Girişimciler İçin Alternatif Finansman Kaynakları: Mevcut Durum ve Öneriler

Bünyamin ER, Yunus Emre ŞAHİN, Mesut MUTLU
4.235 1.195

Öz


İthalata dayalı büyüme anlayışı yerine ar-ge ve inovasyona dayalı büyüme anlayışına geçiş ile birlikte girişimcilik öncesine göre daha önemsenir bir konuma ulaştı. Her ne kadar girişimcilik kültürel gelişimin bir parçası olarak ifade edilse de henüz bu yönde yeterli mesafe alınamadığı ifade edilmektedir. Girişimciliğin bu anlamda gelişmesinin önündeki en büyük engellerden birisi olarak ise finansal kaynakların yetersizliği ve/veya mevcut finansal kaynaklara erişim zorlukları öne çıkmaktadır. Finansal kaynaklara erişim noktasında alternatif finansman kaynakları girişimciliğin gelişmesi açısından bir fırsat penceresi olarak değerlendirilebilir. Bu yönde hem mevcut alternatif kaynakların geliştirilmesi ve hem de yeni alternatif kaynakların girişimcilerin kullanımına sunulması gerekmektedir. Bu çalışmada, girişimciliğin geleneksel ve alternatif finansal kaynakları değerlendirilerek, alternatif finansal kaynakların daha etkin kullandırılması yönünde öneriler sunulmuştur.

Anahtar kelimeler


Girişim sermayesi, Melek yatırım, İslam bankacılığı

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20979/ueyd.43928

Referanslar


Bektaş, Ç. ve Köseoğlu, M.A. (2007), “Etik Kodların Yönetsel Karar Alma Sürecine Etkileri ve Bir Model Önerisi”, “İş, Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 9(2), 94-115.

BNP Paribas (2015), “Global Entreprenurialism Report”, https://wealthmanagement. bnpparibas.com/public/en/achieving-your-goals-entrepreneur-report (Erişim: 18.03.2015).

Çizakça M. (1993), Risk Sermayesi, Özel Finans Kurumları ve Para Vakıfları, İslami İlimler Araştırma Vakfı, No: 8.

Çizakça M. (1999), İslam Dünyasında ve Batı’da İş Ortaklıkları Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, No: 75.

Demirel, E. T, Tikici M. (2004), “Kültürün Girişimciliğe Etkileri”, Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 2(3), 49-58.

Dündar, S.O. (2007), Mikrofinansman, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü.

EBAN (2012), European Angel Investment Overview.

Galveias L. (2014), Overview of European Statistics for 2013, EBAN Congress.

Gökyay, Ç. (2008), Türkiye’de Mikro Kredi Uygulamaları ve İstihdama Yansımaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uzmanlık Tezi, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü.

Hazine Müsteşarlığı (2013), Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete, Sayı 28560.

Hazine Müsteşarlığı (2014), “Bireysel Katılım Sermayesi İlerleme Raporu”, https://www.hazine.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FBireysel+Kat%C4%B1l%C4%B1m+Sermayesi+ve+Kambiyo+Raporlar%C4%B1%2FEYL%C3%9CL+2014.pdf (Erişim: 21.01.2015).

Hofstede, G. (1980), Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values. Beverly Hills.

http://www.angelcapitalassociation.org/data/Documents/Resources/ACA-AngelBackground 2014.pdf (Erişim: 16.04.2015).

http://www.eban.org/wp-content/uploads/2013/07/EBAN-Angel-Investment-Overview-2012.pdf (Erişim: 01.04.2015).

http://ebancongress2014.org/downloads/presentations/09.30%20luis%20EBAN%20Statistics%202014%20-%20Congress.pdf (Erişim: 07.03.2015).

http://www.oecd.org/industry/smes/33705673.pdf (Erişim: 22.02.2015).

https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Rapor-Sunum-Sayfasi?mid=250&cid=30&nm= 45# (Erişim: 19.02.2015).

http://www.kap.gov.tr/sirketler/islem-goren-sirketler/sektorler.aspx (Erişim: 27.03.2015).

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130215-2.htm (Erişim: 30.03.2015).

http://www.spk.

gov.tr/apps/kyd/iletisim.aspx?ctype=rsyo&submenuheader=1 (Erişim: 03.01.2015).

http://www.tkbb.org.tr/ (Erişim: 03.01.2015).

http://www.yoikk.gov.tr/upload/komiteler/kobi/gsyo.pdf (Erişim: 11.02.2015).

Iqbal, M., ve Llewellyn, D.T. (2002), Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit-Sharing and Risk, Edward Elgar Publishing, Inc.

İbicioğlu, H., Taş, S. ve Özmen, H.İ. (2010), “Üniversite Eğitiminin Girişimcilik Düşüncesinin Değişimine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama”, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2(1), 53-74.

İşcan, Ö. ve Kaygın, F. (2011), “Potansiyel Girişimciler Olarak Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2, 275-286.

Kalkınma Bakanlığı (2014), “Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018): Girişimciliğin Geliştirilmesi”,http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/zel%20htisas%20Komisyonu%20Raporlar/Attachments/242/giri%C5%9Fimcili%C4%9Fin%20geli%C5%9Ftirilmesi%20OIK%C4%B1.pdf (Erişim: 16.04.2015).

Kao, R.W.Y. (1993), “Defining Entrepreneurship: Past, Present and?”, Creativity and Innovation Management, 2(1), 69-70.

Karabayır, M.E. ve diğerleri. (2012), “Melek Yatırımcıların Yatırım Kararlarında Girişimci Odaklılığın Rolü: Türkiye’deki Melek Yatırımcılar Üzerine Bir Çalışma”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 67(2), 69-93.

Kızılgöl, Ö. ve İşgüden, B. (2008), “Bandırma ve Norfolk Şehirlerinin Girişimcilik Profillerinin Karşılaştırmalı Analizi Üzerine Bir Araştırma”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 9(1), 2-14.

Krauss, N., ve Walter, I. (2009), “Can Microfinance Reduce Portfolio Volatility?” Economic Development and Cultural Change, 1, 85-110.

Kumaş M. S. (2006), “Bir Finansman Yöntemi Olarak İş Ortaklığı Uygulaması “Mudârabe-Commenda Karşılaştırması”, Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 15(1), 370-383.

Kuvan, H. (2007), Türk Girişimcilerinin Yaşam ve Çalışma Değerleri: Malatyalı Girişimciler Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bililer Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Oduyoye O.O., Adebola S.A. ve Binuyo A.O. (2013), “Business Failure and Performance of Ogun State Cooperative Federation: An Evaluation Approach”, Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter), 2(11), 71-79.

OECD, “Financing High Growth Firms: The Role of Angel Investors, OECD Publishing”, http://dx. doi.org/10.1787/9789264118782-en (Erişim: 17.03.2015).

Osnabrugge, M.V. (2002), “A Comparison of Business Angel and Venture Capitalist Investment Procedures: An Agency Theory-Based Analysis”, Venture Capital, 2 (2), 91-109.

Özdemir, F.S., ve Özulucan, A. (2010), Katılım Bankacılığı, Türkmen Kitabevi.

Özgür, E. (2007), “Katılım Bankalarının Finansal Etkinliği ve Mevduat Bankaları ile Rekabet Edebilirliği”, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (1-2), 11-20.

Parlakkaya, R. ve Çürük, S.A. (2011), “Finansal Rasyoların Katılım Bankaları ve Geleneksel Bankalar Arasında Bir Tasnif Aracı Olarak Kullanımı: Türkiye Örneği”, Ege Akademik Bakış, 11(3), 397-405.

Thomson Reuters Zawya (2013), Kuwait Finance House Research (Kuveyt Finans Araştırma), Dünyada İslami Finansal Aktiflerin Dağılımı.

Uluköy, M., Demireli, C. ve Kahya, V. (2013), “KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Kurslarına Katılan Katılımcıların Girişimcilik profiline Yönelik Bir Alan Araştırması”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2), 79-96.

Yüksel, A. (2011), Türkiye’de KOBİ’lerin Banka Kredilerine Erişimi, DPT Uzmanlık Tezi.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.