Turizm Amaçlı Konaklama İşletmelerinde Duygusal Emek ile Bireysel Yenilikçilik İlişkisi: Palandöken Örneği

Cem Işık, Zennube Işık, Leyla Tırak
1.785 772

Öz


Çalışma ile sadece fiziksel ve bilişsel olarak değil aynı zamanda duygusal varlıklarıyla da hizmet sürecine katılan konaklama işletmeleri çalışanlarının, duygusal emek ve bireysel yenilikçilik boyutları arasındaki ilişkisinin belirlenmesi amaçlamaktadır. Araştırmanın evrenini Palandöken Kış Turizm Merkezi konaklama işletmelerinde çalışan personel oluşturmaktadır. Analizlerde “Konaklama İşletmelerinde Duygusal Emek Ölçeği” ve “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği”  kullanılmış ve her iki ölçek için de Cronbach Alpha katsayısı sırasıyla α= 0.97 ve α= 0,98 olarak bulunmuştur. Korelasyon analizi sonucuna göre duygusal emek ile bireysel yenilikçiliğin alt boyutları arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilirken ANOVA test sonuçlarına göre de eğitim düzeyi, çalışılan departman ile işletmede çalışılan kademe ve bireysel yenilikçilik arasında anlamlı bir fark belirlenmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Duygusal Emek, Bireysel Yenilikçilik, İnovasyon, Turizm, Konaklama İşletmeleri, Palandöken.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20979/ueyd.89822

Referanslar


Aysel, L. (2006). Liderlik ve Duygusal Zeka, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Programı.

Dıefendorff, J.M. Croyle, M.H. Gosserand, R.H. (2005). “The Dimensionality and Antecedents of Emotional Labor Strategies”, Journal of Vocational Behavior, (66) s.339-357.

Durna U. (2002) Yenilik Yönetimi,2. Baskı. Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, s. 57-59.

Gay L.R. (1985). Educational Evaluation and Measurement. 2nd edition. London: A Bell & Howell Company.

Grandey, A.A. (2000). “Emotion Regulation in the Workplace: A New Way to Conceptualize Emotional Labor”, Journal of Occupational Health Psychology, 5(1), s. 95-110.

Işık, C. ve Keskin, G. (2013) Bilgi Ekonomilerinde Rekabet Üstünlüğü Oluşturulması Açısından İnovasyonun Önemi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(1), s.41-57.

Işık, C. ve Meriç, S. (2015) Otel Yöneticilerinin Bireysel Yenilikçi Kapsamında Değerlendirilmesi: Van İli Örneği, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 4(1), s.1-16.

Işık, C. ve Serçeoğlu, N., (2015) İnovasyonel Turizm: Çin Örneği, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), ss.1-15.

Kabakçı Y.I. (2011) Öğretmen adaylarının tekno pedagojik eğitim yeterliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımları açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (40) s.397-408.

Kılıçer K. (2008) Teknolojik yeniliklerin yayılmasını ve benimsenmesini arttıran etmenler. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (8) s. 209–222.

Köksel, L. (2009). İş Yaşamında Duygusal Emek ve Ampirik Bir Çalışma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Manisa: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Programı.

Köse B. (2012) Tüketici Yenilikçiliği ve Yeniliklerin Benimsenmesi: Bir Yenilik Olarak Mobil. (Yayımlanmamış Doktora tezi) Afyon-Karahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı.

Mastraccı, S.H., ve M.A. Newman, Vve M.E. Guy (2006). “Appraising Emotional Work: Determining Whether Emotional Labor İs Valued İn Government Jobs”, American Review of Public Administration, 36(2), 123-138.

Özdaşlı K. (2006) Toplam kalite yönetimi ve yenilik ilişkisi: bir örnek olay, akademik bakış. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, (10) s. 1-10.

Rogers E.M. (2003) Diffusion of İnnovations, 4th ed. New York, Simon & Schuster Press, s. 12-23.

Steele J, Murray M. (2004) Creating, supporting and sustaining a culture of innovation, Engineering, Construction and Architectural Management, (11) s. 316-322.

Turanlı R, Sarıdoğan E. (2010) Bilim-Teknoloji-İnovasyon Temelli Ekonomi ve Toplum, İstanbul, Akademik Yayınları, s. 112.

Usluel Y.K, Mazman S.G. (2010) Eğitimde yeniliklerin yayılımı, kabulü ve benimsenmesi sürecinde yer alan öğeler: bir içerik analizi çalışması, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (39) s. 60-74.

Uzkurt C. (2008) Pazarlamada Değer Yaratma Aracı Olarak Yenilik Yönetimi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü, İstanbul, Beta Yayınları, s. 17-20.

Vanberg V. (1992) Innovation, cultural evolution, and economic growth, In: Witt U (ed). Explaining Process and Change: Approaches to Evolutionary Economics, 1 st ed.USA, Michigan University Press, s. 105-125.

Yeloğlu H.O. (2007) Örgüt, birey, grup bağlamında yenilik ve yaratıcılık tartışmaları. Ege Akademik Bakış, (7) s. 133–152.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.