 March 2016 from http://eusesconsortium.org/docs/Site_With_Gogot.pdf

Timur, B. ve Taşar, M. F. (2011). Teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güven ölçeğinin (TPABÖGÖ) Türkçe’ye uyarlanması. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 839-856.

Tokmak, H. S., Incikabi, L., & Özgelen, S. (2013). An investigation of change in mathematics, science, and literacy education pre-service teachers’ TPACK. The Asia-Pacific Education Researcher, 22(4), 407-415.

Türk Eğitim Derneği (2009). Öğretmen yeterlikleri. Ankara: Adım Okan Matbaacılık.

Usta, E. ve Korkmaz, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 1335-1349.

Yavuz-Konokman, G., Yanpar Yelken, T. ve Sancar Tokmak, H. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarinin TPAB’lerine ilişkin algilarinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Mersin Üniversitesi örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(2), 665-684.