Sosyal Refah Devletinin Tarihi Süreci Ve Günümüz Bazı Refah Devletlerinin Değerlendirilmesi

Arzu Kurşun, Cemil Rakıcı
3.620 6.098

Öz


Sosyal refah, günümüzde küreselleşme ile beraber etkisi azalsa da, hiçbir zaman gündemden düşmeyen bir olgudur. 1942 yılında Beveridge Raporu ile başlayan anlayış, ekonomik krizler ve 2. Dünya Savaşı sonrası kendine devlet politikalarında daha fazla yer bulmuş ve gelişmiş medeniyet olma yolunda atılması gereken en önemli adımlardan biri olarak kabul görmüştür. Sosyal refah devletinin en önemli özellikleri; müdahaleci, düzenleyici ve geliri yeniden dağıtıcı olmasıdır. Bu çalışmada; sosyal refah devletlerinin günümüzdeki durumu incelenerek, Türkiye’nin sosyal açıdan gidişatı ele alınacaktır. Ayrıca dünya refah sıralamasında yer alan ülkelerden bazıları incelenerek farklılıklar  irdelenmeye çalışılacaktır

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20979/ueyd.47794

Referanslar


Aktan, C. C. ve Özkıvrak, Ö. (2008), Sosyal Refah Devleti. İstanbul: Okutan Yayıncılık.

Aktan, C. C. ve Vural, İ. Y. (2002), Gelir Dağılımında Adalet(siz)lik ve Gelir Eşit(siz)liği: Terminoloji, Temel Kavramlar ve Ölçüm Yöntemleri, Yoksullukla Mücadele Stratejileri. Ankara: Hak–İş Konfederasyonu Yayınları.

Akyüz, F. (2008), ‘‘Sosyal Yardımdan Sosyal Sigortaya: Bismarckyan ve İngiltere Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Tarihsel Dönüşümü’’,Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(5), 58-70.

Balseven, H. (2009), ‘‘İngiltere’de Refah Reformlarının Ekonomi Politiği’’,Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, 9 (18), 337-349.

Block F. and Somers M. (2003), ‘‘In the Shadow of Speenhamland: Social Policy and the Old Poor Law’’, Politics Society, 283-323.

Bulut, N. (2003), ‘‘Küreselleşme: “Sosyal Devletin Sonu mu?’’, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 52 (2), 173-197.

Çetin, H. (2002), ‘‘Liberalizmin Tarihsel Kökenleri’’, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3 (1), 79-96.

Erdem, I. (2005), Avrupa’da Asgari Gelir Uygulamaları, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu, Araştırma Raporu, İstanbul.

Gökbayrak, Ş. (2010), ‘‘Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Dönüşümü’’, Çalışma ve Toplum Dergisi, (2), 141-162.

Gökbunar, R. ve Kovancılar, B. (1998), ‘‘Sosyal Refah Devleti ve Değişim’’, SDÜ İİBF Dergisi, (3), 251-266.

Güngör F. ve Özuğurlu M. (1997), İngiliz Yoksul Yasaları: Paternalizm, Piyasa ya da Sosyal Devlet, Working Paper Series.

Kantarcı, H. B. (2003), ‘‘Sosyal Devlet, Sosyal Güvenlik Ve Türkiye’de Zorunlu Askerlik Hizmeti’’, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (10), 75-85.

İlkin, A. (1988), ‘‘Kalkınma ve Sanayi Ekonomisi’’, 5. Baskı, İstanbul.

Koca, E. ve Gülsoy, E. (2012), ABD Ülke Raporu.T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ülke Masaları 1 Dairesi, Amerika Şubesi, 12.01.2016 tarihi itibariyle.

Konya Ticaret Odası (2011), Danimarka Krallığı Ülke Raporu, Etüd-Araştırma Servisi (3). www.kto.org.tr/d/file/danimarka-ulke-raporu-2011.doc., (Erişim: 05.04.2016)

Legatum Prosperity Index (2015), Life Satisfaction, http://www.prosperity.com/#!/cou

ntry-list, (Erişim:12.01.2016)

Legatum Prosperity Index (2015), Unemployment Rate, http://www.prosperity.com/#!/

country/GBR, (Erişim:12.01.2016)

Marangoz, Ş. (2001), Refah Devleti, Gelişimi, Oluşumu, Modelleri ve Güncel Değişimler.Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı.

Munck, R. (2003), Emeğin Yeni Dünyası:Küresel Mücadele, Küresel Dayanışma (Çev.Mahmut Tekçe), İstanbul: Kitap Yayınevi.

OECD (2012), Country Statistical Profile:Switzerland, http://www.oecd.org/swıtzerlan

d/ , (Erişim:15.02.2016)

OECD (2012), Country Statistical Profile:Norway 2011-2012, http://www.oecd.org/no

rway/, (Erişim:03.01.2016)

OECD (2015), Employment Rate, https://data.oecd.org/emp/employment-rate.htm, (Erişim:12.03.2016)

OECD (2015), Employment by Education Level, https://data.oecd.org/emp/employme

nt-by-education-level.htm#indicator-chart, (Erişim: 12.03.2016)

OECD (2015), Elderly Population, https://data.oecd.org/pop/elderly-population.htm# i

ndicator-chart, (Erişim:12.03.2016)

OECD (2015), Infant Mortality Rates: https://data.oecd.org/healthstat/infant-mortalit

y-rates.htm, (Erişim:12.03.2016)

OECD (2015), Inflation Rate Total, Annual growth rate (%), https://data.oecd.org/pri

ce/inflation-cpi.htm, (Erişim:12.03.2016)

OECD (2015), Life Expectancy at Birth, https://data.oecd.org/healthstat/life-expectan

cy-at-birth.htm, (Erişim: 12.03.2016)

OECD (2015), Temporary Employment Rate, https://data.oecd.org/emp/temporary-employment.htm, (Erişim: 12.03.2016)

OECD (2015), United States, https://data.oecd.org/united-states.htm, (Erişim: 12.03.2016 )

OECD (2015), Working Age Population, https://data.oecd.org/pop/working-age-population.htm#indicator-chart , (Erişim:12.03.2016)

Özdamar, Ö. (2007), Sosyal Politikalarının Refah Etkilerinin Ampirik Ölçümü: Türkiye'de Temel Eğitimle İlgili Politikaların Ve Sosyal Yardımların Refah Etkilerinin Değerlendirilmesi.Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı.

Özdemir, S. (2007), Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti. Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.

Polanyi, K. (1986), Büyük Dönüşüm: Çağımızın Siyasal ve Ekonomik Kökenleri. (Çev.Ayşe Buğra), İstanbul: Alan Yayıncılık.

Sarıca, Ş. (2008), Farklı Refah Devleti Modellerinde Sosyal Harcamaların Niteliği: Emekgücünün Meta Niteliği Açısından Bir Değerlendirme. Yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı.

Serter, N. (1994), Devlet Görevlerindeki Gelişmelerin Sonucu Olarak Sosyal Devlet, İstanbul: İÜ İktisat Fakültesi Yayınları.

Seyidoğlu, H. (1999), Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük, İstanbul: Güzem Can Yayınları.

Sözer, A. N. (1997), Sosyal Devlet Uygulamaları No:8, İzmir: Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti Yayınları.

Şanlıoğlu, Ö. (2011), Sosyal Refah Devletinin Dünü, Bugünü Ve Geleceği: Almanya Örneği, Ankara: Detay Yayıncılık.

Talas, C. (1999), Ekonomik Sistemler. 5. Baskı, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

Taşcı, F. (2010), ‘‘Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar: İsveç, Almanya, İngiltere ve İtalya Örnekleri’’, Çalışma ve Toplum, (24), 175-202.

The Legatum Prosperity Index (2015),

http://www.prosperity.com/KeyFindings-1.aspx, (Erişim:12.03.2016 )

Türk Dil Kurumu, Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü, http://www.tdkterim.gov.tr/?

kategori=terimarat&kelime=gönenç, (Erişim:03.03.2016 )

Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı- Danimarka Ekonomisi,http://www.mfa.gov.

tr/danimarka-ekonomisi.tr.mfa, (Erişim:14.03.2016)

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı İhracat Bilgi Platformu, http://www.ibp.gov.

tr/pg/section-pg-ulke.cfm?id=Norve%C3%A7#raporlar, (Erişim: 03.01.2016)

Social Security The Jobseeker’s Allowance (Sanctions) (Amendment) Regulations (2012), http://www.dwp.gov.uk/docs/jsa-sanctions-draft-regs-2012.Pdf, (Erişim:14.01.2016)

Yediyıldız, B. (1994), Tarih, İstanbul: MEB Yayınları.

Worldbank Database (2015), GDP Per Capita Current US$,http://data.worldbank.org/i

ndicator/NY.GDP.PCAP.CD., (Erişim:14.01.2016)

Worldbank Database (2015), GDP Growth,http://data.worldbank.org/indicator/NY.G

DP.MKTP.KD.ZG, (Erişim:14.01.2016)

Worldbank Database (2015), Out-of-pocket Health Expenditure (%of total expenditu

re on health), http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.TO.ZS, (Erişim:14.01.2016)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.