Aktif İşgücü Piyasası Politikaları Kapsamında Türkiye'de Mesleki Eğitim Kurslarının Analizi

Mustafa ŞEN
1.796 819

Öz


Küreselleşme süreciyle birlikte teknoloji alanında meydana gelen hızlı gelişmeler ve uluslararası rekabetin artması; gelişmiş ülkelerle, azgelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkların ancak nitelikli insan gücü ile kapatılabileceği gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda da; kalkınmanın hızlandırılması, istihdamın artırılması, ülkelerin rekabet gücünü yükseltmesi, ülkelerin gelişmesi ve kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru olan bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, aktif işgücü piyasası politikaları içerisinde önemli bir yere sahip olan, hayat boyu öğrenme felsefesinin en önemli bileşenlerinden biri olan ve kısa vadede beceri kazandıran mesleki eğitim kursları önem arz etmektedir. Bu çalışmada İŞKUR kapsamında düzenlenen mesleki eğitim kursları türlerine göre incelenerek, kursların işsizliği azaltmadaki önemi değerlendirilmiştir. 


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20979/ueyd.24556

Referanslar


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2015), 2014 Yılı Faaliyet Raporu, Ankara

Boone, J. ve van Ours, J. C., (2004) “Effective Active Labor Market Policies” IZA Discussion Paper Series, No. 1335

Card D. E., Kluve, J. ve Weber, A. M., (2009), “Active Labor Market Policy Evaluations: A Meta-Analysis”, CESifo Working Paper No. 2570

Çelik, F. (2015), “UMEM 170 Bin Kişiye Meslek Kazandırdı”, http://www.farukcelik.com.tr/umem-170-bi-kisiye-meslek-kazandirdi (Erişim: 25.03.2015)

ÇSGB, Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ

ÇSGB, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik

GAP, http://www.gap.gov.tr (Erişim: 25.03.2015)

Gençler, A. (2002), “Türkiye’de İşsizlik Sigortası Uygulaması”, Çimento İşveren Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 3: 3-22

İŞKUR, Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği

İŞKUR, Aylık İstatistik Bültenleri, http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/istatistikler (Erişim: 25.02.2015)

İŞKUR, Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik

İŞKUR, Özel Politika ve Uygulamaların Geliştirilmesine İlişkin Genelge

İŞKUR (2005), 3. Genel Kurul Raporu, Ankara

İŞKUR (2007), 4. Genel Kurul Raporu, Ankara

İŞKUR (2009), 2008 Faaliyet Raporu, Ankara

İŞKUR (2014), 2013 Faaliyet Raporu, Ankara

İŞKUR (2015), 2014 Faaliyet Raporu, Ankara

İŞKUR, http://www.iskur.gov.tr/default/BilgiEdinme (Erişim: 25.03.2015)

İŞKUR, http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/projeler (Erişim: 25.03.2015)

İŞKUR, http://www.iskur.gov.tr (Erişim: 06.03.2015)

SGK, http://www.sgk.gov.tr (Erişim: 25.03.2015)

UMEM Beceri’10, Beceri’10 Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim Merkezleri Projesi Bilgilendirme Kitapçığı, Temmuz, 2010

UMEM Beceri’10, http://www.beceri10.org.tr (Erişim: 25.03.2015)

Zaim, S. (1997), Çalışma Ekonomisi, 10.bs., İstanbul, Filiz Kitabevi

Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

Sayılı İş Kanunu

Sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.