Ankara-Bağlum Kösrelik Göleti Çevresi Erozyon Riskinin CORINE Yöntemi ile Tahminlenmesi

Emel YALÇIN, Abdullah BARAN
1.443 485

Öz


Bu çalışmada, Ankara İli Keçiören İlçesi Kösrelik Göleti Kırsal Rekreasyon alanı üzerinde çalışılmıştır. Yaklaşık 65 ha olan ve gölet çevresini oluşturan çalışma alanının potansiyel ve gerçek erozyon risk haritaları CORINE metodolojisine göre CBS teknolojileri kullanılarak hazırlanmıştır. Bunun için araziden 10 adet yüzey örneği ve ayrıca açılan 4 adet profilden alınan toprak örneklerinde gerekli olan fiziksel ve kimyasal toprak analizleri yapılmıştır. Çalışmadaki potansiyel erozyon risk haritası sonuçlarına göre toplam alanın % 10’unda potansiyel erozyon riski yok, % 9’unda düşük potansiyel erozyon riski, % 66’sında orta potansiyel erozyon riski, % 15’inde ise yüksek potansiyel erozyon riski olduğu bulunmuştur. Gerçek erozyon risk haritası sonuçlarına göre ise toplam alanın % 10’unda gerçek erozyon riski yok, % 2’sinde düşük, % 24’ünde orta ve % 64’ünde yüksek gerçek erozyon riski olduğu belirlenmiştir. Çalışma alanında bulunan doğal bitki örtüsünün erozyonu büyük ölçüde önlediği görülmüştür. Doğal bitki örtüsünün tahribatı ve tarım yapılan alanlarda toprak işlemeden dolayı erozyon miktarı büyük ölçüde artmaktadır. 


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.19159/tutad.27699

Referanslar


Abdelfattah, M.A., 2012. Assessment and mapping of degraded lands in the desert environment of Abu Dhabi using geoinformation technologies. Proceedings of the 8th International Soil Science Congress on “Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management”, May 15-17, Çeşme-İzmir, Turkey, pp. 81-87.

Anonymous, 1992. CORINE. Soil Erosion Risk and Important Land Resources in the Southeastern Regions of the European Community. EUR 13233, Luxembourg, Belgium, pp. 32-48.

Bingölbalı, S., 2009. Kahramanmaraş ili Erkenez Çayı havzasında erozyon, arazi kullanım planlaması ve kirlilik yükünün belirlenmesi. Yüksek lisans tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı, Kahramanmaraş.

Bouyoucos, G.J., 1951. A recalibration of hydrometer for marking mechanical analysis of soil. Agronomy Journal, 43: 434-439.

Bremner, J.M., 1965. Methods of Soil Analysis. Part 2. Chemical and Microbiological Properties. Ed. C.A. Black, American Society of Agronomy, Inc., Soil Science Society of America, Inc., Pub. Agronomy Series No: 9, Madison, Wisconsin, USA.

Dengiz, O., Akgül, S., 2005. Soil erosion risk assessment of the Gölbaşı environmental protection area and its vicinity using the CORINE model. Turkish Journal of the Agriculture and Forestry, 29: 439-448.

Dindaroğlu, T., Canpolat, M.Y., 2013. Erzurum ili Kuzgun Baraj Gölü havzasında gerçek ve potansiyel erozyon risk alanlarının CORINE yöntemiyle belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 16(4): 8-15.

Erol, E., Çanga, M., 2004. Coğrafi bilgi sistemi tekniği kullanılarak erozyon tehlikesinin değerlendirilmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 10: 136-143.

Fidan, C., Taşdemir, C., Gökbulak, F., Güldaş, N., Kürşat, M., Duran, C., 2009. Elazığ yöresinde doğal olarak yetişen çok yıllık bazı otsu bitki türlerinin erozyon önleme başarıları ile bazı önemli özelliklerinin belirlenmesi. GDA Yayın No: 23, Teknik Bülten No: 15.

Guo, Z.B., Yan, G., Zhang, R.H., Li, F.M., Zeng, Z.X., Liu, H., 2010. Improvement of soil physical properties and aggregate-associated C, N, and P after cropland was converted to grassland in semiarid loess plateau. Soil Science, 175(2): 99-104.

İmamoğlu, A., Turan Demirağ, İ., Dengiz, O., Saygın, F., 2014. Soil erosion risk evalution: Application of Corine methodology at Engiz Watershed, Samsun. Current Advances in Environmental Science, 2(1): 15-21.

Jackson, M.L., 1962. Soil Chemical Analysis Prentice Hall. Inc. Cliffs., USA.

Kanar, E., Dengiz, O., 2015. Madendere havzasında potansiyel erozyon risk durumunun iki farklı parametrik model kullanarak belirlenmesi ve risk haritalarının oluşturulması. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 2(2): 123-134.

Karaş, E., Demirkıran, O., 2010. Determination of sediment yield and soil conservation measures by estimating potantial soil loss in Ankara-Yenimahalle-Güvenç basin. International Soil Science Congress on “Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality”, Ondokuz Mayıs University, May 26-28, Samsun, pp. 360-369.

Kirkby, M.J., Morgan, R.P.C., 1984. Soil Erosion. Wiley, Chichester: 109-28, Moscow.

Klute, A., Dirksen, C., 1986. Hydraulic conductivity and diffusivity: Laboratory methods. In: Methods of Soil Analysis, Part I, Physical and Mineralogical Methods, 2nd edn., ASA and SSSA Agronomy Monography No. 9, Madison, pp. 687-732.

Olsen, S.R., Cole, V., Watanabe, F.S., Dean, L.A., 1954. Estimation of Available Phosphorus in Soils by Extraction with Sodium Bicarbonate. U.S. Department of Agriculture, Vol. 939, Washington, D.C.

Richards, L.A., 1954. Diagnosis and Improvment of Saline and Alkali Soils. United States Department of Agriculture, Handbook No. 60.

Tombuş, F.E., Özulu, İ.M., 2007. Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak erozyon risk belirlemesinde yeni bir yaklaşım, Çorum ili örneği. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 30 Ekim-02 Kasım, Trabzon.

Tüzüner, A., 1990. Toprak ve Su Analiz Laboratuvarları El Kitabı. T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.

Urfalı, N.E., 2006. Bakırçay Deltası ve çevresinin doğal ve kültürel kaynak potansiyelinin uydu verileri ile belirlenmesi üzerine araştırmalar. Yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.