Postmodern Çağ Tatil Deneyimlerinde Hazcı Tepki Basamağı Çıktısı Olarak Temalı Oteller

F.Özlem GÜZEL
2.756 1.520

Öz


birçok ürün ve hizmet, tüketicilerin hayatlarında sosyal ve duygusal değerler kazanmaktadır. Bu doğrultuda müşterilerinin duygularına/hislerine yönelen ve kişiye özgü/unutulmaz deneyimler tasarlayan işletmeler, farklılaşmayı sağlarken rekabetçi avantaj da elde etmektedirler. Turistlerin satın alma modelini, tüketici satın alma modelinden ayrı tutan hazcı güdüleme modelinde hazcı tepki basamağını oluşturan hayaller ve duygular davranışsal niyetleri etkilemektedir. Bu bağlamda da, postmodernizim koşullarından ‘farklılaşmanın giderilmesi, an’ın sürekliliği ve üstgerçeklik’ koşulları turistik satın alma modeli içinde temalı otellerin turizm pazarlamasına bağlı alanlarda kullanılmasına yol açmaktadır. Bu çalışmada postmodernizm özellikleri ile hazcı güdüleme modeli ilişkisi kurularak benzetim yoluyla tüketim kapasitelerini artıran temalı otellerin model içindeki bağlaşık yeri kavramsal olarak değerlendirilmiştir

Anahtar kelimeler


Postmodern Tatil Deneyimleri,Hazcı Turizm Güdüleme Modeli, Temalı Oteller

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18092/ijeas.02361

Referanslar


AKKAYA, D. H. ve E. E. USMAN (2011), Temalı Otel: Yok-Mekanla Var Edilmeye Çalışılan ‘Kurgu Mekan, Tasarım + Kuram, 7(11-12). AKYOL, C. (2004), Topkapı Sarayı ve Titanic’ten sonra şimdi de Concorde uçağı otel oluyor, http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2004/12/12/568484.asp, Erişim Tarihi: 06.12.2011. ALTUN S. ve M. İNCEOĞLU (2006), “Tatil Amaçlı Konaklama Tesislerinde Zamana Bağlı Değişim”, İtü dergisi/A Mimarlık, Planlama, Tasarım, 5(2), 91-96. BAŞ, K. (2007), Turistler daha çok 'tema'lı otelde tatil yapmayı seviyor, http://v3.arkitera.com/h19360-turistler-daha-cok-temali-otelde-tatil-yapmayiseviyor.html, Erişim Tarihi: 06.12.2011 BROWN, S. (1995), Postmodern Marketing, Routledge, London’dan aktaran ODABAŞI, Y. (2006). Postmodern Pazarlama, Mediacat Yay. 2.Baskı, İstanbul. CHHETRI, P., C. ARROWSMITH ve M. JACKSON (2005), “Determining Hiking Experiences in Nature – Based Tourist Destinations”, Tourism Management, 25: 31-43. FİRAT, A. F. ve J. S. CLIFFORD (1997), “From Segmentation to Fragmentation: Markets And Marketing Strategy in The Postmodern Era”, European Journal of Marketing, 31 (3/4), 183 - 207. GRETZEL, U., D. R. FESENMAIER ve J. T. O’LEARY (2006), The Transformation of Consumer Behaviour, içinde “Tourism Business Frontiers”, D. BUHALİS ve C. COSTA (der.), Elsevier Ltd. GÜZEL, Ö. (2012a), Deneyim Tabanlı Pazarlama Faaliyetlerinin İşletme Performansı Üzerindeki Etkisi: Muğla Bölgesinde Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İşletme ABD, Isparta. GÜZEL, Ö. (2012b), “Rekabet Aracı Olarak Tasarım Faktörünün Duygu Aracılığıyla Hatırlanabilirlik Yaratma Etkisine Yönelik Bir Araştırma”, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Mayıs-Ağustos, 9(2): 6-16. GOOSSENS, C. (2000), Tourism Information and Pleasure Motivation, Annals of Tourism Research, 27(2), 301-321. HIRSCHMAN, E. C. ve M. B. Holbrook (1982), “Hedonic Consumption: Emerging Concept, Methods and Proposition”, Journal of Marketing, 46: 92-95. HAAHTI, A. ve R. KOMPPULA (2006), Experience Design in Tourism, içinde Tourism Business Frontiers, BUHALİS, D. ve C. COSTA (der.), Elsevier Ltd., UK.

HOLBROOK, M. B. ve E. C. HIRSCHMAN (1982), “The Experiential Aspects of Consumption: Consumer Fantasies, Feelings and Fun”. Journal of Consumer Research, 9, s. 132-140. HOLBROOK, M. (2006), “Consumption Experience, Customer Value, and Subjective Personal Introspection: An Illustrative Photographic Essay”, Journal Of Business Research, 59(6), 714-725. KARASAKALOĞLU, D. ve R. ZENGEL (2012), “Yok- Mekânlar Olarak Temalı Otellerde Kaybolma Algısı Üzerine Bir İnceleme”, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 23(1), 86-98. KILIÇ, C. (2000), Turizm Sektöründe İstihdamın Niteliğini Etkileyen Faktörler ve Türkiye’de Beş Yıldızlı Otellerin Analizi, Gazi Kitabevi, Ankara. KOCH, S. (2010), Behaviour As Instrinsically Regulated: Work Notes Toward A Pretheory of Phenomena Called Motivational, 1956’dan aktaran N. SCOTT, E. LAWS ve P. BOKSBERGER, The Marketing of Hospitality and Leisure Experiences, Marketing of Tourism Experience, Routledge Publication, USA. LASALLE, D. ve T. A. BRITTON (2003), Priceless: Turning Ordinary Products into Extraordinary Experiences, Harvard Business School Press, USA. LİMON, S. ve M. A. GENİŞ (2011), Turizm Sektöründe Simülasyon Uygulamaları: Temalı Oteller, Uluslararası IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı, ‘Turizmde Yeni Ufuklar’ Bildiriler Kitabı, 1-4 Aralık, s. 7-18. LOFMAN, B. (1991), “Elements of Experıential Consumption: An Exploratory Study”, in Advances in Consumer Research, Sayı 18, s. 729-735. MARTINS, E. C. ve F. TERBLANCHE (2003), “Building Organisational Culture That Stimulates Creativity and Innovation”, European Journal of Innovation Management, Cilt 6, Sayı 1, s. 64-74. MICHELLI, J. A., (2009), Yeni Altın Standartı; Efsanevi Bir Müşteri Deneyimi Yaratmak İçin 5 Liderlik İlkesi, Optimist Yayın-Dağıtım, İstanbul. MOSSBERG, L. A. (2007), “Marketing Approach to the Tourist Experience”, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 7(1), 59–74. MCLELLAN, H., (2000), Experience Design, Cyberpsychology & Behavior, 3(1), 59-69. OTTO, J. E. ve J. R. RITCHIE (1996), “The Service Experience in Tourism”, Tourism Management, 17( 3), 165-74. O’SULLIVAN, E. L. ve K. J. SPANGLER (1998), Experience Marketing, Venture Publishing Inc., USA.

ODABAŞI, Y. (2006), Postmodern Pazarlama, Mediacat Yayınları, İstanbul. ODABASI, Y. (1999), Tüketim Kültürü; Yetinen Toplumun Tüketen Topluma Dönüsümü, Sistem Yayıncılık, İstanbul. ÖZDEMİR, Ş. (2008), Postmodern Turizm Deneyimi Bağlamında Hazcı (Hedonik) Tüketim, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, III. Ulusal Turizm Sempozyumu, Eğirdir-Isparta. ÖZDEMİR, Ş. (2007), Hazcı (Hedonik) Tüketim Davranışlarında Televizyonun Rolü: SDÜ Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta. PAPATYA, N. ve G. Papatya (2003), “Pazarlamada Paradigmik Değişim ya da Postmodern Devrim; Tarihsel ve Eleştirel Bir Deneme”, Pi- Pazarlama İletişim Ve Kültür Dergisi, 2-6, 24-39. PAPATYA, Nurhan (2006a), “İşletmelerde Sıradışı Rekabet için Yenilikçi Pazarlama Yaklaşımı”, Pazarlama Dünyası Dergisi, 20/4 (Temmuz-Ağustos),42-46. PAPATYA, Nurhan (2006b), “Pazarlamada Değişimin Ötesi: Yaratıcı ve Yenilikçi Pazarlama Dönüşümü”, Pazarlama Dünyası Dergisi, 20/1, (Ocak Şubat), 73- PAPATYA, G. (2007), “Ne Kadar Post-Modernsiniz? Modern Terminolojik Bir Yanılsama ve Afazi Durum Analizi”, Pazarlama İletişim Dergisi, Nisan-Mayıs, 67- PAPATYA, N. (2008), “İmgesel Benlikler ve Tükenmişlik Üzerinden Markalaşma; Düşlerle Gerçekleri Arayış Bağlamında Satılık Mutluluklar”, Pazarlama ve İletişim Dergisi, 25-30. PIKKEMAAT, B. ve K. WEIERMAIR (2003), The Aesthetic (Design) Orientated Customer in Tourism - Implications for Product Development, EIASM 10th International Product Development Management Conference, 825-839. PINE, B. J. ve J. H. GILMORE (2005), Pine & Gilmore’s Field Guide For The Experience Economy, Strategic Horizons LLP., USA. PINE, B. J. ve J. H. GILMORE (1999), İş Hayatı Bir Tiyatro ve de Her Şirket Bir Sahne, Harvard Business School Press, Çeviren: Levent Cinemre, Boyner Holding Yayınları, İstanbul. SUNDBO, J. ve P. DARMER (2008), Creating Experiences in The Experience Economy, Edward Elgar Publishing Inc.,USA. SCHMITT, B. (2003), Customer Experience Management, John Wiley & Sons Inc., USA.

SMITH, M. (2006), Entertainment and New Leisure Tourism, içinde Tourism Business Frontiers, BUHALİS, D. ve C. COSTA (der.), Elsevier Ltd., UK. SLATTEN, T., C. KROG ve S. CONNOLLEY (2011), “Make it Memorable: Customer Experiences In Winter Amusement Parks”, International Journal Of Culture, Tourısm And Hospıtalıty Research, 5(1), 80-91. ŞAYLAN, G. (1999), Postmodernizm, İmge Kitap Evi Yayınları, Ankara. TOFFLER, A. (1970), Future Shock, Pan American Copyright, USA, 1970. VOLO, S. (2010), Conceptualizing Experience: A Tourist Based Approach, Marketing of Tourism Experience, içinde Marketing of Tourism Experiences, SCOTT, N., E. LAWS, P. BOKSBERGER, Routledge Publication, USA. WILLIAMS, A. (2006), Tourism and Hospitality Marketing: Fantasy, Feeling and Fun, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 18(6), 482-495. http://www.gezikolik.com/tr/Gezelim_Gorelim/Gezilecek_Yerler/Turkiye/A

NTALYA/Lara/KONSEPT_OTELLER/e_7479.aspx, Erişim Tarihi: 11.10.2011. http://www.tourexpi.com/tr-tr/news.html~nid=19314, Erişim Tarihi: 02012. http://tr.wikipedia.org/wiki/Alis_Harikalar_Diyar%C4%B1nda, Erişim Tarihi: 07.2012.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com