Küresel Rekabet Gücü Açısından Türkiye’nin Konumu Üzerine Bir Değerlendirme

Serap OVALI
4.108 4.911

Öz


Rekabet gücü, bir ülkenin sürdürülebilir büyümesini sağlayacak olan ve kurumları, politikaları ve üretim faktörlerini kapsayan verimlilik düzeyini ifade etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin küresel rekabet gücünü analiz etmek ve güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymaktır. Bu amaçla çalışmada öncelikle rekabet gücünü belirleyen etmenler ortaya koyulmuş ve bu etmenler açısından Türkiye’nin rekabet gücü, Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum-WEF) tarafından yayınlanan Küresel Rekabet Gücü Endeksi (The Global Competitiveness Index-GCI) verilerinden yararlanılarak, benzer gelişmişlik düzeyindeki ülkeler ile kıyaslanmak suretiyle analiz edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular, Türkiye’nin özellikle “Piyasanın büyüklüğü”, “İş piyasasının gelişmişliği” ve “Mal piyasasının etkinliği” alanlarında avantajlı olduğunu buna karşın “Emek piyasasının etkinliği”, “Makro-ekonomik istikrar”, “Yüksek öğrenim ve mesleki eğitim” ile “Teknolojik hazırlık” alanlarında ise dezavantajlı olduğunu göstermektedir.

Anahtar kelimeler


Küresel Rekabet Gücü, Rekabet Gücü Ölçümü, Yenilikçilik

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18092/ijeas.58881

Referanslar


ADIGÜZEL, M. (2012), “Küresel Rekabet Gücünün Ölçülmesi ve Türkiye Bağlamında Bir Değerlendirme” , Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 37 Temmuz Agustos 2013 AYKAÇ, M., PARLAK, Z., ÖZDEMİR, S. (2009), “Küreselleşme Sürecinde Rekabet Gücünün Arttırılması ve Türkiye’de KOBİ’ler”, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No: 2008-24. GÖKMENOĞLU, S.Muharrem, AKAL, Mustafa, ALTUNIŞIK, Remzi (2012), “Ulusal Rekabet Gücünü Belirleyen Faktörler Üzerine Değerlendirmeler”, Rekabet Dergisi, 2012, 13(3): 3-43. HERCIU, M., OGREAN, C. (2011), Interrelations Between Economic Freedom, Knowledge Economy And Global Competitiveness – Comparative Analysis Romania and EU Average, Studies in Business and Economics, 6, (2), 46PORTER, M. (1990), “The Competitive Advantage of Nations”, Harvard Business Review, March-April 1990, ss.72-91. REINERT, E.S. (1994), “Competitiveness And İts Predecessors – A 500Year Cross-National Perspective”, MPRA Paper No. 48155. http://mpra.ub.unimuenchen.de/48155/. ErişimTarihi: 01.02.2014.

SCHULLER, B.J., LIDBOM, M. (2009), “Competitiveness of Nations in the Global Economy, Is Europe Internationally Competitive?”, Economics & Management, 14. Ss.934-939. SIEBERT, H. , KLODT , H. (1999), “Towards Global Competition: Catalyst and Constraints”, OECD, The Future of Global Economy: Towards a Long Boom?, p.p.115-138. TURPANCI, A.E., DUMAN, M.C. (2014), “Küresel Rekabet Edebilirlik Raporu 2013-2014”, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, RYKGM- Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi, Yayın No: 389, Ankara. ULUENGİN, F., ÖNSEL, Ş., KARAATA, S.(2011), “Türkiye’nin Küresel rekabet Düzeyi, Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabetçilik Raporu’na Göre Bir Değerlendirme”, TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu, Sektörel Dernekler Federasyonu Yayını, 1.Basım. U.S. Department Of Commerce (2012), “The Competitiveness and Innovative Capacity of the United States”, January 20 http://www.commerce.gov/sites/default/files/documents/2012/january/competes_01 0511_0.pdf, Erişim Tarihi: 03.12.2013. WANG, T.Y, LEE, H.Y, ZAMORA, E.A, TALISAYON, S.D., SUPANGCO, V.T., GUTIERREZ, B.P.B., PATALINGHUG, E.E. (2004), “A Research Framework for Evaluating the Competitiveness of Developing Countries: An Example of the Philippines”, Asia Pacific Management Review (2004) 9(2), 301-3 WEF (2013), “The Global Competitiveness Report 2012-2013” Full Data Edition, World Economic Forum. VERNER, T. (2015), “The Effect of Economic Freedom on National Competitiveness: Causality from a Panel of Countries”, Journal of Economics, Business and Management Vol. 3, No. 1, pp. 150-155.