Şanlıurfa Koşullarında Karacadağ Çeltiği (Oryza sativa L.) Yetiştiriciliği Üzerine Anket Çalışması

Abdullah ÖKTEM
1.326 414

Öz


Bu çalışma Karacadağ çeltik tarımının yapısını ve üretici alışkanlıklarını belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Anket çalışması için Şanlıurfa ilinin Siverek ilçesinde Karacadağ çeltik üretimi yapan 14 adet köy tespit edilmiştir. Anket çalışmasının yapıldığı Üzümlük, Otlu, Karaburç, Beyçeri, Şekkodulda, Ömerpiyar, Güvenli, Akşun, Kayseri, Damlıca, Atlıca, Yalankoz, Söngü ve Demirci köylerinden 50 adet Karacadağ çeltik üreticisi belirlenmiştir. Anket çalışması çiftçilere verilen anket formları aracılığıyla yüz yüze görüşülerek yapılmıştır. Her üreticiye 34 adet soru sorulmuş, sorular Karacadağ çeltik tarımında uygulanan toprak işleme yöntemleri, kullanılan alet ekipman, ekim zamanı, ekim metodu, ekim nöbeti, gübreleme, sulama işlemleri vb. konuları içermektedir. Elde edilen bulgular istatistiki analize tabi tutulmuştur. Araştırma sonuçlarından bazılarına göre; anket’e konu olan çiftçilerin % 82’sinin arazisinin 200 dekardan küçük olduğu, üreticilerin   % 44’ünün tarla sahibi, % 56’sının ortakçı olduğu belirlenmiştir. Karacadağ çeltik tarımı yapılan arazilerin %76’sının taşlı olduğu, çeltik + çeltik ekim nöbeti sisteminin % 66 oranında uygulandığı belirlenmiştir. Çeltik üreticilerinin % 98’inin gübre kullandığı, % 2’sinin ise hiç gübre kullanmadığı, gübre kullananların % 12’sinin sadece taban gübresi, % 50’sinin sadece üst gübre, % 36’sının ise taban + üst gübre kullandığı tespit edilmiştir.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.19159/tutad.04360

Referanslar


Anonim, 2014a. Bitkisel Üretim Değerleri. Türkiye İstatistik Kurumu, http://tuik.gov.tr/VeriBilgi. (Erişim tarihi: 20.12.2014).

Anonim, 2014b. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Şanlıurfa İklim Değerleri. http://meteor.gov.tr/sanliurfa.html. (Erişim tarihi: 15.09.2014).

Anonymous, 2008. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for windows version 16.0. Chicago, IL. USA.

Baş, T., 2001. Anket Nasıl Hazırlanır? Nasıl Uygulanır? Nasıl Değerlendirilir? Seçkin Yayınevi, Ankara.

Esgici, R., 2012. GAP Bölgesi Karacadağ yöresinde çeltik tarımının hasat-harman mekanizasyonu. Doktora tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makineleri Anabilim Dalı, Adana.

Gençtan, T., Öktem, A., Sürek, H., Gevrek, M., Balkan, A., 2010. Sıcak iklim tahılları üretiminin artırılması olanakları. TMMOB Ziraat Mühendisliği 7. Teknik Kongresi, Bildiriler Kitabı-1, 11-15 Ocak, Ankara, s. 307-326.

İdikut, L., 2009. Bazı çeltik genotiplerinin Kahramanmaraş koşullarında verim ve verim unsurlarının araştırılması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 12(1): 62-65.

Kün, E., 1997. Tahıllar II (Sıcak İklim Tahılları). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1452, Ders Kitabı No: 432, Ankara.

Öktem, A., 2013. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çeltik tarımı ve Karacadağ çeltiği. Borsa, 1(7): 12-15.

Öktem, A., Dal, M., 2014. A Study on determination of cluster characteristics of Karacadağ rice (Oryza sativa). International Mesopotamia Agriculture Congress / IMAC 2014, 22-25 September, Diyarbakır-Türkiye, s. 453-457.

Öktem, A., Öktem, A.G., Coşkun, M., 2009a. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki mayınlı arazilerin organik tarım amaçlı kullanım olanakları. GAP I. Organik Tarım Kongresi, 17-20 Kasım, Şanlıurfa, s. 333-342.

Öktem, A.G., Almaca, N.D., Öktem, A., Söylemez, S., 2009b. Şanlıurfa’nın organik tarım potansiyeli. GAP I. Organik Tarım Kongresi, 17-20 Kasım, Şanlıurfa, s. 1048-1052.